Hotărârea nr. 51/2020

HCL 51 privind aprobarea înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu,aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 51 din 30 martie 2020

privind aprobarea înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu, aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 14577/1515/04.03.2020 inițiat de Primar prin Serviciului Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public privind înființarea autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu, aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public;

 • b) Avizul favorabil al Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică;

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • >  Art. 17, alin. (1), lit. jA1 și art. 37, alin. (1) al Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,

 • >  Ordinului comun A.N.R.S.C/A.N.A.P. nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (7), lit. „n”, art. 139, alin. (1) și alin. (3), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 1. Se aprobă instituirea Autorității de Autorizare a Municipiului Târgu Mureș în cadrul Executivului Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public - Serviciul Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local, având ca sarcină principală emiterea licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier care efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă completarea Capitolului III, art. 27 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public cu următoarele atribuții în sarcina Serviciului Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local:

 • -    răspunde de verificarea și controlul modului de realizare a serviciului de transport public local, realizat prin delegare directă către S.C. Transport Local S.A. prin contractul nr. 75072/29.11.2019

 • -     emite și verifică licențele de traseu emise către S.C. Transport Local S.A., ca operator de transport local persoane pe raza Municipiului Târgu Mureș;

 • -     emiterea licențelor se realizează în baza Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 131/2019, modelul de licență

fiind prevăzut în Anexa 16 a acestui act normativ.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • > Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

 • > Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică;

 • > S.C. Transport Local S.A.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA 1.

REGULAMENT

de acordare a licențelor de traseu

în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane în Municipiul Târgu Mureș

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament privind acordarea licențelor de traseu în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Târgu Mureș a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

 • a) Legea nr. 92/2007'privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 octombrie 200 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului Uniunii Europene;

 • c) Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • g) Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulteroare;

 • i) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze.

Capitolul II.

ACORDAREA LICENȚELOR DE TRASEU

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze

Art. 3. - Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, transportul public care îndeplinește următoarele condiții:

 • a)  Se efectuează de către operator de transport rutier care deține licență de traseu valabilă;

 • b) Se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a municipiului Târgu Mureș;

 • c)  Se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș;

 • d) Se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în administrare, înmatriculate în Municipiul Târgu Mureș;

 • e) Persoanele transportate sunt îmbarcate / debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • f)  Pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie individuale eliberate anticipat. Tarifele pentru toate Titlurile de călătorie se aprobă și se pot ajusta prin Hotărâri ale Consiliul Local.

 • g) Transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini.

Art. 4.- Programul de transport public local este aprobat de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș. Programul de transport propus stabilește traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, programele de circulație, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor.

Art. 5. Autoritățile administației publice locale a municipiului Târgu Mureș eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport public local de persoane prin curse regulate licențe de traseu însoțite de caietul de sarcini aferent acestora.

Art. 6.

Emiterea licențelor se realizează în baza Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 131/2019, modelul de licență fiind prevăzut în Anexă la prezentul regulament.

Art. 7.

 • (1) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează pe baza Hotărârii Consiliului Local Târgu Mureș de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș.

 • (2) Licențele de traseu se eliberează operatorului de transport în numărul solicitat, dar cel puțin în număr egal cu numărul de autovehicule active, necesare pentru efectuarea serviciului de transport.

 • (3) Licență de traseu se eliberează pe perioada valabilității Contractului de delegare a gestiunii transportului local.

 • (4) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (5) Licența de traseu se eliberează după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

 • (6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

-stațiile publice și amplasarea acestora;

-numărul și capacitatea autobuzelor;

-intervalul de succedare a curselor;

-ora primei / ultimei plecări de la capetele de traseu;

-zilele în care se efectuează transporturile.

Art. 8. - Licența de traseu se retrage, în condițiile stabilite în contractul de atribuire a serviciului și în regulamentul serviciului public de transport local, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul nerespectării prevederilor din caietul de sarcini și a graficului de circulație.

Art.9. - În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport, operatorul va depune la autoritatea administrației publice locale un dosar care va cuprinde:

 • a) Cererea conform model anexat

 • b) Certificatul de înregistrare în calitate de transportator;

 • c) Lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;

 • d) Copii după certificatul de înmatriculare al autovehiculelor utilizate

 • e) Licența de transport;

 • f)  Copii conforme ale licenței de transport în număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;

 • g) Graficul de circulație propus, în concordanță cu programul de transport

 • h) Dovada achitării tarifului perceput pentru eliberarea licențelor de traseu.

Art. 10. - Dosare întocmite în conformitate cu art. 8. vor fi depuse la sediul Municipiului Târgu Mureș, Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 11.

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier, autorității administrației publice locale în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea vor fi înlocuite cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Eliberarea duplicatelor

Art. 12.

 • (1) În situația distrugerii, pierderii sau furtului licenței de traseu pentru curse regulate, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la Sediul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public:

 • a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;

 • b) documentul deteriorat, după caz;

 • c) dovada că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pierderea sau sustragerea licenței de traseu, după caz;

 • d) dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv.

 • (2) Documentul duplicat va fi eliberat de către Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș după analizarea solicitării depuse și va avea înscrisă mențiunea << DUPLICAT >>.

Art. 13. Programul de transport local poate fi modificat, actualizat prin hotărâre a Consiliului Local. După aprobarea programului de transport modificat, operatorul de transport va solicita eliberarea unor noi licențe de traseu și a caietelor de sarcini aferente acestora, cu plata tarifului aferent.

Art. 14. În cazul pierderii valabilității licenței de transport, licența de traseu este nulă de drept.

Art. 15. Tarifele pentru eliberarea licenței de traseu cuprinse în contractul de delegare sunt:

 • a) eliberare licență de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate = 30 lei/mașină

 • b) eliberare duplicat licență de traseu ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior = 30 lei/masina

 • c) modificarea licenței de traseu (date de identificare, denumire, sediu)= 15 lei/masina

 • d) prelungirea licenței de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, în limita valabilității programului de transport = 15 lei/mașină

 • e) Sumele se vor achita în contul Municipiului Târgu Mures, număr de cont ce va fi comunicat ulterior

Model cerere eliberare licență de traseu

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul ............................................................................................... în calitate

de..................................................................................................................................... la

................................................................cu sediul în............................................... str................................................., nr.........., județul .........................................

telefon ........................................ posesor al licenței de transport seria .......... nr

.......................vă rog să-mi eliberați licența de traseu pentru transport persoane prin servicii regulate pentru traseul ..........................................................................................

Menționez că traseul va fi executat cu următoarele autovehicule (nr. de inmatriculare/ capacitatea):

Anexez prezentei următoarele acte:

Data....................

Model cerere eliberare duplicat licență de traseu

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul ............................................................................................... în calitate

de..................................................................................................................................... la

................................................................cu sediul în............................................... str................................................., nr.........., județul .........................................

telefon ........................................ posesor al licenței de transport seria .......... nr

....................... vă rog să-mi eliberați duplicat după licența de traseu cu seria......... și nr.................pentru   transport persoane prin servicii regulate pentru traseul

Pe motivul

Menționez că traseul va fi executat cu următoarele autovehicule (nr. de inmatriculare/ capacitatea):

Anexez prezentei următoarele acte:

Model cerere modificare licență de traseu

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul...............................................................................................în calitate

de.....................................................................................................................................la

................................................................cu sediul în...............................................

str................................................., nr.........., județul.........................................

telefon........................................ posesor al licenței de transport seria..........nr

....................... vă rog să modificați licența de traseu pentru transport persoane prin servicii regulate pentru traseul

Pe motivul

Cu următoarele modificări.............................................................................................................,

cu actele prezentate în anexă. Menționez că traseul va fi executat cu următoarele autovehicule (nr. de inmatriculare/ capacitatea):

Anexez prezentei următoarele acte:

Model cerere prelungire licență de traseu

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul...............................................................................................în calitate

de.....................................................................................................................................la

................................................................cu sediul în...............................................

str................................................., nr.........., județul.........................................

telefon........................................ posesor al licenței de transport seria..........nr

....................... vă rog să-mi prelungiți licența de traseu pentru transport persoane prin servicii regulate pentru traseul

Pe motivul

Menționez că traseul va fi executat cu următoarele autovehicule (nr. de inmatriculare/ capacitatea):

Anexez prezentei următoarele acte:

PRIMĂRIA

Operator de transport rutier


MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria............ Nr.....................

Servicii publice de transport local de persoane

A. Denumirea traseului.............................................

Linia / Lungime traseu

Nr. stație

Denumire stație

Zilele în care circulă

Intervalul de succedare a curselor

Nr. mijloace de transport

Capacitate (nr. locuri)

Plecări de la capetele de traseu

Prima

Ultima

B. Amenajările și dotările autovehiculului

Operator de transport


(semnătura și ștampila)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ (semnătura și ștampila)

10


RO


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii publice de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso, numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Traseul: