Hotărârea nr. 52/2020

HCL 52 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada aprilie – mai 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 52 din 30 martie 2020

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada aprilie - mai 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 19.956 din 26 martie 2020 inițiat de Primar prin Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada aprilie 2020 - mai 2020.

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Ținând cont de propunerea din cadrul ședinței Consiliului local.

Luând în considerare prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. (243), alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se alege președinte de ședință domnul consilier Papuc Sergiu Vasile, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș pentru perioada aprilie - mai 2020.

Art. 2. Domnul consilier Papuc Sergiu Vasile exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.

Art. 3. În cazul lipsei președintelui ales la una din ședințele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui președinte de ședință numai pentru ședința respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • președintelui de ședință domnul consilier Papuc Sergiu Vasile,

  • Secretarului general al Municipiului Târgu Mureș.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile