Hotărârea nr. 58/2020

HCL 58 privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2021,aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 30 aprilie 2020

privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în anul fiscal 2021, aferente activității Direcției Arhitect Șef

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.1.189 din 21.02.2020 inițiat de Direcția Arhitect Șef, privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în anul fiscal 2021, aferente activității Direcției Arhitect Șef ,

 • b) Avizul favorabil al Direcției impozite și taxe locale,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • •  art. 27 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, prevederile art. 491, art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile HG 1/2016, privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală,

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cuantumul taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor, autorizațiilor și amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2021 aferente activității Direcției Arhitect Șef, cuprinse în anexa - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Arhitect Șef, Direcției Impozite și Taxe Locale.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


ANEXA la.

TAXELE LOCALE PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR AFERENTE ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI ARHITECT ȘEF, PENTRU ANUL 2021

Art. 1. Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară la Direcția Arhitect Șef.

Art. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa pentru anul 2021 lei

a) Până la 150 mp inclusiv

5,00

b) Între 151 mp și 250 mp inclusiv

6,00

c) Între 251 mp și 500 mp inclusiv

9,00

d) Între 501 mp și 750 mp inclusiv

12,00

e) Între 751 mp și 1.000 mp inclusiv

14,00

f) Peste 1.000 mp

14,00 + 0,01 leu / mp

pentru fiecare mp care depășește 1000 mp

Art. 3. Taxa pentru prelungirea valabilității unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului inițial.

Art. 4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art. 5, este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Art. 7. Pentru taxele prevăzute la art. 5 și art.6 stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia;

 • b) pentru taxa prevăzută la art.5, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal ;

 • c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la Direcția Arhitect Șef;

 • d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, Direcția Arhitect Șef are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

 • e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care Direcția Arhitect Șef a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 8. Taxa pentru prelungirea valabilității unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

Art. 10. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 8 lei .

Art. 11. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

Art. 12. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

Art. 13. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art. 14 . Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

Art. 15 . Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de 13 lei, pentru fiecare racord.

Art. 16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către consiliile locale în sumă de 9 lei .

Art. 17. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de 32 lei.

Art. 18 . Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele:

 • a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;

 • d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

 • e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, județean sau local;

 • f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

 • g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

 • h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 • i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

 • l) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

 • m) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

o) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 19. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 474 alin. (7) lit. c), din Legea nr.227/2015

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 474 alin. (7) lit. c), din Legea nr. 227/2015

În cazul persoanelor fizice , contravenția prevăzută la punctul a) se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei iar cele de la litera b) se sancționează cu amendă de la 307 lei la 765 lei .

În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute mai sus, se majorează cu 300%.