Hotărârea nr. 69/2020

HCL 69 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram Iancu”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 69 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram lancu”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a)  Referatul de aprobare nr. 12.711 din 26.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli -Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram Iancu”,

 • b)  Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate respectiv Direcția Economică și Direcția Tehnică,

 • c)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având in vedere prevederile:

 • art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare și art. 7 alin 2, litera „c” din instrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice,

 • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă, documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram Iancu”.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Școli.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA 1

Indicatorii tehnico - economici

Pentru obiectivul de investiții

Proiectare si execuție „ Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Avram lancu

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 8.541.810,16 lei

din care C+M (lei cu TVA): 4.917.428,46 lei

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei fără TVA): 7.185249,29 lei

din care C+M (lei fără TVA): 4.132.292,82 lei

Durata de realizare a investitiei 24 luni, din care 13 luni execuție lucrări

b)     indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

În administrarea Liceului Tehnologic ” Avram lancu”, sunt șase corpuri de clădire în incinta de pe strada Gheorghe Doja nr.15 , dar doar corpurile C2, C3, C4 și C5 fac obiectul prezentului studiu:

 • •  Corpul C2- 2 niveluri P+1E - Scoala + Atelier

 • - Suprafața construită: 566 mp

-Suprafața desfășurată: 1132 mp

 • •  Corpul C3- 1 nivel     P - Cabină portar

 • - Suprafața construită: 20 mp

-Suprafața desfășurată: 20 mp

 • •  Corpul C4 - 1 nivel     P - Sala de sport

 • - Suprafața construită: 474 mp

-Suprafața desfășurată: 474 mp

 • •  Corpul C5 - 1 nivel     P - Atelier

 • - Suprafața construită: 358 mp

-Suprafața desfășurată: 358 mp

Numar elevi = 477 elevi, înscriși în - Învățământ profesional , Învățământ liceal ,

Învățământ posliceal

INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

 • -  Investiție totală = 4.305,35 lei/mp ( inclusiv TVA )

 • -            C+M = 2.478,54 lei/mp ( inclusiv TVA ).

Întocmit,

Insp. principal Drăguț Călin