Hotărârea nr. 55/2020

HCL 55 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 ,privind Codul fiscal,pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 55 din 30 aprilie 2020

privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 15.970 din 09.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția impozite și taxe locale, privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021,

  • b) Adresa nr. 1.319/21.01.2020 emisă de Institutul National de Statistica, prin care se comunică rata inflației de 3,8% pentru anul 2019, postată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

  • •  art. 27 din Legea 273/2006, privind Finanțele publice locale

  • •  art. 491 și art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  • Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala

  • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •    art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. ”c”, alin. (14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rata inflației de 3,8%, începând cu anul 2021.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția impozite și taxe locale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Impozite și Taxe Locale.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Președinte de ședință,

Papuc Sergiu Vasile


Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora - Monica