Hotărârea nr. 59/2020

HCL 59 privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către ,Direcţia „Arhitect Şef„ în cursul anului fiscal 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 59 din 30 aprilie 2020

privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcția „Arhitect Șef„ în cursul anului fiscal 2020

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a)    Referatul de aprobare nr. 1741 din 16.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția Arhitect Șef din cadrul Municipiului Târgu Mureș, privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcția ”Arhitect Șef’ în anul fiscal 2020,

  • b)    Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • •     art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile HG nr. 1/2016, privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, ale art. 45 alin. (1A11), (1A13), (1A14) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991*** Republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

  • •     Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Art.1. Se aprobă instituirea cuantumului unor taxe speciale pentru anul fiscal 2020 percepute de Direcția “Arhitect Șef’, astfel:

-50lei pentru emitere acord unic de către Comisia de Acord Unic(C.A.U.);

-0,50lei/copie format simplu pentru formularul de cerere de emitere acord unic.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin direcția Arhitect Șef și Direcția impozite si taxe locale.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica