Hotărârea nr. 64/2020

HCL 64 privind aprobarea unor taxe pentru anul 2021,percepute de Administraţia Grădinii Zoologice

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 64

din 30 aprilie 2020

privind aprobarea unor taxe pentru anul 2021, percepute de Administrația Grădinii Zoologice

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 16.197/155 din 10.03.2020 prezentat de Primar prin Administrația Grădinii Zoologice, privind stabilirea unor taxe pe anul 2021 percepute de Administrația Grădinii Zoologice,

  • b) Avizul favorabil al Direcției impozite și taxe locale,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • •    Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 26, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 - privind finanțele publice locale,

  • •    Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •    Art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul unor taxe pe anul 2021, percepute de Administrația Grădinii Zoologice, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Grădinii Zoologice și Direcția impozite și taxe locale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • -  Administrației Grădinii Zoologice

  • -  Direcției impozite si taxe locale

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Taxe percepute de către Administrația Grădinii Zoologice pentru anul 2021

Nr. crt.

Specificație

Anul 2020

Anul 2021

0

1

2

3

1.

Taxă intrare pe bază de bilete : lei/intrare/persoană

1.1.

- adulți

20,00

20,00

1.2.a

- copiii (între 2 și 14 ani), pensionari

5,00

5,00

1.2.b

- elevi, studenți,

10,00

10,00

1.3.

- persoane cu handicap accentuat si grav/ persoane cu dizabilități

Acces gratuit

Acces gratuit

2.

Taxă intrare pe bază de bilete : lei/intrare/familie

2.1.

- bilet de familie ( 2 adulti si pana la 2 copii)

45,00

45,00

2.2

-bilet de familie ( 2 adulti si pana la 5 copii)

50,00

50,00

3.

Taxa de intrare pe baza de abonamente : lei/an/persoana

3.1.a

Abonament anual - copii si pensionari

30,00

30,00

3.1.b

Abonament anual - elevi, studenti

60,00

60,00

3.2.

Abonament anual - adulti

120,00

120,00

4.

Taxă ocupare teren pentru activități comerciale lei/mp./zi *

4.1.

- pentru activități comerciale lei/mp/zi

1,50

1,50

5.

Taxă ghid

-

50,00

5.1.

Taxă minim 10 persoane grup:

  • -  Adult

  • -   Copil

10,00 5,00

Notă : Închirierea domeniului public în incinta Grădinii Zoologice pentru activități comerciale, se va face pe baza unei cereri depuse atât la Primarie cât și la Administrația Grădinii Zoologice cu minim 15 zile înainte de perioada solicitată,cu toate documentele aferente, iar în cazul unui aviz favorabil,se va elibera acordul de principiu pentru ocuparea terenului solicitat și se va incheia o conventie pe durată determinată limitată la perioada de valabilitate a Avizului de funcționare eliberat de Serviciul autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Tg-Mures.

Aviz favorabil al

Compartimentului de specialitate

DIRECTOR

Dumitru Pavel