Hotărârea nr. 50/2020

HCL 50 privind aprobarea prelungirii continuității serviciului de salubrizare,de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș,pe toata perioada stării de urgență

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 50 din 30 martie 2020

privind aprobarea prelungirii continuității serviciului de salubrizare, de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș, pe toata perioada stării de urgență

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 19611/2061/24.03.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public privind aprobarea prelungirii continuității serviciului de salubrizare, de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș, pe toata perioada stării de urgență,

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 1 alin. (4) lit. „ j”, art. 8 alin. (3) lit. „d” și „i” ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006, și DECRETUL nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. „c” și „b”, ale art. 14 ale art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „d”, alin (7) lit. „n”, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea continuității serviciului de salubrizare, de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș, pe toata perioada stării de urgență

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Domeniului Public, Direcția Economică - Biroul Concesiuni, Închirieri, Vânzări și Direcția Poliția Locală.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile