Hotărârea nr. 63/2020

HCL 63 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către ,Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 63

din 30 aprilie 2020

privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2021

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 90.598 din 05.03.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public de Utilități Municipale, privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2021,

 • b) Raportul Compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate: Direcția Impozite si Taxe Locale,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile :

 • Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •   Art. 87, alin. (3) art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pe anul 2021, cuprinse în anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Serviciul Public de Utilități Municipale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin.1, lit. C și ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Pubic de Utilități Municipale.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Taxe pentru prestări servicii și alte taxe speciale percepute în cadrul S.P.U.M. pentru anul 2021

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxă lei

2020

2021

CIMITIRELE MUN

iICIPALE

1

Concesionarea locului de mormânt (pe durata de 10 de ani)

1 loc

646,00

646,00

2

Reconcesionarea locului de mormânt (pe durata de 10 de ani)

1 loc

318,00

318,00

3

Taxă păstrare

1 caz/zi

53,00

53,00

4

Transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea cu / fără podină

1 caz

387,00

387,00

5

Transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea în cripte simple / duble

1 caz

339,00

339,00

6

Taxa de întreținere cimitir pe un an

1 loc

22,00

22,00

7

Taxa înmormântare

1 caz

31,00

31,00

8

Taxă pentru ocupare temporară de teren din domeniul public, în vederea efectuării de lucrări funerare

mp/zi

16,00

16,00

9

Taxă pentru autorizare intrare cu mijloace auto pentru transportul de materiale de construcții, pentru executarea de lucrări funerare

 • -  execuție ramă

 • -   execuție criptă

Lucrare

Lucrare

20,00

28,00

20,00

28,00

10

Taxă pentru utilizarea apei la executarea de lucrări funerare

 • -  execuție ramă

 • -   execuție criptă

Buc

Buc

21,00

31,00

21,00

31,00

CETATEA TÎRGU MUREȘ, TEATRUL DE VA CULTURAL MU]

LRĂ, PARC MUN REȘENI

HCIPAL, CĂ!

VIINUL

1

Taxă organizare manifestări

Activ./zi

795,00

795,00

2

Taxă pentru organizarea unor manifestări de către fundații, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ și cultură și partide politice

Activ./zi

37,00

37,00

3

Taxă închiriere spațiu pentru organizarea de cursuri, seminarii, conferințe de către:

 • a) instituții de învățământ și cultură asimilate

 • b) alte

Curs/oră

8,00

33,00

8,00

33,00

4

Taxă pentru activități de alimentație publică

 • a) ocupare teren

 • b)  interior

Mp/zi

Mp/zi

4,00

5,00

4,00

5,00

5

Taxă vizitare Cetate - copii***

Lei/pers

1,00

1,00

6

Taxă vizitare Cetate - adulți***

Lei/pers

4,00

4,00

7

Taxă acces grup cu asig. Ghid***

Lei/grup

31,00

31,00

8

Taxă ocupare teren pentru activități comerciale ambulante

Lei/căsuță/zi

44,00

44,00

9

Taxă închirieri

 • a) căsuțe tip A

 • b) căsuțe tip B

Lei/zi

Lei/zi

64,00

53,00

64,00

53,00

10

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată pentru ONG-uri și instituții (maxim 48 luni).

Lei/mp/ lună

4,00

4,00

11

Taxă închiriere spații pe perioadă determinată (max. 48 luni) prin contracte succesive , inclusiv alimentație publică

Lei/mp/ lună

13,00

13,00

12

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată pentru ONG-uri pt. folosire exclusiv culturală (max. 48 luni) prin contracte succesive

Lei/încăpere/ lună

1,00

1,00

13

Taxă intrare spectacol

 • -   adulți

 • -   studenți

 • -   copii

1 spectacol

1 spectacol

1 spectacol

26,00

16,00

10,00

26,00

16,00

10,00

14

Taxă intrare spectacole pentru grupuri organizate de instituții, ONG-uri, Biserici, de minim 20 persoane

Lei/persoană/ spectacol

1,00

1,00

15

Taxă pentru alte activități

Lei/activitate

159,00

159,00

16

Taxă Casa Căsătoriilor/Centru de conferințe

Lei/oră

53,00

53,00

17

Taxă folosire camere

Lei/persoană

64,00

64,00

18

Taxă activități comerciale

 • -   interior

 • -   exterior

Lei/mp/zi

Lei/mp/zi

2,00

2,00

2,00

2,00

19

Taxă pentru alte activități

 • -   interior

 • -   exterior

Lei/mp/zi

Lei/mp/zi

1,00

0,25

1,00

0,25

*** taxe suspendate conform HCL nr. 71/2016

Acțiunile de caritate sunt scutite de taxe la Cetate, Teatrul de Vară.

Hotărârile de Consiliu Local care fac referire la spațiile aflate în administrarea SPUM, se modifică corespunzător.

Grupurile organizate de minim 20 persoane, pot beneficia de reducere de 50%.

Pentru ONG-urile, instituțiile și partidele politice tarifele se reduc cu 80%.

Taxe pentru diverse servicii sezoniere prestate și activități sportive

1

Taxă patinoar - adulți*

- copii

Lei/tură

Lei/tură

10,00

8,00

10,00

8,00

2

Taxă închiriere patine

Lei/tură

13,00

13,00

3

Taxă ascuțit patine

Lei/pereche

10,00

10,00

4

Taxă abonament pentru patinoar

Lei/lună

128,00

128,00

5

Taxă abonament pentru copii

Lei/lună

64,00

64,00

6

Taxă organizare ore de educație fizică pentru instituții de învățământ (valabile pentru tura 1 și

2)      ’              ’

Lei/curs

85,00

85,00

7

Taxă închiriere sanie/colac

Lei/buc/tură

1,00

1,00

8

Taxă trenuleț copii

Lei/tură

3,00

3,00

9

Taxă trenuleț adulți

Lei/tură

5,00

5,00

10

Taxă închiriere teren tenis**

Lei/oră

10,00

10,00

11

Taxă închiriere teren tenis cu nocturnă**

Lei/oră

26,00

26,00

12

Taxă închiriere teren sintetic**

Lei/oră

106,00

106,00

13

Taxă închiriere teren sintetic cu nocturnă**

Lei/oră

138,00

138,00

14

Taxă închiriere teren fotbal pentru ONG-uri ( max.12 luni)**

Lei/lună

795,00

795,00

15

Taxă închiriere teren fotbal cu iarbă naturală**

Lei/oră

106,00

106,00

16

Taxă închiriere teren fotbal cu iarbă naturală cu nocturnă**

Lei/oră

159,00

159,00

17

Taxă ocupare domeniu public pentru activități sezoniere (max. 6 luni) prin contracte succesive:

 • -   alimentație publică

 • -   kurtes, popcorn, etc.

 • -  produse nealimentare

 • -  jocuri fixe

 • -  jocuri mobile

Lei/mp/lună

Lei/mp/lună

Lei/mp/lună

Lei/mp/lună Lei/buc/lună

48,00 31,00 40,00 6,00

48,00 31,00 40,00 6,00 25,00

18

Taxă parcare/ oră

Lei/oră

2,00

2,00

19

Taxă parcare/ zi

Lei/zi

16,00

16,00

Criterii cu privire la închirierea terenurilor de sport pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive)

Nr.

crt.

Criteriu

Punctaj*

1.

Vechimea structurii

- Intre 1 -3 ani

2

- Intre 4-6 ani

4

- Intre 7-10 ani

6

- Peste 10 ani

8

2.

Nivelul competiției

- Local

2

- Județean

4

- Regional

6

- Național

8

3.

Nr. sportivi legitimați

- Până la 50

2

- Intre 51-100

4

- Intre 101-150

6

- Peste 150

8

4.

Nr. grupe pe categorii de vârstă

- Până la 3

2

- Intre 4-6

4

- Intre 7-9

6

- Peste 10

8

Închirierea terenurilor de sport pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive) pentru sportul de performanță se face în funcție de punctajul obținut și au prioritate, conform criteriilor prezentate mai sus. Cererile/solicitările se depun până la data de 30.06. a fiecărui an, conform cererii tip prezentate în anexa nr. 3. Accesul pe terenurile de sport se face zilnici între orele 08.00-22.00. Structurile sportive aparținând Municipiului Tg. Mureș beneficiază de 5 puncte suplimentare.

* Pentru copiii sub 3 ani se oferă gratuitate la taxa de intrare pe patinoar.

Pentru studenții posesori de legitimație se aplică taxe reduse cu 20%.

** Cluburile sportive de performanță beneficiază de o reducere de 80 % pentru competițiile organizate de Federațiile de specialitate.

VESPASIANE

1

Taxă WC

1 pers.

2,00

2,00

2

Taxă pișoar

1 pers.

1,00

1,00

3

Taxă duș (pentru ^ h)

1 pers.

3,00

3,00

DIRECTOR S.P.U.M., Mircea Moldovan

Tarife de intrare la spectacole care vor fi percepute de către Serviciul Public de Utilități Municipale - Serviciul Cinematografe în anul 2021

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxă lei

2020

2021

1

Intrare spectacol - filme românești

1 spectacol

10,00

10,00

2

Intrare spectacol - filme europene

1 spectacol

13,00

13,00

3

Intrare spectacol 3 D

1 spectacol

17,00

17,00

4

Intrare spectacol 2 D

1 spectacol

15,00

15,00

5

Intrare spectacol - Blockbuster

1 spectacol

21,00

21,00

6

Abonament lunar pentru 5 spectacole

Lei/lună/5 spect

43,00

43,00

7

Taxă organizare spectacole

Lei/spectacol

477,00

477,00

8

Taxă organizare spectacole și alte evenimente de către școli, instituții, ONG-uri, biserici

Lei/spectacol

106,00

106,00

9

Taxă intrare pentru grupuri organizate de instituții, ONG-uri, Biserici, de minim 40 persoane

Lei/persoană / 1 spectacol

1,00

1,00

10

Taxă pentru alte activități (lansări de carte, conferințe etc.)

Lei/activitate

424,00

424,00

11

Taxă pentru alte activități organizate de ONG-uri (lansări de carte, conferințe etc.)

Lei/activitate

265,00

265,00

12

Practicarea unui adaos comercial între 10-400% pentru serviciile și produsele de alimentație publică

Cotă procentuală

10-

400%

10-

400%

Pentru studenții posesori de legitimație se aplică taxe reduse cu 40%.

Pentru copii se aplică taxe reduse cu 50 %, la spectacolele la care au acces.

Către,

Municipiul Tîrgu-Mureș

Serviciul Public de Utilități Municipale

Subscrisa

str.

, nr.          , telefon:

fax:

, CIS

,   Cod   IBAN:

,   deschis   la

prin____________

___________________________, CUI: ________________

___________, în calitate de președinte,

____, anul înființării _______

_____, reprezentată

Solicităm închirierea, pentru ore pe săptămână în vederea

desfășurării activității pentru sezonul competițional.

Cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declarăm pe propria răspundere următoarele:

 • 1. Sportivii noștri activează în competiții de nivel:

- Local

 • - Județean

 • - Regional

 • - Național

 • 2. Clubul nostru are un număr de sportivi legitimați

 • 3. În cadrul clubului funcționează un număr de grupe pe categorii de vârstă.

Tîrgu-Mureș,__

Reprezentant legal,