Hotărârea nr. 57/2020

HCL 57 privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 57

din 30 aprilie 2020

privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a

autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.15277 din 06.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021,

Raportat la avizul comisiilor de specialitate și propunerile acestora,

În conformitate cu prevederile art.475, alin.(3), (4) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul art.129, alin.(1) și (14), al art.196, alin.(1), lit.a) și al art.243, alin.(1), lit. a) din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă, pentru anul fiscal 2021, nivelul unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul „Declarație în vederea obținerii vizei anuale pentru desfășurarea activităților economice”, prevăzut în Anexa nr.2, și modelul „Declarație în vederea obținerii vizei anuale pentru desfășurarea activităților de transport în regim de taxi”, prevăzut în Anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, și care se vor completa și depune odată cu solicitarea vizei anuale pentru avizele/autorizațiile privind desfășurarea de activități economice și de transport în regim de taxi.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale - Serviciul autorizări activități economice și Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul de stabilire, impunere și încasare impozite și taxe persoane juridice.

Art.4. În conformitate cu prevederile art.252, alin.(1), lit.c) și ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art.3, alin.(1) din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale;

 • - Direcției impozite și taxe locale.

  Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Anexa nr.1

VARIANTA 2

TABLOUL privind nivelurile unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021

Nr. crt.

Specificație

Nivelul taxei pentru anul 2021 -Lei-

1

Taxa pentru emiterea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare (unități comerciale și/sau prestatoare de servicii), precum și viza anuală a acestora.

70,00

2

Taxa pentru emiterea avizelor de funcționare provizorie (pe perioadă determinată, pentru comerțul ambulant stradal, comerțul promoțional și pentru manifestări ocazionale de orice tip, inclusiv pentru activitatea Cod CAEN: 932 - Alte activități recreative și distractive.

70,00

3

Taxa pentru emiterea avizelor de funcționare provizorie pentru comercializarea înghețatei prin tonete/chioșcuri amplasate în fața structurilor de vânzare avizate sau ca structuri de vânzare independente, precum și pentru comercializarea de pop-corn, vată-de-zahăr,   castane   și   alte   produse   alimentare

pregătite/preparate prin aparate și utilaje specifice, amplasate pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului, atât în cadrul manifestărilor ocazionale cât și cu caracter temporar/sezonier.

70,00

4

Taxa pentru emiterea avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere (piețe), precum și viza anuală a acestora.

70,00

5

Taxa pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică, precum și viza anuală a acestora:

 • 5.1.  Restaurant clasic, restaurant cu specific, restaurant specializat (zahana, restaurant-pensiune), pizzerie, cabaret, pub, bistro:

 • 5.2.  Restaurante cu caracter social (cantină-restaurant, restaurant cu autoservire):

 • 5.3. Fast-food, restaurant lacto-vegetarian, restaurant dietetic, rotiserie:

Până la 50 mp inclusiv:           830 lei

Între 51 mp și 100 mp:           986 lei

Între 101 mp și 200 mp:         1.246 lei

Între 201 mp și 350 mp:         1.713 lei

Între 351 mp și 500 mp:         2.491 lei

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80lei / mp, dar nu mai mult de 8.000 lei.

Până la 50 mp inclusiv:            493 lei

Între 51 mp și 100 mp:           737 lei

Între 101 mp și 200 mp:          986 lei

Între 201 mp și 350 mp:         1.298 lei

Între 351 mp și 500 mp:         1.505 lei

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80 lei/mp, dar nu mai mult de 8.000 lei.

Până la 50 mp inclusiv:            493 lei

Între 51 mp și 100 mp:           737 lei

Între 101 mp și 200 mp:          986 lei

Între 201 mp și 350 mp:         1.298 lei

Între 351 mp și 500 mp:         1.505 lei

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80 lei/mp, dar nu mai mult de 8.000 lei.

5.4. Bombonerie, patiserie, plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoșerie:

Până la 50 mp inclusiv:           280 lei

Între 51 mp și 100 mp:           327 lei

Între 101 mp și 200 mp:          420 lei

Între 201 mp și 350 mp:          561 lei

Între 351 mp și 500 mp:          747 lei

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80 lei/mp, dar nu mai mult de 8.000 lei.

5.5. Cofetărie, ceainărie:

Până la 50 mp inclusiv:           296 lei

Între 51 mp și 100 mp:           343 lei

Între 101 mp și 200 mp:          441 lei

Între 201 mp și 350 mp:          586 lei

Între 351 mp și 500 mp:          784 lei

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80 lei/mp, dar nu mai mult de 8.000 lei.

5.6. Braserie, berărie, bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-bar, video-bar, discotecă, bar-biliard, snack-bar, bufet, bodegă, birt:

Până la 50 mp inclusiv:            986 lei

Între 51 mp și 100 mp:          1.246 lei

Între 101 mp și 200 mp:         1.505 lei

Între 201 mp și 350 mp:         1.765 lei

Între 351 mp și 500 mp:         2.491 lei

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80 lei/mp, dar nu mai mult de 8.000 lei.

5.7. Terasă de vară, grădină de vară, terasă sezonieră din fața unității de alimentație publică:

Pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv:  7,80 lei/mp,  indiferent de

perioada în care funcționează terasa, dar nu mai mult de 3.900 lei.

Pentru o suprafață mai mare de 500 mp: 8,80 lei/mp, indiferent de perioada în care funcționează terasa, dar nu mai mult de 8.000 lei.

6

Taxa pentru completarea și/sau modificarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare (unități comerciale și/sau prestatoare de servicii) a avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere (piețe) și a autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică.

52,00

7

Taxa pentru emiterea duplicatelor avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare, a avizelor de funcționare

provizorii, a avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere eliberate în baza H.C.L.M.Tg.Mureș nr.124/2004, precum și pentru autorizațiile de funcționare pentru unități de alimentație publică eliberate în baza H.C.L.M.Tg.Mureș nr.39/2007.

70,00

8

Taxa pentru emiterea certificatelor sau adeverințelor privind avizele și autorizațiile.

6,00

9

Taxa pentru emiterea autorizației de transport.

235,00

10

Taxa pentru modificarea autorizației de transport.

94,00

11

Taxa pentru emiterea autorizației taxi.

140,00

12

Taxa pentru vizarea autorizației taxi.

19,00

13

Taxa pentru modificarea autorizației taxi.

94,00

14

Taxa pentru emiterea autorizației de dispecerat.

470,00

15

Taxa pentru vizarea autorizației de dispecerat.

94,00

16

Taxa pentru modificarea autorizației de dispecerat.

94,00

17

Taxa pentru emiterea cazierului de conduită profesională.

10,00

18

Taxa pentru emiterea listei de tarife, cu viză de conformitate.

4,00

19

Taxa pentru emiterea de copie conformă a autorizației de transport și/sau de taxi.

10,00

20

Taxa pentru emiterea duplicatelor autorizațiilor de transport, ale autorizațiilor taxi sau ale autorizațiilor de

75,00

dispecerat taxi.

21

Taxa pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație (cod grupă CAEN: 562), precum și viza anuală a acestora.

1.090,00

NOTĂ:

 • (1) În înțelesul prezentei hotărâri, termenul „suprafață” are următoarea semnificație, conform art.2, alin.(1), lit.d) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități:

Suprafață - suprafața utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 -"Restaurante” și 5630 - ”Baruri și alte activități de servire a băuturilor”, și reprezintă suma suprafețelor saloanelor, teraselor și grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizației. Astfel, la stabilirea taxei pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică, precum și viza anuală a acestora, se va lua în considerare valoarea înscrisă la suprafața de servire din ”'Declarație privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică”, al cărei model este aprobat prin Anexa nr.2 din H.G. nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice.

 • (2) Taxele pentru emiterea avizelor de funcționare și a autorizațiilor de funcționare stabilite mai sus, se achită integral la data eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal 2021.

 • (3) Taxele pentru emiterea avizelor de funcționare provizorie, se achită integral la data eliberării acestora.

 • (4) Avizele și autorizațiile de funcționare se retrag în cazul neachitării taxei de viză anuală până la data de 31 decembrie a anului curent, cu drept de reavizare/reautorizare în condițiile impuse de legislația în vigoare și condiționat de achitarea obligațiilor față de bugetul local derivând din activitățile comerciale, de prestări servicii și/sau de alimentație publică desfășurate, obligații ce rezultă din evidențele autorității publice locale.

 • (5) Taxele pentru vizarea pe anul 2021 a avizelor de funcționare de la pct.1 și 4 se achită până la data de 31 martie 2021, fără penalități sau majorări de întârziere.

 • (6) Taxele pentru vizarea pe anul 2021 a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică de la pct.5 (exclusiv pct.5.7.) și 21 se achită integral până la data de 31 martie 2021, fără penalități sau majorări de întârziere..

 • (7) Taxele pentru vizarea pe anul 2021 a autorizației taxi de la pct.12 și a autorizației de dispecerat de la pct.15 se achită integral până la data de 31 martie 2021, fără penalități sau majorări de întârziere.

 • (8) În situația în care avizul de funcționare și/sau autorizația de funcționare pentru unități de alimentație publică se retrag, la solicitarea scrisă a titularului, înregistrată la registratura generală a instituției, până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, titularul datorează taxa de viză pentru anul 2021 în cotă de 50% din taxa prevăzută la pct.1, 4, 5 și 21. În situația în care avizul de funcționare și/sau autorizația de funcționare pentru unități de alimentație publică se retrag, la solicitarea scrisă a titularului, înregistrată la registratura generală a instituției, după data de 30 iunie 2021, titularul datorează integral taxa de viză pentru anul 2021 prevăzută la pct.1, 4, 5 și 21. Reducerea cu 50% a taxei de viză nu se aplică în cazurile în care retragerea avizului de funcționare și/sau a autorizației de funcționare pentru unități de alimentație publică s-a dispus ca urmare a nerespectării condițiilor în care acestea au fost emise.

 • (9) Taxele pentru completarea / modificarea autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, a avizelor de funcționare pentru exercitarea unor activități comerciale și de prestări servicii, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat stabilite mai sus, se vor achita la data eliberării (ridicării) acestora, astfel cum au fost completate / modificate conform solicitării.

(10) Taxa pentru emiterea duplicatelor autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, ale avizelor de funcționare pentru exercitarea unor activități comerciale și de prestări servicii, ale autorizațiilor de transport, ale autorizațiilor taxi și ale autorizațiilor de dispecerat, se achită integral la data eliberării acestora.

(11) Taxele pentru emiterea cazierului de conduită profesională, a listei de tarife, cu viză de conformitate și a copiei conformă a autorizației de transport și/sau de taxi se achită integral la data eliberării acestora.

Anexa nr.2 Declarație

în vederea obținerii vizei anuale pentru desfășurarea activităților economice

■Subsemnatul, domiciliat(ă) în loc., str.nr.____ap., legitimat cu C.I. seria nr.,

eliberată de la data de , și având CNP,

reprezentant legal al P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C., având sediul social în loc., str.nr., Nr. înreg. în R.C.:J(F)//, și C.U.I.,

În vederea obținerii vizei anuale, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea retragerii avizului de funcționare sau a autorizației de alimentație publică, faptul că, condițiile inițiale în care a fost emis avizul de funcționare sau autorizația de alimentație publică pentru desfășurarea activităților economice specifice în structura de vânzare prevăzută mai jos, sunt aceleași, precum și faptul că sunt îndeplinite în totalitate cerințele legale pentru desfășurarea în continuare a acestor activități:

Nr.

Crt.

Numărul și data

Aviz de funcționare sau Autorizație de alimentație publică

Adresa structurii de vânzare (punct de lucru)

Suprafața totală a structurii de vânzare (suprafața de servire în cazul unităților de alimentație publică) (m2)

1

2

3

4

5

De asemenea, mă angajez ca, în cazul în care condițiile inițiale care au stat la baza emiterii avizului de funcționare sau a autorizației de alimentație publică pentru desfășurarea activităților economice au suferit modificări, să aduc de îndată la cunoștința emitentului despre acest fapt, în vederea analizării oportunității de menținere a valabilității, de modificare sau de retragere, după caz, a avizului de funcționare sau a autorizației de alimentație publică.

Declarație

în vederea obținerii vizei anuale pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi

■Subsemnatul, domiciliat(ă) în loc.. str.nr.____ap., legitimat cu C.I. seria nr.,

eliberată de la data de , și având CNP

reprezentant legal al P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C., având sediul social în loc., str.nr., Nr. înreg. în R.C.:J(F)//, și C.U.I.

În vederea obținerii vizei anuale, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea retragerii autorizației taxi și/sau a autorizației de transport, faptul că, condițiile inițiale în care a fost emisă autorizația taxi și/sau autorizația de transport pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi prevăzută(e) mai jos, sunt aceleași, precum și faptul că sunt îndeplinite în totalitate cerințele legale pentru desfășurarea în continuare a acestei activități:

Nr.

Crt.

Numărul și data

Autorizația taxi sau Autorizația de transport

Marca și numărul de înmatriculare

ale taximetrului

1

2

3

4

5

De asemenea, mă angajez ca, în cazul în care condițiile inițiale care au stat la baza emiterii autorizației taxi sau a autorizației de transport pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi au suferit modificări, să aduc de îndată la cunoștința emitentului despre acest fapt, în vederea analizării oportunității de menținere a valabilității, de modificare sau de retragere, după caz, a autorizației taxi sau a autorizației de transport.