Hotărârea nr. 74/2020

HCL 74 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 45 mp din Târgu Mureş,str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la ,Cherteş Emil şi Chertes Domnica

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 30 aprilie 2020

privind trecerea unui teren în suprafață de 45 mp din Târgu Mureș, str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la

Cherteș Emil și Chertes Domnica

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de Aprobare nr. 13838/1420/02.03.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 45 mp din Târgu Mureș str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Cherteș Emil și Chertes Domnica,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin. (2), lit. „c”, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin. (1), lit. „a” ale art. 243, alin. (1), lit. „a” și ale art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 45 mp, înscris în C.F. nr. 130620 Târgu Mureș, nr. cad. 130620, situat în Târgu Mureș, str. Cotitura de Jos, conform declarației de autentificare nr.693 din 27.03.2012 a proprietarilor Cherteș Emil și Chertes Domnica.

Art. 2. Terenul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate, identificat la art. 1, se trece din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș conform planului de situație anexat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Administrația Domeniului Public, dlui Cherteș Emil și dnei Chertes Domnica.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile