Hotărârea nr. 60/2020

HCL 60 privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de,Direcţia ”Arhitect Şef” în anul fiscal 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 30 aprilie 2020

privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcția "Arhitect Șef” în anul fiscal 2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a)    Referatul de aprobare nr. 1391 din 02.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția Arhitect Șef din cadrul municipiului Târgu Mureș, privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcția "Arhitect Șef’ în anul fiscal 2021,

  • b)    Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • •     art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, prevederile art. 484*), art. 489, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile HG nr.1/2016, privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art. 45 alin. (1A14) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991*** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

  • •     Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •      În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

    Art.1. Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 percepute de Direcția


“Arhitect Șef’, astfel:

-50lei pentru eliberarea avizelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

-50lei pentru emiterea avizelor de oportunitate elaborare Planuri Urbanistice Zonale;

-50lei pentru avizare documentații de urbanism(exceptând cele inițiate de autoritățile și instituțiile administrației publice);

-50lei pentru eliberare acord unic emis de Comisia de Acord Unic(C.A.U.);

-50lei pentru planșă format A3- secțiune din harta GIS Târgu Mureș;

-100lei pentru planșă format A2- secțiune din harta GIS Târgu Mureș;

-15lei pentru eliberarea avizului în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajări terase sezoniere aferente unităților de alimentație publică și comerț promoțional pentru amenajare terase sezoniere;

-Copie xerox format A4: respectiv 0,50lei/copie format simplu, 1,00lei format față- verso;

-Copie xerox format simplu A3: respectiv 1,00lei/copie;

-Copie Xerox format față- verso A3:1,50lei/copie;

-Cerere de eliberare certificat de urbanism: 1,00 lei;

-Cerere de eliberare autorizație de construire: 3,00lei;

-Cerere de eliberare autorizație de desființare: 3,00lei;

-Cerere de eliberare plan de situație:0,50lei;

-Cerere emitere aviz Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism:0,50lei format simplu,

1,00lei format față- verso;

-Cerere emitere aviz de oportunitate pentru elaborare P.U.Z.:0,50lei;

-Cerere de aprobare P.U.D./P.U.Z.: 1,00lei;

-Cerere de emitere acord unic:0,50lei/copie format simplu.

Art. 2. Se instituie taxe datorate notificărilor de către Municipiu a proprietarilor de imobile situate în zonele afectate de prevederile documentațiilor de urbanism P.U.Z./P.U.D., al căror cuantum diferă de la caz la caz, prin procedura recuperării ulterioare efectuării notificării a sumelor necesare de la contribuabili(inițiatorii documentațiilor de urbanism supuse avizării/aprobării).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin direcția Arhitect Șef și Direcția impozite și taxe locale.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica