Hotărârea nr. 66/2020

HCL 66 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 996 mp din Târgu Mureş,str. Voinicenilor nr.f.nr. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Davila Rita-Cecilia

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 66 din 30 aprilie 2020

privind trecerea unui teren în suprafață de 996 mp din Târgu Mureș, str. Voinicenilor nr.f.nr. în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Davila Rita-Cecilia

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 14417/1482/03.03.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 996 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr.f.nr în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Davila Rita- Cecilia,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicat,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin. (2), lit. „c”, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „g”, art. 196, alin. (1), lit. „a” ale art. 243, alin. (1), lit. „a” și ale art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 996 mp, înscris în C.F. nr. 136964 Târgu Mureș, nr. cad. 2027/17, top 5495/17,5496/17,5496/17 situat în Târgu Mureș, str. Voinicenilor nr.f.nr., conform declarației de autentificare nr.556 din 09.03.2005 a proprietarei Davila Rita- Cecilia.

Art. 2. Terenul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate, identificat la art. 1, se trece de pe Statul Român în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș conform declarației.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public și d-nei Davila Rita- Cecilia.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile