Hotărârea nr. 53/2020

HCL 53 privind luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 53 din 30 martie 2020

privind luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.20.483 din 30 martie 2020 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș privind aprobarea luării unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19,

 • b) Avizul favorabil Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Târgu Mureș,

 • c) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • •  Decretul prezidențial nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • •  Ordonanța militară nr.2, 3 și nr.4 emisă de Ministerul Afacerilor Interne,

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19 la nivelul Municipiului Târgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă acordarea unor pachete cu alimente de strictă necesitate a persoanelor aflate carantină precum și a persoanelor fără adăpost (categorii de persoane menționate în Ordonanțele Militare nr.2și 3, pe perioada declarării stării de urgență în contextul pandemiei cu coronavirus în cuantum de 25 lei/pachet, prin rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială în valoare totală de 1.000.000.

Art. 3. Se aprobă achiziționarea și distribuirea unui număr de 5000 de dispozitive și gel dezinfectant la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale în valoare de 1.000.000 lei.

Art. 4. Se aprobă achiziționarea de produse dezinfectante pentru dezinfectarea periodică a lifturilor, casei scării precum și a spațiilor comune din blocurile de locuit în valoare de 1.000.000 lei.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș respectiv Direcția economică, Direcția de Asistență Socială, Direcția școli -Serviciul juridic, licitații și Asociații de proprietari și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -   Direcției de Asistență Socială,

 • -   Direcția economică

 • -   Direcția școli - Serviciul juridic, licitații și Asociații de proprietari

 • -   Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica