Hotărârea nr. 73/2020

HCL 73 privind trecerea unui teren Municipiului Târgu Mureş în suprafaţă de 38 mp din Târgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cîmpean Marian Ioan şi Cîmpean Diana-Greta

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 73 din 30 aprilie 2020

privind trecerea unui teren Municipiului Târgu Mureș în suprafață de 38 mp din Târgu Mureș, str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la

Cîmpean Marian Ioan și Cîmpean Diana-Greta

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 9.446/972/13.02.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 38 mp din Târgu Mureș str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Cîmpean Marian Ioan și Cîmpean Diana-Greta,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin. (2), lit. „c”, ale art. 139 alin.

  • (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin.(1), lit. „a” ale art. 243, alin. (1), lit. „a” și ale art. 361 alin.

  • (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 38 mp, înscris în C.F. nr. 140575 Târgu Mureș, nr. cad. 140575, situat în Târgu Mureș, str. Constandin Hagi Stoian, conform declarației de autentificare nr.148 din 28.01.2020 a proprietarilor Cîmpean Marian Ioan și Cîmpean Diana-Greta.

Art. 2. Terenul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate, identificat la art. 1, se trece din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș conform planului de situație anexat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public, dlui Cîmpean Marian Ioan și dnei Cîmpean Diana-Greta.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica