Hotărârea nr. 56/2020

HCL 56 privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și,Registru Agricol

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 56

din 30 aprilie 2020

privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 3102 din 17.01.2020 inițiat de Primar prin Direcția Juridică Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală - Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol

  • b) Avizul favorabil al Direcției Impozite și Taxe Locale

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

  • •  art. 5 alin. 2 din Legea nr. 145/2104 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cât și cele ale art. 475 alin. 2, 484, 486 alin. 5 și 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 30 alin.2 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cuantumul unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, pentru anul 2021, după cum urmează:

  • - Taxa pentru eliberarea adeverințelor după Registrul agricol - 15 lei;

  • - Taxa pentru eliberarea copiilor de pe acte din domeniul agricol, planuri și hărți cadastrale -15 lei;

  • - Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 15 lei;

  • - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 15 lei;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol și Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică - Serviciului Fond Funciar și Registru Agricol

- Direcției Impozite și Taxe Locale.

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica