Hotărârea nr. 62/2020

HCL 62 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 62

din 30 aprilie 2020

privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » și Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr. 393 din 09.03.2020 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport “Mureșul”, privind contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » și Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021,

Având în vedere avizul favorabil al Direcției Impozite si Taxe Locale,

Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

Conform prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și în conformitate cu art. 30, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale aprobă tarife pentru prestarea unor servicii.

În baza alineatului 2 al art. 30 din Legea nr. 273/2006, cuantumul tarifelor se stabilesc anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 108, lit. b), _art. 129 alin.2 lit.c), art. 139 alin. 3 lit.g) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1. Se aprobă contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport “Mureșul” și Bazinul Acoperit Piscină “ing.Mircea Birău”, începând cu data de 01.01.2021 conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă reducerea cu 20% a obligațiilor contractuale, pe anul 2021, privind tarifele de închiriere și concesiune pentru terenurile concesionate respectiv închiriate, situate în str. Plutelor nr. 2 - Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, cu condiția achitării până la data de 10.04.2021 a tuturor obligațiilor contractuale față de Municipiul Târgu Mureș.

Art.3. Se aprobă accesul gratuit pe terenurile și bazele sportive proprii, în Bazinul Acoperit Piscină “ing.Mircea Birău” și în Bazinul olimpic acoperit cu balon presostatic, ale Municipiului Târgu Mureș pentru activitățile/competițiile organizate de/sau în colaborare cu Municipiul Târgu Mureș, la solicitarea scrisă a organizațiilor, fundațiilor, cluburilor, și a Federațiilor de specialitate, pe bază de protocol de colaborare cu Municipiul Târgu Mureș.

Art.4. Accesul clienților în complex la unitățile de cazare este gratuit pe baza voucher-ului cu serie și regim special, vizat de Administrația Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul”.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Complexului de Agrement și Sport “Mureșul” și Direcția Impozite si Taxe Locale.

Art.6. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică :

 • -  Administrației Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul”

 • -  Direcției Impozite si Taxe Locale.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș director executiv D. J.C.A.A.P.L

Buculei Dianora Monica

CAPITOLUL I

Contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » :

Nr. Crt.

Specificație

A

NUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif ocupare teren cu construcții utilizate în scopuri de odihnă lei/mp./lună

1.1.

Pentru clădiri proprietate persoane fizice și juridice

5,00

5,00

3,50

3,50

1.2.

Pentru unități bugetare, organizații sindicale, asociații sportive

5,00

5,00

3,50

3,50

2.

Tarif ocupare teren pentru suprafețele de teren adiacente fiecărei locații, utilizate în mod exclusiv, de proprietarii construcțiilor, cu trotuare betonate sau pavate lei/mp./lună

3,20

3,20

1,10

1,10

3.

Tarif ocupare teren cu construcții utilizate pentru depozite marfă, en-gros lei/mp/lună

716,00

716,00

716,00

716,00

4.

Tarif ocupare teren cu construcții utilizate pentru birouri, sedii, ( lei/mp/lună)

433,00

433,00

433,00

433,00

5.

Tarif ocupare teren cu construcții pentru activități de agrement (spații dotate cu mese de biliard, tenis de masă, jocuri mecanice, dart etc.) lei/mp./lună

5,70

5,70

5,70

5,70

6.

Tarif ocupare teren cu constructie pentru discotecă ( cladire), lei/mp/lună:

63,00

63,00

63,00

63,00

7.

Tarif ocupare teren cu spații pentru activitate comercială (alimentație publică) lei/mp/lună:

7.1.

~ construcția

27,20

27,20

13,60

13,60

7.2.

~terasă

22,00

22,00

1,10

1,10

Conform HCL nr.68/28.02.2008 Anexa 1, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate de alimentație publică ”la cerere se închiriază anual și teren pentru terasă pe bază de hotărâre a Consiliului Local“

Termenul pentru închirierea teraselor este de 4 luni, respectiv în sezon între 01.05.2021 —31.08.2021.

7.3.

~ terasă în conservare (fără activitate)

1,10

1,10

1,10

1,10

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

8.

Tarif ocupare teren de sport lei/mp/lună

3,60

3,60

3,60

3,60

9.

Tarif închiriere teren pentru jocuri de copii lei/mp./zi ( jamping, gonflabile etc.)

2,20

2,20

2,20

2,20

10.

Tarif închiriere teren pentru mașinuțe electrice, lei/mașinuță/zi

13,60

13,60

13,60

13,60

11.

Tarif utilizare luciu de apă lei/obiect/zi

12,60

12,60

12,60

12,60

12.

Tarif pentru organizarea de campanii publicitare, promovare produse - fără vânzare lei/zi/amplasament max.3 mp.

136,00

136,00

136,00

136,00

13.

Tarif distribuire presă, fluturași, pliante etc. lei/zi/persoană

27,20

27,20

27,20

27,20

14.

Tarif organizare manifestări culturale, artistice și distractive lei/zi/amplasament

136,00

136,00

136,00

136,00

15.

Tarif ocupare teren pentru organizarea de spectacole ocazionale lei/mp./zi

63,00

63,00

63,00

63,00

16.

Tarif prestări servicii :

16.1

-tarif pompare ape uzate, lei/mc. Apă potabilă contorizată ( Aquaserv )

2,10

2,10

2,10

2,10

16.2.

- tarif transport gunoi menajer persoane fizice - cabană de odihnă lei/sezon

120,00

120,00

-

-

PROCEDURĂ: Se încasează doar în perioada sezonului estival (01.05. - 31.08) și sunt fără activitate în extrasezon, termen de plată 31.08.2021 după care se vor percepe majorări de întârziere conform Legii în vigoare.

16.3.

- tarif transport gunoi menajer persoane fizice și juridice - cu activitate comercială și odihnă lei/mc./lună/locație

140,00

140,00

140,00

140,00

PROCEDURĂ : Se aplică locațiilor cu activitate comercială și odihnă pe durata de funcționare.

17.

Tarif utilizare bazin nautic - barcă fără motor lei/barcă/sezon

136,00

136,00

-

-

18.

Tarif închiriere teren de sport lei/oră

18.1.

- teren volei și tenis cu piciorul lei/oră

16,00

16,00

16,00

16,00

18.2.

- teren baschet lei/oră - 2 panouri

32,00

32,00

32,00

32,00

18.3.

- tenis cu piciorul NOCTURNĂ lei/oră

22,00

22,00

22,00

22,00

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

18.4.

-teren baschet NOCTURNĂ lei/oră - 2 panouri

38,00

38,00

38,00

38,00

18.5.

- teren tenis de câmp lei/oră

11,00

11,00

11,00

11,00

18.6.

- teren mini-fotbal , gazon artificial, lei/oră

130,00

130,00

130,00

130,00

18.7.

- teren mini-fotbal , gazon artificial, NOCTURNĂ lei/oră

167,00

167,00

167,00

167,00

18.8.

- teren fotbal old-boys (teren mic) gazon artificial lei/oră

89,00

89,00

89,00

89,00

18.9

- teren fotbal old-boys (teren mic) gazon artificial, NOCTURNĂ lei/ oră

105,00

105,00

105,00

105,00

18.10

- tarif închiriere teren mini-fotbal gazon artificial pentru organizarea de către Primăria Municipiului Târgu Mureș a competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

18.11

- tarif închiriere teren mini-fotbal gazon artificial pentru organizarea de către Primăria Municipiului Târgu Mureș a competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică NOCTURNĂ

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

18.12

- tarif închiriere teren old-boys gazon artificial pentru organizarea de către Primăria Municipiului Târgu Mureș a competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

18.13

- tarif închiriere teren old-boys gazon artificial pentru organizarea de către Primăria Municipiului Târgu Mureș a competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică NOCTURNĂ

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

18.14

- tarif închiriere teren old-boys și mini-fotbal (gazon artificial) pentru organizarea competițiilor sportive, pentru elevi, studenți și cluburi sportive școlare

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

18.15

- tarif închiriere teren old-boys și mini-fotbal (gazon artificial) pentru organizarea competițiilor sportive, pentru elevi, studenți și cluburi sportive școlare NOCTURNĂ

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

18.16

- Tarif închiriere teren volei pentru organizarea competițiilor sportive pentru elevi, studenți și cluburi sportive școlare

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

18.17

- tarif închiriere teren mini-fotbal gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive) lei/oră

68,00

68,00

68,00

68,00

18.18

- tarif închiriere teren mini-fotbal gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive) NOCTURNĂ lei/oră

89,00

89,00

89,00

89,00

18.19

- tarif închiriere teren old-boys (teren mic) gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive) lei/oră

55,00

55,00

55,00

55,00

18.20

- tarif închiriere teren old-boys (teren mic) gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive) NOCTURNĂ lei/oră

76,00

76,00

76,00

76,00

Criterii cu privire la închirierea terenurilor de sport pentru c sportive și asociații sportive)

esfășurarea antrenamentelor (cluburi

Nr.crt.

Criteriu

Punctaj

1

Vechimea structurii

-   Între 1 - 3

2

-   Între 4 - 6

4

-   Între 7 - 10

6

- Peste 10 ani

8

2

Nivelul competiției

- Local

2

- Județean

4

- Regional

6

- Național

8

3

Nr. sportivi legitimați

- Până la 100

2

-   Între 101 - 200

4

-  Între 201 - 300

6

- Peste 300

8

4

Nr. grupe

- Până la 3

2

-   Între 4 - 6

4

-   Între 7 - 9

6

- Peste 10

8

Închirierea terenurilor de sport pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive și asociații sportive) pentru sportul de performanță se face în funcție de punctajul obținut și au prioritate, conform criterilor prezentate mai sus. Cererile/solicitările se depun până la data de 31.01.2021, conform cererii tip prezentate în anexa 4

Accesul la terenurile de sport se face zilnic între orele 7,00 - 24,00 .

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

18.21

- tarif închiriere teren volei și baschet pentru desfășurarea antrenamentelor, (cluburi sportive și asociații sportive) lei/oră

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

Acces gratuit

19

- Tarif închiriere sală pentru activități sportive și recreere lei/oră

21,00

21,00

21,00

21,00

20

Tarif închiriere tractor electric :

20.1.

- cu targă medicală pentru competiții sportive organizate de cluburile sportive din Municipiul Târgu-Mureș, transportul tractorului electric din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, până la locul desfășurării competiției se va face pe cheltuiala clubului sportiv -lei/competiție/zi

105,00

105,00

105,00

105,00

20.2.

- transport persoane în scop turistic, zona CASM , adulți             lei / tură

6,00

-

6,00

-

20.3.

- transport persoane în scop turistic, zona CASM , copii              lei / tură

4,00

-

4,00

-

21.

Tarif intrare pe bază de bilete : lei/intrare/persoană

21.1

Sportivii   din   echipele   aparținând:

structurilor sportive și organizațiile non-profit (ONG-uri) care au câștigat proiecte sportive și culturale, vor avea reducere de 50 % pe bază de legitimație și protocol de colaborare lei/intrare/persoană

 • - sportivi până la 14 ani

 • - sportivi peste 14 ani

2,00

4,00

2,00

4,00

--

--

21.2.

- adulți

7,00

7,00

-

-

21.3.

- copiii de la 3 ani până la 14 ani și pensionari

4,00

4,00

-

-

21.4.

- copiii până la 3 ani

Acces gratuit

Acces gratuit

-

-

21.5.

- posesori Studentcard, conform HCL nr.

214 din 30 iulie 2015, lei/intrare/persoană

3,50

3,50

-

-

21.6.

Copiii și însoțitorii proveniți din centrele de plasament și case de tip familial lei / intrare/ persoană

4,00

4,00

-

-

21.7.

Persoane cu handicap grav (permanent) cu însoțitor

Acces gratuit

Acces gratuit

-

-

Nr.

Crt.

Specificație

ANUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

21.8.

Angajații locațiilor cu activitate de alimentație publică

Acces gratuit

Acces gratuit

-

-

21.9.

Proprietari de cabane, persoane fizice nominalizate în contract și copiii acestora.

Acces gratuit

Acces gratuit

-

-

22.

Tarif acces la tobogane cu jet de apă, bazin cu adâncimea de 1,20 m Program acces :

Ora    1000 -  1130, 1200 - 1330 ,1400 -

1530,

1600 - 1730 , 1800 - 1930

22.1

Tarif acces la tobogane cu jet de apă, bazin cu adâncimea de 1,20 m lei/tură/tobogan/persoană

1,00

1,00

-

-

22.2

Tarif acces la tobogane cu jet de apă, bazin cu adâncimea de 1,20 m, pe bază de abonament cu brățară distinctivă lei/zi/persoană

16,00

16,00

-

-

23.

Tarif intrare pe bază de abonament lei / sezon

23.1.

- adulți

120,00

120,00

-

-

23.2.

- copii până la 14 ani și pensionari

82,00

82,00

-

-

23.3.

- familiar 4 membri - doi adulți și doi copii între 3 și 14 ani

335,00

335,00

-

-

24.

Tarif intrare pe bază de abonament lunar lei/abonament/lună

24.1

-copii până la 14 ani și pensionari

32,00

32,00

-

-

24.2

-adulți

42,00

42,00

-

-

24.3

-familiar 4 membri - doi adulți și doi copii între 3 și 14 ani

84,00

84,00

-

-

25.

Tarif intrare pe bază de abonament săptămânal lei/abonament/săptămână

25.1

-copii până la 14 ani și pensionari

11,00

11,00

-

-

25.2

-adulți

21,00

21,00

-

-

25.3

-familiar 4 membri - doi adulți și doi copii între 3 și 14 ani

26,00

26,00

-

-

26.

Tarif închiriere șezlonguri din lemn fără saltele   lei/șezlong/zi

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2020 sezon

2021 sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

0

1

2

3

4

5

26.1.

- șezlong simplu (1 persoană)

6,00

6,00

-

-

26.2.

- șezlong dublu (2 persoane)

8,00

8,00

-

-

27

Tarif închiriere șezlonguri plajă din plastic cu saltele, măsuțe plastic și umbrele

27.1

-1 șezlong plajă plastic, lei/șezlong/zi

16,00

16,00

-

-

27.2

-1 șezlong plajă plastic + 1 măsuță plastic + 1 umbrelă, lei/pachet/zi

26,00

26,00

-

-

27.3

- 1 măsuță plastic + 1 umbrelă lei/pachet/zi

11,00

11,00

-

-

27.4

- 2 șezlonguri plajă plastic + 1 măsuță

32,00

32,00

-

-

plastic + 1 umbrelă, lei/pachet/zi

28.

Tarif închiriere baldachine cu saltele lei/baldachin/zi

28.1.

- baldachin dublu (2 persoane)

13,00

13,00

-

-

28.2.

- baldachin triplu (3 persoane)

15,00

15,00

-

-

29.

Tarif închiriere umbrele de plajă lei/umbrelă/zi

5,00

5,00

-

-

30.

Tarif închiriere ambarcațiuni

30.1.

- bărci PAFS - 4 locuri lei/h

8,00

8,00

-

-

30.2.

- bărci PAFS - 7 locuri lei/h

14,00

14,00

-

-

30.3.

- hidrobicicletă tip « Auto » lei/h

16,00

16,00

-

-

31.

Tarif intrare în grup, organizat, în scopuri turistice max. 20 de persoane ( vizitatori )

45,00

45,00

-

-

32.

Tarif parcare :

-  lei/30 minute

1,50

-

-

-

-   lei/1 oră

2,00

-

-

-

-   lei/1 zi

9,00

-

-

-

NOTĂ :

 • -   Tarifele din col. (3) vor fi percepute numai în sezonul estival, respectiv 1 mai - 31 august

 • -   Tarifele din col. (5) vor fi percepute în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, respectiv

1 septembrie - 31 decembrie;

 • -   Plata tarifelor prevăzute la punctele 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 16.3, 17 se va face trimestrial până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie.

 • -   Plata tarifelor prevăzute la punctul 16.1. se va face astfel:

o semestrul I 2021 (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie), va avea scadența în 15 septembrie 2021

o semestrul II 2021 ( iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) , va avea scadența în 15 martie 2022

 • -   Închirierea terenului de mini-fotbal de la punctele 18.6 și 18.7, se poate închiria la cerere și jumătate din acesta, (există posibilitatea împărțirii acestuia în două părți egale ).

Pentru suprafața de terasă egală cu suprafața la sol a construcției, se va plăti taxa actuală, iar pentru suprafețele suplimentare, de 2 (două) ori această taxă.

CAPITOLUL II

Contravaloarea serviciilor prestate de către Bazinul acoperit Piscina “ing.Mircea Birău”

Nr. Crt.

Specificația

Anul

2020

2021

0

1

2

3

1

Intrare pe bază de bilete (cartele de acces) la Bazinul de înot - Piscina lei/persoană/ședință

(ședință = 1 oră și 30 minute)

1.1.

- adulți

11,00

11,00

1.2.

- copii până la 14 ani

9,00

9,00

1.3.

- saună, infrasaună,cabină de aburi, jacuzzi

9,00

9,00

1.4.

- pensionari, veterani și persoane cu handicap

7,00

7,00

2

Abonamente speciale adulți

2.1.

- abonament lunar 30 intrări/ lună

202,00

202,00

2.2.

- abonament special 10 intrări/lună

101,00

101,00

3

Abonamente speciale copii bazinul mic (copii sub 10 ani)

3.1.

- abonament lunar 30 intrări/lună

95,00

95,00

3.2.

- abonament special 10 intrări/lună

50,00

50,00

4

Tarif solarium lei/minut (maxim 6 minute de expunere)

0,70

0,70

5

Tarif cască de baie

3,00

3,00

6

Garanția pentru chei cu brățară, cartelele de acces (card) la toate tipurile de abonamente, bilete, este de 10 RON/card, care va fi restituită la predarea abonamentelor în starea inițială/ sau in cazul pierderii sau distrugerii la iesire se achita valoarea de 10 RON la casierie.

10,00

10,00

7

Valoarea tarifului de intrare la Bazinul Acoperit Piscină ”ing. Mircea Birău” și Bazinul Olimpic Acoperit cu balon presostatic din cadrul Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul” este 50% din tariful de bază/elev/oră de educație fizică, iar profesorul coordonator va avea gratuitate.

Acest tarif preferențial se va aplica pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Târgu Mureș, care doresc să practice înotul în mod organizat, în cadrul disciplinei sportive alternative, în cadrul materiei de educație fizică, conform HCLM nr.92 din 28.03.2019      ’

4,50

-

CAPITOLUL III

Contravaloarea serviciilor prestate de către Bazinul olimpic acoperit cu balon presostatic

Nr. Crt.

Specificația

Anul

2020

2021

0

1

2

3

1

Tarif intrare pe bază de bilet lei/persoană/ședință (ședință = 1 oră și 30 minute)

1.1.

- adulți

11,00

11,00

1.2.

- copii până la 14 ani

9,00

9,00

1.3.

- pensionari, veterani și persoane cu handicap

7,00

7,00

2

Abonamente adulți

2.1.

- abonament lunar

192,00

192,00

2.2.

- abonament special 10 intrări/lună

96,00

96,00

Abonamentele sunt individuale și nominale, valabilitatea acestora este pentru luna în curs, în care au fost achiziționate după această data abonamentele își pierd valabilitatea

3

Tarif cască de baie

3,00

3,00

4

Tarif pentru pierdere sau deteriorare 1 :

-   chei vestiar

10,00

10,00

5

Cursuri inițiere pentru copii lei/copil/10 ședințe în 10 zile diferite a câte 1 oră - conform protocol

89,00

89,00

6

Elevi care practică înotul în mod organizat - legitimați la FRN # , FRP și FRT

7,00

7,00

7

Valoarea tarifului de intrare la Bazinul Acoperit Piscina ”ing.Mircea Birău” și Bazinul Olimpic Acoperit cu balon presostatic din cadrul Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul” este 50% din tariful de bază/elev/oră de educație fizică, iar profesorul coordonator va avea gratuitate.

Acest tarif preferential se va aplica pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Târgu Mureș, care doresc să practice înotul în mod organizat, în cadrul disciplinei sportive alternative, în cadrul materiei de Educație fizică, conform HCLM nr.92 din 28.03.2019      ’

4,50

-

Nr Crt

.

Beneficiarul și Obiectul închirierii

Nr.pers./cul./ șed (maxim) și observații

Perioada de închiriere

Tarif de închiriere Anul

2020

2021

1

Club sportiv cu profil înot: -tarif de închiriere culoar 2,5 lăț. /50 ml lungime1

18 pers.

2 ore

89,00 lei/cul./ șed.

89,00 lei/cul./ șed.

2

Club sportiv fără profil înot sau alte unități:

-tarif de închiriere culoar 2,5 lăț./50 ml. lungime

15 pers.

2 ore

99,00 lei/cul./ șed.

99,00 lei/cul./ șed.

3

Cluburile cu profil afiliate la FRP, FRN și F.R.T2: -tarif/lună/abonament/sportiv de performanță.

-

1 lună

32,00 lei/sportiv/ lună

32,00 lei/sportiv/ lună

4

Cluburile cu profil afiliate la FRP, FRN și F.R.T3:

-tarif/ ^ lună/abonament/sportiv de performanță.

-

^ luna, doar septembrie începerea anului școlar

16,00 lei/sportiv/ ^ luna septembrie

16,00 lei/sportiv/ ^ luna septembrie

5

Persoane autorizate conform legii: -tarif organizare competiții sportive de înot sau polo

Tariful va cuprinde închirierea bazinului în totalitate și vestiar

8 ore/zi maxim

3.000,00 lei/zi

3.000,00 lei/zi

6

Cluburile cu profil afiliate la FRP, FRN și F.R.T:

-tarif/lună abonament/sportiv care se pregătește pentru performanță

-

1 lună

32,00 lei/sportiv/ lună

32,00 lei/sportiv/ lună

7

Cluburile cu profil afiliate la FRP, FRN și F.R.T:

-tarif/lună abonament/sportiv care se pregătește pentru performanță

-

^ luna, doar septembrie începerea anului școlar

16,00 lei/sportiv/ ^ luna septembrie

16,00 lei/sportiv/ ^ luna septembrie

NOTĂ :

 • 1 În afara orelor stabilite pentru competiții oficiale, stabilite după calendarul competițional, programul anual

 • 2 Cluburile afiliate la FRN (Federația Română de Natație), FRP (Federația Română de Polo) și F.R.T (Federația Română de Triatlon)

 • 3 Cluburile afiliate la fRn (Federația Română de Natație), FRP (Federația Română de Polo) și F.R.T (Federația Română de Triatlon)

 • -  Intrarea în bazin pentru ședințele de antrenament polo se efectuează după emiterea unui abonament, abonament valabil numai pentru orele de program POLO 700 - 0830 și 1800 - 2100.

 • -  Cluburile cu profil POLO sau înot vor achita tariful/sportiv/conform unui tabel depus lunar la sediul CASM.

 • -  Program de funcționare :

 • - luni - vineri între orele 700-2 100

 • - luni - vineri între orele 700-1400 - pentru publicul vizitator și agrement

 • - sâmbătă între orele 700 - 1400 - pentru publicul vizitator și agrement

 • - duminică închis - excepție competițiile organizate de FRN (Federația Română de Natație), FRP (Federația Română de Polo) și FRT (Federația Română de Triatlon) în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Mureș

- Abonamentele nu sunt transmisibile (sunt individuale).

Către,

Municipiul Târgu Mureș

Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”

Subscrisa

str., nr., telefon:fax:, CIS , Cod IBAN: , deschis la , CUI: , anul înființării , reprezentată prin, în calitate de președinte,

Solicităm închirierea, pentru ore pe săptămână în

vederea desfășurării activității  pentru sezonul competițional

Cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declarăm pe propria răspundere următoarele:

 • 1. Sportivii noștri activează în competiții de nivel:

- Local □

 • - Județean □

 • - Regional □

 • - Național  □

 • 2. Clubul nostru are un număr de sportivi legitimați

 • 3. În cadrul clubului funcționează un număr de grupe .

Târgu Mureș,________________

Reprezentant legal,

1

Se încasează cu chitanță

# Valabil pentru copii din asociațiile sportive cu activitate la bazinul din CASM (balonul presostatic)

Copii aflați în evidența cluburilor afiliate la FRN (Federația Română de Natație), FRP (Federația Română de Polo) și F.R.T (Federația Română de Triatlon)