Hotărârea nr. 45/2020

HCL 45 privind aprobarea suplimentării programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 45 din 13 martie 2020

privind aprobarea suplimentării programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public nr. 17.182/1.829 din 12.03.2020 privind aprobarea suplimentării programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 34, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României;

  • > Art. 104, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. f) și h), ale art. 134, alin. (4) și ale art. 139, alin. (1) și alin. (3) lit. a), ale art. 243, alin. (1), lit. a) și ale art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă suplimentarea programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19.

Art. 2. Suma va fi utilizată pentru achiziționarea serviciilor și materialelor necesare în vederea dezinfectării generalizate pe raza Municipiului Târgu Mureș, în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID -19.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • >    Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

  • >    Direcției Economice.

    Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica