Hotărârea nr. 67/2020

HCL 67 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție,pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe ,din municipiul Târgu Mureş”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 67 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuințe

din municipiul Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. B1/157/17441 din 13.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli/Serviciul Juridic Logistic Licitații și Asociații de Proprietari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”,

  • b) Avizul favorabil al Direcției Economice,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, cu completările și modificările ulterioare, privind creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe,

  • • HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

  • • art. 129 alin.(1), alin. 2 lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, art. 139 alin. (1), alin.(3), lit. „e”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă, indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș, conform Anexelor nr. 1 - 14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • - Direcția Economică,

  • - Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari.

    Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,


Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora-Monica

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Liviu Rebreanu nr. 31 B din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

527,59096

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

470,23207

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,3079

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

12

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,7

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

76,620

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

213.186

kWh/an

în tone echivalent petrol :

18,33

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

43.690,9

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

22

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, B-dul 1848, nr. 25 - 27 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1713,01571

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1485,30921

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,2488

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

12

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

8,1

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

63,170

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

847.665

kWh/an

în tone echivalent petrol :

69,42

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

173.783,5

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

88

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 50 - 54 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

2170,21609

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1947,77177

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,4868

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

12

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,9

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

72,370

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

738.132

kWh/an

în tone echivalent petrol :

60,45

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

151.275,16

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

72

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Vișeului, nr. 1, 3, 5 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1512,61257

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1365,25963

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,4873

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

10

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,7

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

69,030

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

532.364

kWh/an

în tone echivalent petrol :

43,60

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

109.128,94

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

43

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Avram lancu nr. 45 - 49 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1414,53277

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1270,40711

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,4289

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

10

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

10,7

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

73,330

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

535.608

kWh/an

în tone echivalent petrol :

43,87

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

109.793,18

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

44

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Parângului, nr. 54 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1213,80599

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1080,84130

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,3678

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

10

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

10,5

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

67,920

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

472.146

kWh/an

în tone echivalent petrol :

38,67

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

96.809,67

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

44

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Lămâiței, nr. 13 - 15 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1258,67609

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1133,37028

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,5464

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

10

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,6

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

68,230

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

441.856

kWh/an

în tone echivalent petrol :

36,19

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

90.578,13

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

40

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Măgurei, nr. 9, 11, 13, 15 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

2138,87982

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1903,25625

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,3845

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

12

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

8,9

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

66,280

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

1.016.877

kWh/an

în tone echivalent petrol :

83,28

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

208.423,87

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

80

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Rovinari, nr. 18 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

670,99816

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

566,38288

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,7148

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

6

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,4

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

75,130

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

171.483

kWh/an

în tone echivalent petrol :

14,04

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

38.595,86

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

34

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Narciselor, nr. 4 A B din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1136,04064

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1013,83716

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,4665

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

8

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,8

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

73,130

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

383.821

kWh/an

în tone echivalent petrol :

31,43

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

78.672,37

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

40

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Gheorghe Doja nr. 160 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

576,89653

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

497,72345

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,4767

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

6

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

12,1

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

70,110

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

178.362

kWh/an

în tone echivalent petrol :

14,61

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

39.245,09

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

37

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Moldovei, nr. 4 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

772,99663

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

699,05122

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,4466

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

8

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

9,3

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

60,620

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

348.780

kWh/an

în tone echivalent petrol :

28,57

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

71.496,51

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

20

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Piața Armatei, nr. 36 A B din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

719,78102

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

645,07520

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,5231

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

6

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

12,7

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

75,420

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

213.261

kWh/an

în tone echivalent petrol :

17,47

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

43.712,69

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

24

Apartamente

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Bloc de locuințe din, Str. Cinădiei, nr. 13 - 15 din Târgu Mures.

1. Indicatori valorici :

1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total,

1176,01155

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. :

1030,47098

Mii lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. :

0,3984

Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici :

2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție :

10

luni

2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) :

3

ani

2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică :

11,4

ani

2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic :

68,240

kWh/m2 (a.u.) si an

2.5.

economia anuală de energie :

395.978

kWh/an

în tone echivalent petrol :

32,43

tep

2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

81.187,10

kg CO2/an

2.7.

Numărul de apartamente rehabilitate termic :

60

Apartamente