Hotărârea nr. 70/2020

HCL 70 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu”

......... R O M Â N I A

Județul mureș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 70 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Școala de Arte și Meserii modernizare și

reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 12.709 din 26.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli -Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu”,

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate respectiv Direcția Economică și Direcția Tehnică,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având in vedere prevederile:

 • art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare și art. 7 alin 2, litera „c” din instrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice,

 • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă, documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu”.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Școli.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA 1

Indicatorii tehnico - economici

Pentru obiectivul de investiții

Proiectare si execuție „ Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Ion Vlasiu

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 9,740,403,35 lei

din care C+M (lei cu TVA): 6,590,293,05 lei

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei fără TVA): 8,194,939,41 lei

din care C+M (lei fără TVA): 5,538,061,39 lei

Durata de realizare a investitiei 20 luni, din care 9 luni executie lucrari

b)     indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

În administrarea Liceului Tehnologic ”Ion Vlasiu”, sunt zece corpuri de clădire, dar doar corpurile C1 și Cc fac obiectul prezentului studiu:

 • •  Corpul C1- 3 niveluri P+2E - Scoala

 • - Suprafața construită: 733 mp

-Suprafața desfășurată: 1901 mp

 • •  Corpul C2- 2 niveluri P+E - Atelier

 • - Suprafața construită: 2179 mp

-Suprafața desfășurată: 2500 mp

Numar elevi = 628 elevi, înscriși în - Învățământ

profesional , Învățământ liceal , Învățământ posliceal

INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

 • -  Investiție totală = 2,213,22 lei/mp ( inclusiv TVA )

 • -            C+M = 1,497,45 lei/mp ( inclusiv TVA ).

Graficul de execuție

Nr crt

Activitate / subactivitate

Anul 1

Anul 2

L u n a 1

L u n a 2

L u n a 3

L u n a 4

L u n a 5

L u n a 6

L u n a 7

L u n a 8

L u n a 9

L u n a 1 0

L u n a 1 1

L u n a 1 2

L u n a 1

L u n a 2

L u n a 3

L u n a 4

L u n a 5

L u n a 6

L u n a 7

L u n a 8

L u n a 9

L u n a 1 0

L u n a 1 1

L u n a 1 2

1

Derularea procedurilor de achiziție pentru desem narea proiectantului

(DTAC, PT ș i as iste nță din parte a

proiectantului)   s i   executantulu i

lucrarilor

2

Elaborarea DTAC și a Proiectului te hnic

3

De rulare procedura achizitie pe ntru dirige ntie de santier

4

Execuția lucrărilor

4.1.

Execuția lucrărilor de construcție

4.2.

Refacerea mediului ambiant

4.3.

Dotarea spatiilor rezultate

4.4.

Recepția lucrărilor

5

Supravegherea lucrărilor de execuție de către dirigintele de șantier și as istență din partea proiectantului

6

Monitorizare și raportare           |

JL

Întocmit, Insp. principal Drăguț Călin