Hotărârea nr. 61/2020

HCL 61 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcția Tehnică pe anul 2021

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de Aprobare nr. 136 din 24.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică din cadrul Municipiului Târgu-Mureș, privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcția Tehnică pe anul 2021,

Văzând raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 30, din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,

În temeiul prevederilor Art. 129 alin.(1), alin.(14), Art. 139 alin. 1, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă contravaloarea serviciilor prestate de Direcția Tehnică pe anul 2021, prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică și Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


ANEXA la HCL Nr................../ 20....

A. CONTRAVALOARE SERVICII PRESTATE

Nr. crt.

Specificație

Anul

2021

I

Contravaloare   eliberare   AVIZ   DIRECȚIA

TEHNICĂ, mai puțin pentru rețele de transmitere de informații

 • - 1,2 leu / ml pentru rețele edilitare pe domeniul public

 • - 2,2 leu / mp pentru construcții pe domeniul public

 • - 1,1 leu / ml vecinătatea cu domeniul public

 • - 20 lei / aviz pentru verificare rețele edilitare pe domeniul privat

II

Contravaloare folosință stâlpi electrici aflați în proprietatea municipiului Tg. Mureș, pentru linii aeriene sau aparataje, mai puțin rețele pentru transmitere de informații

2,70 lei/stâlp/lună

NOTĂ:

Sunt scutite de la plata contravalorii eliberării avizului Direcției Tehnice următoarele persoane fizice sau juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificări și completări ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

B. AMENZI

Amendă pentru branșarea la rețeaua de iluminat public fără autorizare (avizare)

cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei/ branșare

Amendă pentru amplasare fără autorizație a panourilor publicitare pe stâlpi electrici de iluminat public

cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei/ stâlp

COMPARAȚIE TAXE 2020 - 2021

ANEXA la HCL Nr................../ 20....

A. CONTRAVALOARE SERVICII PRESTATE

Nr. crt.

Specificație

Anul

Anul

2020

2021

I

Contravaloare   eliberare   AVIZ   DIRECȚIA

TEHNICĂ, mai puțin pentru rețele de transmitere de informații

 • -  1,2 leu / ml

pentru      rețele

edilitare        pe

domeniul public

 • - 2,2 leu / mp

pentru construcții pe      domeniul

public

 • -  1,1 leu / ml

vecinătatea    cu

domeniul public

 • -  20 lei / aviz pentru verificare rețele edilitare pe domeniul privat

 • -  1,2 leu / ml

pentru       rețele

edilitare         pe

domeniul public

 • -  2,2 leu / mp pentru construcții pe domeniul public

 • -  1,1 leu / ml

vecinătatea     cu

domeniul public

 • -  20 lei / aviz

pentru  verificare

rețele edilitare pe domeniul privat

II

Contravaloare folosință stâlpi electrici aflați în proprietatea municipiului Tg. Mureș, pentru linii aeriene sau aparataje, mai puțin rețele pentru transmitere de informații

2,70 lei/stâlp/lună

2,70 lei/stâlp/lună

B. AMENZI

Amendă pentru branșarea la rețeaua de iluminat public fără autorizare (avizare)

cuprinsă 2.000 -branșare

între

2.500 lei/

cuprinsă     între

2.000 - 2.500 lei/ branșare

Amendă pentru amplasare fără autorizație a

cuprinsă

între

cuprinsă     între

panourilor publicitare pe stâlpi electrici de

2.000 -

2.500 lei/

2.000 - 2.500 lei/

iluminat public

stâlp

stâlp