Hotărârea nr. 7/2020

HCL 7 privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureş a cotei de teren de ,200 mp din suprafaţa totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureş,str. Splaiul Izlazului,nr. 4.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 30 ianuarie 2020

privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureș a cotei de teren de

200 mp din suprafața totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureș, str. Splaiul Izlazului, nr. 4.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de Aprobare nr.79.018/9566/06.01.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureș a cotei de teren de 200 mp din suprafața totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureș, str. Splaiul Izlazului, nr. 4.

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

Articolul 41, alin.(5A2) Legea nr. 7/1991 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

  • >  Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • >  În temeiul prevederilor art. 87 alin. 5, ale art. 129 alin (2), lit. „c”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureș a cotei de teren de 200 mp din suprafața totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureș, str. Splaiul Izlazului, nr. 4.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. .Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica