Hotărârea nr. 49/2020

HCL 49 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 02 aprilie 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 49

din 30 martie 2020

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Compania Aquaserv SA, din data de 02 aprilie 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 11.429/1187 din 20.02.2020, privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi al ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.04.2020, prezentată de Administrația domeniului public, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr.5/2020 de aprobare a bugetului de stat,

  • OUG nr. 109/2011, art. 641 alin.3 și 5, cu modificările ulterioare

  • •  Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •   art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. „c”, „d”, alin. (7) lit. „n”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Târgu Mureș, dl. Bakos Levente, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 02 aprilie 2020, ora 13.00, înscris în conformitate cu convocatorul nr. 203.428/II/A/a din 20.02.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se prelungește mandatul membrilor actuali ai consiliului de administrație provizoriu cu încă 4 luni. Pe această perioadă se suspendă atribuțiile generale prevăzute la art. 20 alin. (7) - (24) în Actul Constitutiv al Companiei Aquaserv SA.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Tg. Mureș, și reprezentantul AGA al Municipiului Târgu Mureș în COMPANIA AQUASERV S.A.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, Administrației domeniului public, reprezentantului AGA al Municipiului Târgu Mureș în COMPANIA AQUASERV S.A. -domnul Bakos Levente și societății COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica