Hotărârea nr. 71/2020

HCL 71 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 71 din 30 aprilie 2020

privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 11.897/1.229/24.02.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 41, alin. (5A2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.87 alin. (5) , art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir, identificat în CF nr. 140261 Târgu Mureș, nr. top: 2616/2/1/2/1/1/2/1; 2615/1/2/1/1/2/1.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica