Hotărârea nr. 48/2020

HCL 48 privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acţiunilor culturale pentru anul 2020,precum și modificarea ghidului solicitantului

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 48 din 30 martie 2020

privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acțiunilor culturale pentru anul 2020, precum și modificarea ghidului solicitantului

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 17809 din 16.03.2020 inițiat de Primar prin Direcția

Activități Social- Culturale, Patrimoniale și Comerciale  privind termenul limită de

depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acțiunilor culturale pentru anul 2020.

  • b) Avizul favorabil al Direcției Economice.

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

  • d) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și Acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •   art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă ca termen limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la Bugetul local a Programelor/Proiectelor/Acțiunilor culturale pentru anul 2020 ca fiind 35 zile după ridicarea stării de urgență.

Art. 2. Depunerea Programelor/Proiectelor/Acțiunilor culturale se va face online -fișiere PDF cu parolă.

Art. 3. Se aprobă  suma  maximă care poate fi obținută pentru un

program/proiect/acțiune culturală este de 85.000 de lei.

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea și completarea Ghidului solicitantului cu cele prevăzute la art. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează executivul municipiului prin Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcția Economică.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale - Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcției Economice.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica