Hotărârea nr. 47/2020

HCL 47 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-urilor,asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 47 din 30 martie 2020

privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și

HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-urilor, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 18.590/19.03.2020 prezentat de domnii consilieri Birâ Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind suspendarea taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04. 2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice pe durata stării de urgență și reducerea acestora în perioada următoare acesteia.

Având în vedere Raportul Direcției Impozitelor și Taxelor Locale înregistrat sub nr. 19.022/25.03.2020, al Serviciului Public Administrația Domeniului Public înregistrat sub nr. 19.740/2.067/24.03.2020, al Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale înregistrat sub nr. 19.022/20.03.2020 și al SC Administrator Imobile și Piețe SRL înregistrat sub nr. 19.293/23.03.2020.

Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanței de urgență nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

  • Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

  • •  art. 129 alin. (1), alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243. alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 1. Se aprobă suspendarea taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-urilor, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.

Art. 2. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Impozitelor și Taxelor Locale, Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica