Hotărârea nr. 46/2020

HCL 46 privind completarea Anexei 4 –SECŢIUNEA DEZINFECŢIE a Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare,dezinsecţie,dezinfecţie şi tratamente fitosanitare împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 46

din 19 martie 2020

privind completarea Anexei 4 -SECȚIUNEA DEZINFECȚIE a Contractului nr.

313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare împotriva

Coronavirus în municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare al Serviciului de Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr.18378/1935/18.03.2020 privind completarea Anexei 4 -SECȚIUNEA DEZINFECȚIE al Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • >       Art. 34, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României;

  • >       Art.51 al Decretului Nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

art. 221 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. f) și h), ale art. 134, alin. (4) și ale art. 139, alin. (1) și alin. (3) lit. a), ale art. 243, alin. (1), lit. a) și ale art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 4 -SECȚIUNEA DEZINFECȚIE a Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică - Biroul Concesionări, închirieri, Vânzări.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

> Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri, Vânzări.

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Anexa nr. 1 la HCL nr.privind completarea Anexei 4 -SECȚIUNEA DEZINFECȚIE al Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare, împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureș

Tarife propuse pentru activitatea urgentă de dezinfecție împotriva Coronavirus

Nr.

Crt.

ACTIVITATE

U.M.

TARIF lei

DEZINFECȚIE

mp

9.1

Clădiri ale instituțiilor publice

mp

0,139

13.1

Unități de învățământ și sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale

mp

0,139

14.1.

Dezinfecție autobuze

mp

0,5903

14.2

Dezinfecție spații deschise ( domeniu public, mobilier urban, etc)

mp

0,1033