Hotărârea nr. 6/2020

HCL 6 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 30 ianuarie 2020

privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului având suprafața 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de Aprobare nr. 1077/81/09.01.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului având suprafața 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264;

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • > Legii nr. 7/1991 articolul 41, alin.(5A2) privind cadastrul și publicitatea imobiliară

  • > Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

  • > Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

  • >  În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin (14) ale art. 196 alin. (1), lit. „a” și ale art.

243 alin. (1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Articolul numărul 1 al HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului având suprafața de 1641 mp situat pe str. Gheorghe Doja nr. 264, identificat în CF nr.129794 TârguMureș nr. cadastral.5548 ”

Art. II . Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2019 rămân neschimbate.

Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. V. Prezenta Hotărâre se comunică:

> Serviciului Public Administrația Domeniului Public

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica