Hotărârea nr. 68/2020

HCL 68 privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %,pentru anul 2020,la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei ,energetice a blocurilor de locuinţe

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 68 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %, pentru anul 2020, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. B1/158/17615 din 16.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari, privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %, pentru anul 2020, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

  • b) Avizul favorabil al Direcției economice,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • • art. 13, alin. (2) și ale art. 13A1, alin. (2) din OUG nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe,

  • • art.129, alin. (4), lit. „a” și „d”, art. 139 alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019- actualizat, privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cota de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %, pentru anul 2020, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică și Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • - Direcția Economică,

  • - Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica