Hotărârea nr. 44/2020

HCL 44 privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 44

din 27 februarie 2020

privind aprobarea bugetului

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.945/293 din 21.01.2020, inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pe anul 2020 precum și Notele de fundamentare nr. 8.367/621 din 10.02.2020, nr. 10.720/780 din 18.02.2020 și nr. 12.288/875 din 25.02.2020,

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș precum și amendamentele și propunerile făcute în Plenul Ședinței ordinare a Consiliului local municipal din data 27.02.2020,

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 26 alin. (4), art. 49 și art. 82 alin. (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, a Legii nr. 5 din 06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,


Art. 1. Se aprobă bugetul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 418.123.524,00 lei, conform Anexei nr. 1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 305.452.365,00 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea dezvoltare, în sumă de 112.671.159,00 lei - Anexa nr. 1/SD.

Art. 3. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform Anexei nr. 2.

Art. 4. Se aprobă cheltuielile privind reparațiile curente ale bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 40.209.021,00 lei- credite bugetare, respectiv 3.383.790,00 lei - credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar, precum și

Anexei nr. 2/1/A - Acord cadru - lucrări de intervenții și reparații străzi, trotuare, parcări și lucrări edilitare în Municipiul Târgu Mureș - Direcția tehnică și Direcția școli.

Art. 5. Se aprobă bugetul pentru Activități Culturale, Sportive și Tineret a Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pe anul 2020, în sumă de 13.768.786,00 lei, conform Anexei nr. 2/2.

Art. 6. Se aprobă proiectele din fonduri externe nerambursabile ale Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș finanțate din bugetul local, pe anul 2020 în sumă de 77.060.558,00 lei - credite bugetare, respectiv 338.851.627,00 lei -credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/3.

Art. 7. Se aprobă programul de investiții publice, finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 35.560.601,00 lei - credite bugetare, respectiv 96.757.437,00 lei - credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/4.

Art. 8. Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 25.702.000,00 lei, conform Anexelor nr. 3 și 4, respectiv pe secțiuni conform Anexelor 3/SF și 3/SD.

Art. 9. Se aprobă bugetul creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, în sumă de 10.635.200,00 lei, conform anexelor nr. 5, 6 și 6/1.

Art. 10. Se suspendă, începând cu data aprobării prezentei, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului local. Prin excepție, în cazurile temeinic justificate, se poate aproba organizarea de concursuri după hotărârea prealabilă a Consiliului local.

Art. 11. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 12. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

9                              9              9

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

1

TOTAL VENITURI

000102

310,569,473.00

418,123,524.00

0.00

0.00

2

VENITURI PROPRII

4802

234,858,719.00

277,455,842.00

0.00

0.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

291,577,816.00

304,977,842.00

0.00

0.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

266,011,896.00

279,423,619.00

0.00

0.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

151,923,351.00

194,628,546.00

0.00

0.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0005

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

7

Impozit pe profit

0102

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006

151,882,151.00

194,587,346.00

0.00

0.00

10

Impozit pe venit

0302

550,346.00

550,346.00

0.00

0.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346.00

550,346.00

0.00

0.00

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

151,331,805.00

194,037,000.00

0.00

0.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

151,331,805.00

194,037,000.00

0.00

0.00

14

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

41,800,802.00

41,800,802.00

0.00

0.00

15

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41,800,802.00

41,800,802.00

0.00

0.00

16

Impozit pe cladiri

070201

31,442,046.00

31,442,046.00

0.00

0.00

17

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

8,597,754.00

8,597,754.00

0.00

0.00

18

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

22,844,292.00

22,844,292.00

0.00

0.00

19

Impozit pe terenuri

070202

5,596,548.00

5,596,548.00

0.00

0.00

20

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

2,786,875.00

2,786,875.00

0.00

0.00

21

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

2,757,511.00

2,757,511.00

0.00

0.00

22

Impozit pe teren extravilan

07020203

52,162.00

52,162.00

0.00

0.00

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

4,283,697.00

4,283,697.00

0.00

0.00

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478,511.00

478,511.00

0.00

0.00

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

72,205,040.00

42,911,568.00

0.00

0.00

26

Sume defalcate din TVA

1102

56,815,472.00

27,522,000.00

0.00

0.00

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

13,322,472.00

25,984,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

41,980,000.00

0.00

0.00

0.00

29

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

30

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1,253.00

1,253.00

0.00

0.00

31

Taxe hoteliere

120207

1,253.00

1,253.00

0.00

0.00

32

Taxe pe servicii specifice

1502

2,709,797.00

2,709,797.00

0.00

0.00

33

Impozit pe spectacole

150201

193,397.00

193,397.00

0.00

0.00

34

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400.00

2,516,400.00

0.00

0.00

35

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12,678,518.00

12,678,518.00

0.00

0.00

36

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

11,198,374.00

11,198,374.00

0.00

0.00

37

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

6,306,659.00

6,306,659.00

0.00

0.00

38

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

4,891,715.00

4,891,715.00

0.00

0.00

39

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891,438.00

891,438.00

0.00

0.00

40

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

588,706.00

588,706.00

0.00

0.00

41

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

82,703.00

82,703.00

0.00

0.00

42

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82,703.00

82,703.00

0.00

0.00

43

Alte impozite si taxe

180250

82,703.00

82,703.00

0.00

0.00

44

C. VENITURI NEFISCALE

0012

25,565,920.00

25,554,223.00

0.00

0.00

45

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

4,920,558.00

4,920,558.00

0.00

0.00

46

Venituri din proprietate

3002

4,920,558.00

4,920,558.00

0.00

0.00

47

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

2,430,106.00

2,430,106.00

0.00

0.00

48

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

2,430,106.00

2,430,106.00

0.00

0.00

49

Venituri din dividende

300208

1,871,102.00

1,871,102.00

0.00

0.00

50

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515.00

5,515.00

0.00

0.00

51

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

1,865,587.00

1,865,587.00

0.00

0.00

52

Alte venituri din proprietate

300250

619,350.00

619,350.00

0.00

0.00

53

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

20,645,362.00

20,633,665.00

0.00

0.00

54

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

12,165,286.00

12,182,789.00

0.00

0.00

55

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063.00

4,831,063.00

0.00

0.00

56

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427.00

275,427.00

0.00

0.00

57

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

562,196.00

562,196.00

0.00

0.00

58

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

-17,503.00

0.00

0.00

0.00

59

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,514,103.00

6,514,103.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

60

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

393,490.00

393,490.00

0.00

0.00

61

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548.00

147,548.00

0.00

0.00

62

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942.00

245,942.00

0.00

0.00

63

Amenzi, penalitati si confiscări

3502

5,376,000.00

5,376,000.00

0.00

0.00

64

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

3,295,201.00

3,295,201.00

0.00

0.00

65

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

3,295,201.00

3,295,201.00

0.00

0.00

66

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979.00

13,979.00

0.00

0.00

67

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,066,820.00

2,066,820.00

0.00

0.00

68

Diverse venituri

3602

2,681,386.00

2,681,386.00

0.00

0.00

69

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910.00

1,281,910.00

0.00

0.00

70

Taxe speciale

360206

921,886.00

921,886.00

0.00

0.00

71

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

271,490.00

271,490.00

0.00

0.00

72

Alte venituri

360250

206,100.00

206,100.00

0.00

0.00

73

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3702

29,200.00

0.00

0.00

0.00

74

Donatii si sponsorizari

370201

29,200.00

0.00

0.00

0.00

75

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-13,053,000.00

-7,430,444.00

0.00

0.00

76

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

13,053,000.00

7,430,444.00

0.00

0.00

77

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

125,575.00

0.00

0.00

0.00

78

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

125,575.00

0.00

0.00

0.00

79

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

4,020.00

0.00

0.00

0.00

80

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

8,034.00

0.00

0.00

0.00

81

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

109,035.00

0.00

0.00

0.00

82

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210

4,486.00

0.00

0.00

0.00

83

IV. SUBVENTII

0017

18,866,082.00

113,145,682.00

0.00

0.00

84

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0018

15,061,718.00

27,332,538.00

0.00

0.00

85

Subventii de la bugetul de stat

4202

15,061,718.00

27,172,538.00

0.00

0.00

86

A. De capital

0019

-857,889.00

3,949,522.00

0.00

0.00

87

Planuri si regulamente de urbanism

420205

45,034.00

0.00

0.00

0.00

88

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

0.00

3,949,522.00

0.00

0.00

89

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonrduri externe nerambursabile postaderare

420220

-902,923.00

0.00

0.00

0.00

90

B. Curente

0020

15,919,607.00

23,223,016.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

91

Subv.pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

309.00

0.00

0.00

0.00

91

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

7,025,728.00

8,016,457.00

0.00

0.00

93

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,266,991.00

7,796,000.00

0.00

0.00

94

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

1,626,579.00

7,410,559.00

0.00

0.00

95

Subvenții de la alte administrații

4302

0.00

160,000.00

0.00

0.00

96

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

0.00

160,000.00

0.00

0.00

97

Sume primite de la UE in contul de platilor efectuate

4502

-1,719,854.00

0.00

0.00

0.00

98

Fondul European de Dezvoltare Regionala

450201

-1,719,854.00

0.00

0.00

0.00

99

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45020101

-1,719,854.00

0.00

0.00

0.00

100

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.0 2.19)

4802

5,524,218.00

85,813,144.00

0.00

0.00

101

Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

4,188,841.00

83,013,144.00

0.00

0.00

102

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

2,554,901.00

22,231,676.00

0.00

0.00

103

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020102

119,250.00

0.00

0.00

0.00

104

Prefinantare

48020103

1,514,690.00

60,781,468.00

0.00

0.00

105

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

1,335,377.00

2,800,000.00

0.00

0.00

106

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020201

204,848.00

0.00

0.00

0.00

107

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020202

267,366.00

0.00

0.00

0.00

108

Prefinantare

48020203

863,163.00

2,800,000.00

0.00

0.00

109

TOTAL CHELTUIELI

4902

314,436,867.00

418,123,524.00

36,911,296.00

440,205,654.00

110

CHELTUIELI CURENTE

01

278,329,170.00

364,407,285.00

31,119,598.00

343,448,217.00

111

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

97,422,418.00

106,456,307.00

0.00

0.00

112

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

114,909,505.00

123,755,709.00

13,350,326.00

4,596,590.00

113

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

114

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

115

TITLUL IV SUBVENTII

40

24,384,333.00

27,180,000.00

3,229,192.00

0.00

116

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

24,384,333.00

27,180,000.00

3,229,192.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

117

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE

51

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

118

Transferuri curente

5101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

119

Transferuri catre institutii publice

510101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

120

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,315,779.00

1,538,000.00

0.00

0.00

121

A. Transferuri interne.

5501

2,315,779.00

1,538,000.00

0.00

0.00

122

Alte transferuri curente interne

550118

802,779.00

0.00

0.00

0.00

123

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

124

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14,791,457.00

10,408,580.00

104,080.00

0.00

125

Ajutoare sociale

5702

14,791,457.00

10,408,580.00

104,080.00

0.00

126

Ajutoare sociale in numerar

570201

14,239,949.00

9,793,580.00

104,080.00

0.00

127

Ajutoare sociale in natura

570202

548,808.00

600,000.00

0.00

0.00

128

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

2,700.00

15,000.00

0.00

0.00

129

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

7,980,060.00

77,060,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

130

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

6,263,551.00

74,260,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

131

Finantarea nationala

580101

2,138,931.00

15,709,009.00

4,427,574.00

53,356,429.00

132

Finantarea externa nerambursabila

580102

3,345,491.00

40,082,943.00

7,679,587.00

226,146,778.00

133

Cheltuieli neeligibile

580103

779,129.00

18,468,606.00

642,506.00

59,348,420.00

134

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,716,509.00

2,800,000.00

0.00

0.00

135

Finantarea nationala

580201

43,506.00

300,000.00

0.00

0.00

136

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,673,003.00

2,500,000.00

0.00

0.00

137

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

5,718,741.00

9,651,026.00

1,552,848.00

0.00

138

Burse

5901

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

139

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

140

Asociatii si fundatii

5911

4,407,899.00

5,430,512.00

1,202,848.00

0.00

141

Sustinerea cultelor

5912

565,087.00

964,256.00

350,000.00

0.00

142

Despagubiri civile

5917

54,790.00

200,000.00

0.00

0.00

143

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

690,965.00

550,000.00

0.00

0.00

144

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21,459,954.00

35,610,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

145

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

21,459,954.00

35,560,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

146

Active fixe

7101

21,459,954.00

35,560,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

147

Constructii

710101

16,284,926.00

28,133,175.00

2,842,927.00

55,741,287.00

148

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,112,185.00

3,057,534.00

289,739.00

38,135,000.00

149

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

762,675.00

1,483,570.00

86,187.00

1,692,750.00

150

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

2,300,168.00

2,886,322.00

268,309.00

1,188,400.00

151

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

50,000.00

0.00

0.00

152

Active financiare

7201

0.00

50,000.00

0.00

0.00

153

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

0.00

50,000.00

0.00

0.00

154

OPERATIUNI FINANCIARE

79

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

155

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

156

Rambursari de credite interne

8102

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

157

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

158

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

159

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

160

Autoritati publice si actiuni externe

5102

42,216,002.00

47,968,612.00

1,789,519.00

1,141,200.00

161

CHELTUIELI CURENTE

01

42,104,396.00

47,099,813.00

1,569,774.00

782,800.00

162

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30,633,189.00

32,720,420.00

0.00

0.00

163

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,707,694.00

13,979,393.00

1,569,774.00

782,800.00

164

Reparatii curente

2002

184,998.00

50,000.00

0.00

150,000.00

165

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

222,268.00

0.00

0.00

0.00

166

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

222,268.00

0.00

0.00

0.00

167

Finantarea nationala

580201

33,340.00

0.00

0.00

0.00

168

Finantarea externa nerambursabila

580202

188,928.00

0.00

0.00

0.00

169

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

541,245.00

400,000.00

0.00

0.00

170

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

541,245.00

400,000.00

0.00

0.00

171

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

172

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

173

Active fixe

7101

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

174

Constructii

710101

1,191.00

444,312.00

184,769.00

0.00

175

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

406,559.00

132,750.00

29,750.00

100,000.00

176

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

65,510.00

0.00

0.00

177

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

163,593.00

226,227.00

5,226.00

258,400.00

178

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

179

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

180

Autoritati executive si legislative

510201

42,216,002.00

47,968,612.00

1,789,519.00

1,141,200.00

181

Autoritati executive

51020103

42,216,002.00

47,968,612.00

1,789,519.00

1,141,200.00

182

Alte servicii publice generale

5402

3,340,188.00

3,855,192.00

42,853.00

0.00

183

CHELTUIELI CURENTE

01

3,322,350.00

3,840,912.00

42,853.00

0.00

184

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,162,873.00

3,370,325.00

0.00

0.00

185

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

159,477.00

470,587.00

42,853.00

0.00

186

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

187

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

188

Active fixe

7101

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

189

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

190

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,336,913.00

3,755,192.00

21,889.00

0.00

191

Alte servicii publice generale

540250

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

192

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,537,014.00

3,494,605.00

133,485.00

0.00

193

CHELTUIELI CURENTE

01

3,537,014.00

3,494,605.00

133,485.00

0.00

194

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

116.00

5,000.00

0.00

0.00

195

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

116.00

5,000.00

0.00

0.00

196

TITLUL III DOBANZI

30

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

197

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

198

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONAL

5902

14,907,867.00

15,662,932.00

69,933.00

50,000.00

199

Ordine publica si siguranta nationala

6102

14,907,867.00

15,662,932.00

69,933.00

50,000.00

200

CHELTUIELI CURENTE

01

14,664,828.00

15,662,932.00

69,933.00

50,000.00

201

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,939,325.00

14,548,632.00

0.00

0.00

202

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

725,503.00

1,094,300.00

69,933.00

50,000.00

203

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

20,000.00

0.00

0.00

204

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

205

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

243,039.00

0.00

0.00

0.00

206

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

243,039.00

0.00

0.00

0.00

207

Active fixe

7101

243,039.00

0.00

0.00

0.00

208

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

207,637.00

0.00

0.00

0.00

209

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

33,617.00

0.00

0.00

0.00

210

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,785.00

0.00

0.00

0.00

211

Ordine publica

610203

14,130,378.00

14,777,793.00

68,372.00

50,000.00

212

Directia Politia Locala

61020304

14,130,378.00

14,777,793.00

68,372.00

50,000.00

213

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

777,489.00

885,139.00

1,561.00

0.00

214

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6402

109,214,902.00

125,855,195.00

7,225,108.00

48,114,264.00

215

Invatamant

6502

24,147,116.00

36,980,087.00

2,811,660.00

35,456,644.00

216

CHELTUIELI CURENTE

01

21,919,127.00

33,896,538.00

2,602,402.00

22,394,076.00

217

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

218

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17,106,314.00

19,500,539.00

2,602,402.00

0.00

219

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

220

A. Transferuri interne.

5501

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

221

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

222

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,291,484.00

1,171,000.00

0.00

0.00

223

Ajutoare sociale

5702

1,291,484.00

1,171,000.00

0.00

0.00

224

Ajutoare sociale in numerar

570201

739,976.00

556,000.00

0.00

0.00

225

Ajutoare sociale in natura

570202

548,808.00

600,000.00

0.00

0.00

226

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

2,700.00

15,000.00

0.00

0.00

227

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,630,570.00

8,637,488.00

0.00

22,394,076.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

228

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01

la 58.01.03)

5801

136,329.00

5,837,488.00

0.00

22,394,076.00

229

Finanțarea naționala

580101

136,329.00

481,163.00

0.00

1,895,813.00

230

Finanțarea externa nerambursabila

580102

0.00

1,095,846.00

0.00

4,354,608.00

231

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

4,260,479.00

0.00

16,143,655.00

232

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,494,241.00

2,800,000.00

0.00

0.00

233

Finantarea nationala

580201

10,166.00

300,000.00

0.00

0.00

234

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,484,075.00

2,500,000.00

0.00

0.00

235

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

236

Burse

5901

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

237

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

238

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

239

Active fixe

7101

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

240

Constructii

710101

1,220,530.00

1,668,742.00

82,067.00

12,872,568.00

241

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

323,291.00

797,311.00

127,191.00

90,000.00

242

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

651,648.00

577,496.00

0.00

100,000.00

243

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

297,232.00

40,000.00

0.00

0.00

244

Sanatate

6602

7,301,494.00

8,499,164.00

18,963.00

0.00

245

CHELTUIELI CURENTE

01

7,142,200.00

8,058,457.00

18,963.00

0.00

246

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,106,559.00

7,809,290.00

0.00

0.00

247

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34,828.00

247,167.00

18,963.00

0.00

248

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

813.00

2,000.00

0.00

0.00

249

Ajutoare sociale

5702

813.00

2,000.00

0.00

0.00

250

Ajutoare sociale in numerar

570201

813.00

2,000.00

0.00

0.00

251

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

252

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

253

Active fixe

7101

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

254

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

255

Servicii de sanatate publica

660208

7,300,681.00

8,497,164.00

18,963.00

0.00

256

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

813.00

2,000.00

0.00

0.00

257

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

813.00

2,000.00

0.00

0.00

258

Cultura, recreere si religie

6702

32,880,557.00

35,736,154.00

2,882,732.00

1,932,000.00

259

CHELTUIELI CURENTE

01

31,823,379.00

29,125,485.00

2,575,387.00

55,000.00

260

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,419,391.00

10,261,661.00

0.00

0.00

261

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,989,948.00

9,947,099.00

1,022,539.00

55,000.00

262

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

263

Transferuri curente

5101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

264

Transferuri catre institutii publice

510101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

265

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

4,144,061.00

4,049,225.00

1,552,848.00

0.00

266

Asociatii si fundatii

5911

3,578,974.00

3,084,969.00

1,202,848.00

0.00

267

Sustinerea cultelor

5912

565,087.00

964,256.00

350,000.00

0.00

268

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

269

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

270

Active fixe

7101

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

271

Construcții

710101

289,894.00

2,106,400.00

83,300.00

1,732,000.00

272

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

604,721.00

870,581.00

125,298.00

145,000.00

273

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

10,000.00

0.00

0.00

274

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

10,165.00

85,000.00

0.00

0.00

275

Servicii culturale

670203

4,676,004.00

5,215,548.00

793,743.00

0.00

276

Alte servicii culturale

67020330

4,676,004.00

5,215,548.00

793,743.00

0.00

277

Servicii recreative si sportive

670205

24,998,763.00

27,954,225.00

1,640,091.00

1,932,000.00

278

Sport

67020501

8,435,429.00

7,110,235.00

559,810.00

0.00

279

Tineret

67020502

361,062.00

478,747.00

98,747.00

0.00

280

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

16,202,272.00

20,365,243.00

981,534.00

1,932,000.00

281

Servicii religioase

670206

528,267.00

964,256.00

350,000.00

0.00

282

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

2,677,523.00

1,602,125.00

98,898.00

0.00

283

Asigurari si asistenta sociala

6802

44,885,735.00

44,639,790.00

1,511,753.00

10,725,620.00

284

CHELTUIELI CURENTE

01

44,755,084.00

44,249,103.00

1,425,566.00

10,725,620.00

285

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21,549,800.00

24,951,535.00

0.00

0.00

286

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,671,197.00

5,715,315.00

1,213,539.00

25,000.00

287

TITLUL IV SUBVENTII

40

253,503.00

410,000.00

70,462.00

0.00

288

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

253,503.00

410,000.00

70,462.00

0.00

289

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

802,779.00

0.00

0.00

0.00

290

A. Transferuri interne.

5501

802,779.00

0.00

0.00

0.00

291

Alte transferuri curente interne

550118

802,779.00

0.00

0.00

0.00

292

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

13,499,160.00

9,235,580.00

104,080.00

0.00

293

Ajutoare sociale

5702

13,499,160.00

9,235,580.00

104,080.00

0.00

294

Ajutoare sociale in numerar

570201

13,499,160.00

9,235,580.00

104,080.00

0.00

295

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0.00

1,441,130.00

37,485.00

10,700,620.00

296

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0.00

1,441,130.00

37,485.00

10,700,620.00

297

Finantarea nationala

580101

0.00

80,638.00

37,485.00

384,089.00

298

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

243,072.00

0.00

2,177,952.00

299

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

1,117,420.00

0.00

8,138,579.00

300

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

978,645.00

2,495,543.00

0.00

0.00

301

Asociatii si fundatii

5911

828,925.00

2,345,543.00

0.00

0.00

302

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

149,720.00

150,000.00

0.00

0.00

303

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

158,998.00

385,687.00

86,187.00

0.00

304

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

158,998.00

385,687.00

86,187.00

0.00

305

Active fixe

7101

158,998.00

385,687.00

86,187.00

0.00

306

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

158,998.00

249,500.00

0.00

0.00

307

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

86,187.00

86,187.00

0.00

308

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

0.00

50,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

309

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

3,813,317.00

4,739,015.00

0.00

0.00

310

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

20,838,231.00

15,949,000.00

104,080.00

0.00

311

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

20,838,231.00

15,949,000.00

104,080.00

0.00

312

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

2,008,048.00

3,282,814.00

46,221.00

0.00

313

Crese

680211

4,884,645.00

8,048,394.00

552,603.00

10,725,620.00

314

Prevenirea excluderii sociale

680215

5,360,868.00

1,481,000.00

658,756.00

0.00

315

Ajutor social

68021501

360,375.00

781,000.00

31,089.00

0.00

316

Cantine de ajutor social

68021502

5,000,493.00

700,000.00

627,667.00

0.00

317

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

7,980,626.00

11,139,567.00

150,093.00

0.00

318

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

65,101,332.00

128,805,286.00

20,650,985.00

58,683,724.00

319

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

37,723,302.00

77,789,827.00

5,740,822.00

57,783,724.00

320

CHELTUIELI CURENTE

01

30,506,790.00

59,987,446.00

3,114,745.00

19,209,804.00

321

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,233,522.00

12,231,191.00

0.00

0.00

322

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17,987,432.00

28,540,657.00

3,114,745.00

2,383,790.00

323

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,231,046.00

19,015,598.00

0.00

16,826,014.00

324

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,231,046.00

19,015,598.00

0.00

16,826,014.00

325

Finantarea nationala

580101

588,166.00

6,189,471.00

0.00

2,990,858.00

326

Finan?are externă nerambursabilă

580102

372,268.00

8,818,070.00

0.00

13,783,944.00

327

Cheltuieli neeligibile

580103

270,612.00

4,008,057.00

0.00

51,212.00

328

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

54,790.00

200,000.00

0.00

0.00

329

Despagubiri civile

5917

54,790.00

200,000.00

0.00

0.00

330

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,316,838.00

17,802,381.00

2,626,077.00

38,573,920.00

331

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,316,838.00

17,802,381.00

2,626,077.00

38,573,920.00

332

Active fixe

7101

7,316,838.00

17,802,381.00

2,626,077.00

38,573,920.00

333

Constructii

710101

5,676,485.00

15,363,257.00

2,461,047.00

36,051,170.00

334

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

393,141.00

493,112.00

7,500.00

0.00

335

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

77,410.00

744,377.00

0.00

1,592,750.00

336

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,169,802.00

1,201,635.00

157,530.00

930,000.00

337

Locuinte

700203

1,413,571.00

20,133,556.00

325,148.00

9,296,043.00

338

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

1,413,571.00

20,133,556.00

325,148.00

9,296,043.00

339

Iluminat public si electrificari rurale

700206

4,078,950.00

7,078,911.00

1,115,052.00

8,259,000.00

340

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

32,230,781.00

50,577,360.00

4,300,622.00

40,228,681.00

341

Protectia mediului

7402

27,378,030.00

51,015,459.00

14,910,163.00

900,000.00

342

CHELTUIELI CURENTE

01

27,378,030.00

50,605,459.00

14,910,163.00

0.00

343

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22,650,302.00

22,076,771.00

2,197,981.00

0.00

344

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

345

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01

la 58.01.03)

5801

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

346

Finanțarea naționala

580101

1,245,988.00

6,142,717.00

4,390,089.00

0.00

347

Finanțarea externa nerambursabila

580102

2,973,223.00

15,844,055.00

7,679,587.00

0.00

348

Cheltuieli neeligibile

580103

508,517.00

6,541,916.00

642,506.00

0.00

349

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

350

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

351

Active fixe

7101

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

352

Constructii

710101

0.00

100,000.00

0.00

900,000.00

353

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

0.00

250,000.00

0.00

0.00

354

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

27,378,030.00

51,015,459.00

14,910,163.00

900,000.00

355

Salubritate

74020501

22,650,302.00

22,486,771.00

2,197,981.00

900,000.00

356

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

357

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

76,119,562.00

92,481,702.00

6,999,413.00

332,216,466.00

358

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

226,010.00

833,461.00

0.00

0.00

359

CHELTUIELI CURENTE

01

226,010.00

783,461.00

0.00

0.00

360

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

361

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,747.00

0.00

0.00

0.00

362

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

8,747.00

0.00

0.00

0.00

363

Finantarea nationala

580101

8,747.00

0.00

0.00

0.00

364

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

50,000.00

0.00

0.00

365

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

50,000.00

0.00

0.00

366

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

0.00

50,000.00

0.00

0.00

367

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

0.00

50,000.00

0.00

0.00

368

Actiuni generale economice si comerciale

800201

226,010.00

833,461.00

0.00

0.00

369

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

226,010.00

833,461.00

0.00

0.00

370

Transporturi

8402

75,893,552.00

91,648,241.00

6,999,413.00

332,216,466.00

371

CHELTUIELI CURENTE

01

50,949,962.00

67,603,074.00

4,656,327.00

290,230,917.00

372

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26,659,431.00

21,395,420.00

1,497,597.00

1,300,000.00

373

TITLUL IV SUBVENTII

40

24,130,830.00

26,770,000.00

3,158,730.00

0.00

374

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

24,130,830.00

26,770,000.00

3,158,730.00

0.00

375

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

159,701.00

19,437,654.00

0.00

288,930,917.00

376

Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

159,701.00

19,437,654.00

0.00

288,930,917.00

377

Finantarea nationala

580101

159,701.00

2,815,020.00

0.00

48,085,669.00

378

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

14,081,900.00

0.00

205,830,274.00

379

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

2,540,734.00

0.00

35,014,974.00

380

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9,595,123.00

9,543,217.00

137,297.00

41,985,549.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

381

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

9,595,123.00

9,543,217.00

137,297.00

41,985,549.00

382

Active fixe

7101

9,595,123.00

9,543,217.00

137,297.00

41,985,549.00

383

Construcții

710101

9,096,826.00

8,450,464.00

31,744.00

4,185,549.00

384

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

500,000.00

0.00

37,800,000.00

385

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

498,297.00

592,753.00

105,553.00

0.00

386

OPERATIUNI FINANCIARE

79

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

387

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

81

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

388

Rambursari de credite interne

8102

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

389

Transport rutier

840203

75,893,552.00

91,648,241.00

6,999,413.00

332,216,466.00

390

Transport în comun

84020302

24,290,531.00

46,707,654.00

3,158,730.00

326,730,917.00

391

Strazi Directia Tehnica

8402030301

46,453,843.00

34,134,264.00

3,775,530.00

3,185,549.00

392

Strazi ADP

8402030302

5,149,178.00

10,806,323.00

65,153.00

2,300,000.00

393

EXCEDENT

9802

-3,867,394.00

0.00

-36,911,296.00

-440,205,654.00

394

DEFICIT

9902

3,867,394.00

0.00

36,911,296.00

440,205,654.00

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1/SD


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

25,290,110.00

112,671,159.00

0.00

0.00

2

I. VENITURI CURENTE

000202

13,324,490.00

7,701,934.00

0.00

0.00

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

13,324,490.00

7,701,934.00

0.00

0.00

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

13,324,490.00

7,701,934.00

0.00

0.00

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

271,490.00

271,490.00

0.00

0.00

6

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

271,490.00

271,490.00

0.00

0.00

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 370201+370250)

3702

13,053,000.00

7,430,444.00

0.00

0.00

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

13,053,000.00

7,430,444.00

0.00

0.00

9

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3902)

390002

125,575.00

0.00

0.00

0.00

10

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

390201+390203+390204+390207)

3902

125,575.00

0.00

0.00

0.00

11

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

4,020.00

0.00

0.00

0.00

12

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

8,034.00

0.00

0.00

0.00

13

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

109,035.00

0.00

0.00

0.00

14

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210

4,486.00

0.00

0.00

0.00

15

IV. SUBVENTII

410002

6,315,827.00

19,156,081.00

0.00

0.00

16

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

4202+4302+4502)

420002

6,315,827.00

19,156,081.00

0.00

0.00

17

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la

420241)

4202

8,035,681.00

19,156,081.00

0.00

0.00

18

Planuri si regulamente de urbanism

420205

45,034.00

0.00

0.00

0.00

19

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

0.00

3,949,522.00

0.00

0.00

20

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

-902,923.00

0.00

0.00

0.00

21

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

420265

7,266,991.00

7,796,000.00

0.00

0.00

22

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

1,626,579.00

7,410,559.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

23

Sume primite de la UE in cadrul platilor

efectuate( cod 4502011a 450216)

4502

-1,719,854.00

0.00

0.00

0.00

24

Fondul European de Dezvoltare Regionala

450201

-1,719,854.00

0.00

0.00

0.00

25

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45020101

-1,719,854.00

0.00

0.00

0.00

26

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19 +48.02.32+48.02.33)

4802

5,524,218.00

85,813,144.00

0.00

0.00

27

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480201

4,188,841.00

83,013,144.00

0.00

0.00

28

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

2,554,901.00

22,231,676.00

0.00

0.00

29

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

119,250.00

0.00

0.00

0.00

30

Prefinanțare

48020103

1,514,690.00

60,781,468.00

0.00

0.00

31

Fondul European de Dezvoltare Regionala

480202

1,335,377.00

2,800,000.00

0.00

0.00

32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

204,848.00

0.00

0.00

0.00

33

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020202

267,366.00

0.00

0.00

0.00

34

Prefinanțare

48020203

863,163.00

2,800,000.00

0.00

0.00

35

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

29,273,095.00

112,671,159.00

16,236,829.00

435,609,064.00

36

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

7,980,060.00

77,060,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

37

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

7,980,060.00

77,060,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

38

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

6,263,551.00

74,260,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

39

Finantarea nationala

580101

2,138,931.00

15,709,009.00

4,427,574.00

53,356,429.00

40

Finantarea externa nerambursabila

580102

3,345,491.00

40,082,943.00

7,679,587.00

226,146,778.00

41

Cheltuieli neeligibile

580103

779,129.00

18,468,606.00

642,506.00

59,348,420.00

42

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,716,509.00

2,800,000.00

0.00

0.00

43

Finantarea nationala

580201

43,506.00

300,000.00

0.00

0.00

44

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,673,003.00

2,500,000.00

0.00

0.00

45

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

21,459,954.00

35,610,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

46

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

21,459,954.00

35,560,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

47

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

21,459,954.00

35,560,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

48

Construcții

710101

16,284,926.00

28,133,175.00

2,842,927.00

55,741,287.00

49

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,112,185.00

3,057,534.00

289,739.00

38,135,000.00

50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

762,675.00

1,483,570.00

86,187.00

1,692,750.00

51

Alte active fixe

710130

2,300,168.00

2,886,322.00

268,309.00

1,188,400.00

52

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

50,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

53

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

0.00

50,000.00

0.00

0.00

54

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

0.00

50,000.00

0.00

0.00

55

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

56

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

57

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

58

5102 Autoritati publice si acțiuni externe

5102

793,611.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

59

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

222,268.00

0.00

0.00

0.00

60

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

222,268.00

0.00

0.00

0.00

61

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

222,268.00

0.00

0.00

0.00

62

Finantarea nationala

580201

33,340.00

0.00

0.00

0.00

63

Finantarea externa nerambursabila

580202

188,928.00

0.00

0.00

0.00

64

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

65

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

66

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

67

Construcții

710101

1,191.00

444,312.00

184,769.00

0.00

68

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

406,559.00

132,750.00

29,750.00

100,000.00

69

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

0.00

65,510.00

0.00

0.00

70

Alte active fixe

710130

163,593.00

226,227.00

5,226.00

258,400.00

71

510201 Autoritati executive si legislative

510201

793,611.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

72

51020103 Autoritati executive

51020103

793,611.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

73

5402 Alte servicii publice generale

5402

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

74

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

75

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

76

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

77

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

78

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

79

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

243,039.00

0.00

0.00

0.00

80

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

243,039.00

0.00

0.00

0.00

81

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

243,039.00

0.00

0.00

0.00

82

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

243,039.00

0.00

0.00

0.00

83

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

207,637.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

84

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

33,617.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte active fixe

710130

1,785.00

0.00

0.00

0.00

86

610203 Ordine publica

610203

159,799.00

0.00

0.00

0.00

87

61020304 Directia Politia Locala

61020304

159,799.00

0.00

0.00

0.00

88

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

83,240.00

0.00

0.00

0.00

89

6502 Invatamant

6502

3,956,352.00

11,721,037.00

209,258.00

35,456,644.00

90

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,630,570.00

8,637,488.00

0.00

22,394,076.00

91

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,630,570.00

8,637,488.00

0.00

22,394,076.00

92

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

136,329.00

5,837,488.00

0.00

22,394,076.00

93

Finantarea nationala

580101

136,329.00

481,163.00

0.00

1,895,813.00

94

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

1,095,846.00

0.00

4,354,608.00

95

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

4,260,479.00

0.00

16,143,655.00

96

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,494,241.00

2,800,000.00

0.00

0.00

97

Finantarea nationala

580201

10,166.00

300,000.00

0.00

0.00

98

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,484,075.00

2,500,000.00

0.00

0.00

99

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

100

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

101

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

102

Construcții

710101

1,220,530.00

1,668,742.00

82,067.00

12,872,568.00

103

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

323,291.00

797,311.00

127,191.00

90,000.00

104

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

651,648.00

577,496.00

0.00

100,000.00

105

Alte active fixe

710130

297,232.00

40,000.00

0.00

0.00

106

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

107

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

108

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

109

6602 Sanatate

6602

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

110

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

111

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

112

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

113

Alte active fixe

710130

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

114

660208 Servicii de sanatate publica

660208

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

115

6702 Cultura, recreere si religie

6702

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

116

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

117

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

118

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

904,780.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

119

Construcții

710101

289,894.00

2,106,400.00

83,300.00

1,732,000.00

120

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

604,721.00

870,581.00

125,298.00

145,000.00

121

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

0.00

10,000.00

0.00

0.00

122

Alte active fixe

710130

10,165.00

85,000.00

0.00

0.00

123

670205 Servicii recreative si sportive

670205

894,615.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

124

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

894,615.00

3,071,981.00

208,598.00

1,877,000.00

125

6702050301 Sera de flori

6702050301

584,821.00

884,621.00

86,444.00

145,000.00

126

6702050302 CASM

6702050302

309,794.00

2,187,360.00

122,154.00

1,732,000.00

127

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

10,165.00

0.00

0.00

0.00

128

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

158,998.00

1,826,817.00

123,672.00

10,700,620.00

129

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

0.00

1,441,130.00

37,485.00

10,700,620.00

130

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0.00

1,441,130.00

37,485.00

10,700,620.00

131

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0.00

1,441,130.00

37,485.00

10,700,620.00

132

Finantarea nationala

580101

0.00

80,638.00

37,485.00

384,089.00

133

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

243,072.00

0.00

2,177,952.00

134

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

1,117,420.00

0.00

8,138,579.00

135

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

158,998.00

385,687.00

86,187.00

0.00

136

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

158,998.00

385,687.00

86,187.00

0.00

137

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

158,998.00

385,687.00

86,187.00

0.00

138

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

158,998.00

249,500.00

0.00

0.00

139

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

0.00

86,187.00

86,187.00

0.00

140

Alte active fixe

710130

0.00

50,000.00

0.00

0.00

141

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

0.00

24,500.00

0.00

0.00

142

68020401 Camin spital

68020401

0.00

24,500.00

0.00

0.00

143

680206 Asistenta sociala pentru familie si copi

680206

0.00

15,000.00

0.00

0.00

144

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

0.00

15,000.00

0.00

0.00

145

680211 Crese

680211

0.00

1,682,317.00

123,672.00

10,700,620.00

146

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

0.00

10,000.00

0.00

0.00

147

68021501 Ajutor social

68021501

0.00

10,000.00

0.00

0.00

148

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

158,998.00

95,000.00

0.00

0.00

149

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

158,998.00

95,000.00

0.00

0.00

150

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

8,547,884.00

36,817,979.00

2,626,077.00

55,399,934.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

151

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,231,046.00

19,015,598.00

0.00

16,826,014.00

152

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,231,046.00

19,015,598.00

0.00

16,826,014.00

153

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,231,046.00

19,015,598.00

0.00

16,826,014.00

154

Finantarea nationala

580101

588,166.00

6,189,471.00

0.00

2,990,858.00

155

Finantarea externa nerambursabila

580102

372,268.00

8,818,070.00

0.00

13,783,944.00

156

Cheltuieli neeligibile

580103

270,612.00

4,008,057.00

0.00

51,212.00

157

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

7,316,838.00

17,802,381.00

2,626,077.00

38,573,920.00

158

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

7,316,838.00

17,802,381.00

2,626,077.00

38,573,920.00

159

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

7,316,838.00

17,802,381.00

2,626,077.00

38,573,920.00

160

Construcții

710101

5,676,485.00

15,363,257.00

2,461,047.00

36,051,170.00

161

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

393,141.00

493,112.00

7,500.00

0.00

162

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

77,410.00

744,377.00

0.00

1,592,750.00

163

Alte active fixe

710130

1,169,802.00

1,201,635.00

157,530.00

930,000.00

164

700203 Locuințe

700203

1,413,571.00

20,133,556.00

325,148.00

9,296,043.00

165

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

1,413,571.00

20,133,556.00

325,148.00

9,296,043.00

166

700206 Iluminat public si electrificări rurale

700206

99,198.00

743,223.00

0.00

8,110,000.00

167

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

7,035,115.00

15,941,200.00

2,300,929.00

37,993,891.00

168

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

52,644.00

212,912.00

0.00

0.00

169

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

4,512,194.00

7,792,825.00

2,131,139.00

12,550,577.00

170

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

1,818,349.00

3,591,987.00

157,530.00

1,573,000.00

171

70025004 C.G.C.F.S.E.

70025004

0.00

150,000.00

0.00

0.00

172

70025005 Biroul juridic

70025005

0.00

150,000.00

0.00

3,200,000.00

173

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

0.00

40,000.00

0.00

0.00

174

70025007 Serviciu investitii

70025007

651,928.00

4,003,476.00

12,260.00

20,670,314.00

175

7402 Protectia mediului

7402

4,727,728.00

28,878,688.00

12,712,182.00

900,000.00

176

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

177

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

178

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

179

Finantarea nationala

580101

1,245,988.00

6,142,717.00

4,390,089.00

0.00

180

Finantarea externa nerambursabila

580102

2,973,223.00

15,844,055.00

7,679,587.00

0.00

181

Cheltuieli neeligibile

580103

508,517.00

6,541,916.00

642,506.00

0.00

182

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

183

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

184

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

185

Construcții

710101

0.00

100,000.00

0.00

900,000.00

186

Alte active fixe

710130

0.00

250,000.00

0.00

0.00

187

740205 Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

4,727,728.00

28,878,688.00

12,712,182.00

900,000.00

188

74020501 Salubritate

74020501

0.00

350,000.00

0.00

900,000.00

189

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

4,727,728.00

28,528,688.00

12,712,182.00

0.00

190

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

8,747.00

50,000.00

0.00

0.00

191

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,747.00

0.00

0.00

0.00

192

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,747.00

0.00

0.00

0.00

193

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

8,747.00

0.00

0.00

0.00

194

Finantarea nationala

580101

8,747.00

0.00

0.00

0.00

195

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

50,000.00

0.00

0.00

196

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

50,000.00

0.00

0.00

197

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

0.00

50,000.00

0.00

0.00

198

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

0.00

50,000.00

0.00

0.00

199

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

8,747.00

50,000.00

0.00

0.00

200

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

8,747.00

50,000.00

0.00

0.00

201

8402 Transporturi

8402

9,754,824.00

28,980,871.00

137,297.00

330,916,466.00

202

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

159,701.00

19,437,654.00

0.00

288,930,917.00

203

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

159,701.00

19,437,654.00

0.00

288,930,917.00

204

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

159,701.00

19,437,654.00

0.00

288,930,917.00

205

Finantarea nationala

580101

159,701.00

2,815,020.00

0.00

48,085,669.00

206

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

14,081,900.00

0.00

205,830,274.00

207

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

2,540,734.00

0.00

35,014,974.00

208

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9,595,123.00

9,543,217.00

137,297.00

41,985,549.00

209

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

9,595,123.00

9,543,217.00

137,297.00

41,985,549.00

210

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

9,595,123.00

9,543,217.00

137,297.00

41,985,549.00

211

Construcții

710101

9,096,826.00

8,450,464.00

31,744.00

4,185,549.00

212

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

500,000.00

0.00

37,800,000.00

213

Alte active fixe

710130

498,297.00

592,753.00

105,553.00

0.00

214

840203 Transport rutier

840203

9,754,824.00

28,980,871.00

137,297.00

330,916,466.00

215

84020302 Transport în comun

84020302

159,701.00

19,937,654.00

0.00

326,730,917.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

216

8402030301 Strazi Direcția Tehnica

8402030301

9,477,322.00

8,300,464.00

72,144.00

2,385,549.00

217

8402030302 Strazi ADP

8402030302

117,801.00

742,753.00

65,153.00

1,800,000.00

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1/SF


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

285,279,363.00

305,452,365.00

0.00

0.00

2

I. VENITURI CURENTE

000202

126,371,175.00

102,688,562.00

0.00

0.00

3

A. VENITURI FISCALE

000302

114,129,745.00

84,836,273.00

0.00

0.00

4

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

000402

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000502

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

6

Impozit pe profit (cod 010201)

0102

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

7

Impozit pe profit de la agenții economici

010201

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

151,882,151.00

194,587,346.00

0.00

0.00

9

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

550,346.00

550,346.00

0.00

0.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346.00

550,346.00

0.00

0.00

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

151,331,805.00

194,037,000.00

0.00

0.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

151,331,805.00

194,037,000.00

0.00

0.00

13

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

41,800,802.00

41,800,802.00

0.00

0.00

14

Impozite si taxe pe proprietate (cod

070201+070202+070203+070250)

0702

41,800,802.00

41,800,802.00

0.00

0.00

15

Impozit si taxa pe cladiri (cod

07020101+07020102)

070201

31,442,046.00

31,442,046.00

0.00

0.00

16

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

8,597,754.00

8,597,754.00

0.00

0.00

17

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

22,844,292.00

22,844,292.00

0.00

0.00

18

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

5,596,548.00

5,596,548.00

0.00

0.00

19

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2,786,875.00

2,786,875.00

0.00

0.00

20

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2,757,511.00

2,757,511.00

0.00

0.00

21

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

52,162.00

52,162.00

0.00

0.00

22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4,283,697.00

4,283,697.00

0.00

0.00

23

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478,511.00

478,511.00

0.00

0.00

24

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

72,205,040.00

42,911,568.00

0.00

0.00

25

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

56,815,472.00

27,522,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

13,322,472.00

25,984,000.00

0.00

0.00

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

41,980,000.00

0.00

0.00

0.00

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

29

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 120207)

1202

1,253.00

1,253.00

0.00

0.00

30

Taxe hoteliere

120207

1,253.00

1,253.00

0.00

0.00

31

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

2,709,797.00

2,709,797.00

0.00

0.00

32

Impozit pe spectacole

150201

193,397.00

193,397.00

0.00

0.00

33

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400.00

2,516,400.00

0.00

0.00

34

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

12,678,518.00

12,678,518.00

0.00

0.00

35

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

11,198,374.00

11,198,374.00

0.00

0.00

36

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6,306,659.00

6,306,659.00

0.00

0.00

37

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4,891,715.00

4,891,715.00

0.00

0.00

38

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891,438.00

891,438.00

0.00

0.00

39

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

588,706.00

588,706.00

0.00

0.00

40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82,703.00

82,703.00

0.00

0.00

41

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

82,703.00

82,703.00

0.00

0.00

42

Alte impozite si taxe

180250

82,703.00

82,703.00

0.00

0.00

43

C. VENITURI NEFISCALE

290002

12,241,430.00

17,852,289.00

0.00

0.00

44

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

4,920,558.00

4,920,558.00

0.00

0.00

45

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

4,920,558.00

4,920,558.00

0.00

0.00

46

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

2,430,106.00

2,430,106.00

0.00

0.00

47

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

1,871,102.00

1,871,102.00

0.00

0.00

48

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515.00

5,515.00

0.00

0.00

49

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

1,865,587.00

1,865,587.00

0.00

0.00

50

Alte venituri din proprietate

300250

619,350.00

619,350.00

0.00

0.00

51

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

7,320,872.00

12,931,731.00

0.00

0.00

52

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330224+330227+3302 28+330250)

3302

12,165,286.00

12,182,789.00

0.00

0.00

53

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063.00

4,831,063.00

0.00

0.00

54

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427.00

275,427.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament

2020

55

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

330213

562,196.00

562,196.00

0.00

0.00

56

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

-17,503.00

0.00

0.00

0.00

57

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,514,103.00

6,514,103.00

0.00

0.00

58

Venituri din taxe administrative, eliberari

permise (cod 340202+340250)

3402

393,490.00

393,490.00

0.00

0.00

59

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548.00

147,548.00

0.00

0.00

60

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942.00

245,942.00

0.00

0.00

61

Amenzi, penalitati si confiscari (cod

350201+350202+350203+350250)

3502

5,376,000.00

5,376,000.00

0.00

0.00

62

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

3,295,201.00

3,295,201.00

0.00

0.00

63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979.00

13,979.00

0.00

0.00

64

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,066,820.00

2,066,820.00

0.00

0.00

65

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

2,409,896.00

2,409,896.00

0.00

0.00

66

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910.00

1,281,910.00

0.00

0.00

67

Taxe speciale

360206

921,886.00

921,886.00

0.00

0.00

68

Alte venituri

360250

206,100.00

206,100.00

0.00

0.00

69

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 370201+370250)

3702

-13,023,800.00

-7,430,444.00

0.00

0.00

70

Donatii si sponsorizari

370201

29,200.00

0.00

0.00

0.00

71

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-13,053,000.00

-7,430,444.00

0.00

0.00

72

IV. SUBVENTII

410002

7,026,037.00

8,176,457.00

0.00

0.00

73

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

7,026,037.00

8,176,457.00

0.00

0.00

74

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

7,026,037.00

8,016,457.00

0.00

0.00

75

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

309.00

0.00

0.00

0.00

76

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

7,025,728.00

8,016,457.00

0.00

0.00

77

Subventii de la alte administratii (cod

430201+430204+430207+430208)

4302

0.00

160,000.00

0.00

0.00

78

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finan?area lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului na?ional de cadastru ?i carte funciară

430234

0.00

160,000.00

0.00

0.00

79

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

285,163,772.00

305,452,365.00

20,674,467.00

4,596,590.00

80

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

270,583,611.00

290,950,415.00

18,468,678.00

4,596,590.00

81

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

97,422,418.00

106,456,307.00

0.00

0.00

82

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

91,976,171.00

100,198,577.00

0.00

0.00

83

Salarii de baza

100101

86,590,612.00

93,643,591.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

84

Sporuri pentru condiții de munca

100105

213,898.00

210,000.00

0.00

0.00

85

Alte sporuri

100106

164,364.00

165,000.00

0.00

0.00

86

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

100112

422,709.00

470,172.00

0.00

0.00

87

Indemnizatii de delegare

100113

8,563.00

23,000.00

0.00

0.00

88

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

89

Indemnizatii de masa

100117

4,172,229.00

5,097,761.00

0.00

0.00

90

Alte drepturi salariale in bani

100130

26,037.00

25,800.00

0.00

0.00

91

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,399,050.00

3,676,600.00

0.00

0.00

92

Norme de hrana

100202

1,547,450.00

1,548,000.00

0.00

0.00

93

Vouchere de vacanta

100206

1,851,600.00

2,128,600.00

0.00

0.00

94

Contributii

1003

2,047,197.00

2,581,130.00

0.00

0.00

95

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,047,197.00

2,581,130.00

0.00

0.00

96

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

114,909,505.00

123,755,709.00

13,350,326.00

4,596,590.00

97

Bunuri si servicii

2001

49,446,559.00

53,712,398.00

5,056,106.00

730,000.00

98

Furnituri de birou

200101

238,221.00

518,917.00

40,459.00

0.00

99

Materiale pentru curatenie

200102

282,861.00

962,557.00

116,617.00

275,000.00

100

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

11,397,327.00

10,187,203.00

820,402.00

0.00

101

Apa, canal, salubritate

200104

25,116,447.00

23,526,862.00

2,630,006.00

0.00

102

Carburanti si lubrifianti

200105

765,746.00

1,099,800.00

243,906.00

455,000.00

103

Piese de schimb

200106

88,133.00

325,000.00

2,050.00

0.00

104

Transport

200107

519,703.00

564,973.00

25,106.00

0.00

105

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,356,165.00

1,378,150.00

235,498.00

0.00

106

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,573,904.00

5,157,342.00

226,886.00

0.00

107

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

8,108,052.00

9,991,594.00

715,176.00

0.00

108

Reparatii curente

2002

40,378,940.00

40,209,021.00

5,008,279.00

3,383,790.00

109

Hrana

2003

5,849,695.00

2,187,824.00

776,020.00

0.00

110

Hrana pentru oameni

200301

5,724,490.00

1,964,824.00

761,633.00

0.00

111

Hrana pentru animale

200302

125,205.00

223,000.00

14,387.00

0.00

112

Medicamente si materiale sanitare

2004

112,443.00

472,622.00

24,432.00

0.00

113

Medicamente

200401

87,799.00

150,607.00

808.00

0.00

114

Materiale sanitare

200402

9,845.00

104,515.00

14,597.00

0.00

115

Dezinfectanti

200404

14,799.00

217,500.00

9,027.00

0.00

116

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,245,524.00

4,871,678.00

279,146.00

0.00

117

Uniforme si echipamente

200501

177,504.00

544,400.00

13,950.00

0.00

118

Lenjerie si accesorii de pat

200503

61,517.00

54,500.00

0.00

0.00

119

Alte obiecte de inventar

200530

2,006,503.00

4,272,778.00

265,196.00

0.00

120

Deplasari, detasari, transferari

2006

112,223.00

203,700.00

0.00

0.00

121

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

94,756.00

139,200.00

0.00

0.00

122

Deplasari in strainatate

200602

17,467.00

64,500.00

0.00

0.00

123

Materiale de laborator

2009

297.00

30,100.00

0.00

0.00

124

Carti publicatii si materiale documentare

2011

46,011.00

75,650.00

0.00

0.00

125

Consultanta si epertiza

2012

0.00

283,200.00

0.00

0.00

126

Pregatire profesionala

2013

80,660.00

430,300.00

1,350.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

127

Protecția muncii

2014

78,937.00

182,683.00

13,150.00

0.00

128

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0.00

1,000.00

0.00

0.00

129

Meteorologie

2021

0.00

500.00

0.00

0.00

130

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

131

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

116.00

5,000.00

0.00

0.00

132

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

116.00

5,000.00

0.00

0.00

133

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,040.00

20,000.00

0.00

0.00

134

Alte cheltuieli

2030

16,538,060.00

21,060,033.00

2,191,843.00

482,800.00

135

Reclama si publicitate

203001

1,056,637.00

506,595.00

82,875.00

0.00

136

Protocol si reprezentare

203002

1,088,701.00

559,311.00

65,792.00

0.00

137

Prime de asigurare non-viata

203003

183,625.00

272,237.00

0.00

0.00

138

Chirii

203004

1,060,412.00

1,173,086.00

209,092.00

0.00

139

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

13,148,685.00

18,548,804.00

1,834,084.00

482,800.00

140

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

141

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

142

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

143

TITLUL IV SUBVENȚII

40

24,384,333.00

27,180,000.00

3,229,192.00

0.00

144

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

24,384,333.00

27,180,000.00

3,229,192.00

0.00

145

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

146

Transferuri curente

5101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

147

Transferuri catre institutii publice

510101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

148

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,315,779.00

1,538,000.00

0.00

0.00

149

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.2 1 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

2,315,779.00

1,538,000.00

0.00

0.00

150

Alte transferuri curente interne

550118

802,779.00

0.00

0.00

0.00

151

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

152

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14,791,457.00

10,408,580.00

104,080.00

0.00

153

Ajutoare sociale

5702

14,791,457.00

10,408,580.00

104,080.00

0.00

154

Ajutoare sociale in numerar

570201

14,239,949.00

9,793,580.00

104,080.00

0.00

155

Ajutoare sociale in natura

570202

548,808.00

600,000.00

0.00

0.00

156

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

2,700.00

15,000.00

0.00

0.00

157

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

5,953,242.00

13,254,714.00

1,651,595.00

0.00

158

Burse

5901

0.00

2,491,258.00

0.00

0.00

159

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

160

Asociatii si fundatii

5911

4,407,899.00

5,430,512.00

1,202,848.00

0.00

161

Sustinerea cultelor

5912

565,087.00

964,256.00

350,000.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

162

Despăgubiri civile

5917

54,790.00

260,000.00

0.00

0.00

163

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

234,501.00

3,538,688.00

98,747.00

0.00

164

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

690,965.00

550,000.00

0.00

0.00

165

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

166

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

167

Rambursari de credite interne

8102

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

168

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

169

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-768,306.00

0.00

0.00

0.00

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-768,306.00

0.00

0.00

0.00

171

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-768,306.00

0.00

0.00

0.00

172

5102 Autoritati publice si acțiuni externe

5102

41,422,391.00

47,099,813.00

1,569,774.00

782,800.00

173

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

41,882,128.00

47,099,813.00

1,569,774.00

782,800.00

174

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30,633,189.00

32,720,420.00

0.00

0.00

175

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

29,580,089.00

31,455,867.00

0.00

0.00

176

Salarii de baza

100101

28,177,027.00

29,752,420.00

0.00

0.00

177

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

422,709.00

470,172.00

0.00

0.00

178

Indemnizatii de delegare

100113

8,563.00

20,000.00

0.00

0.00

179

Indemnizatii de masa

100117

971,790.00

1,213,275.00

0.00

0.00

180

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

393,300.00

429,200.00

0.00

0.00

181

Vouchere de vacanta

100206

393,300.00

429,200.00

0.00

0.00

182

Contributii

1003

659,800.00

835,353.00

0.00

0.00

183

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

659,800.00

835,353.00

0.00

0.00

184

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,707,694.00

13,979,393.00

1,569,774.00

782,800.00

185

Bunuri si servicii

2001

2,958,015.00

2,046,171.00

378,031.00

150,000.00

186

Furnituri de birou

200101

59,606.00

85,000.00

8,025.00

0.00

187

Materiale pentru curatenie

200102

16,939.00

55,000.00

11,020.00

0.00

188

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,452,807.00

190,000.00

7,123.00

0.00

189

Apa, canal, salubritate

200104

19,511.00

23,000.00

1,695.00

0.00

190

Carburanti si lubrifianti

200105

72,561.00

100,000.00

66,687.00

150,000.00

191

Piese de schimb

200106

3,614.00

35,000.00

0.00

0.00

192

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

785,902.00

650,000.00

157,698.00

0.00

193

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

286,155.00

550,000.00

94,363.00

0.00

194

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

260,920.00

358,171.00

31,420.00

0.00

195

Reparatii curente

2002

184,998.00

50,000.00

0.00

150,000.00

196

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

36,898.00

80,000.00

0.00

0.00

197

Uniforme si echipamente

200501

1,678.00

0.00

0.00

0.00

198

Alte obiecte de inventar

200530

35,220.00

80,000.00

0.00

0.00

199

Deplasari, detasari, transferari

2006

61,423.00

100,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

200

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

44,694.00

50,000.00

0.00

0.00

201

Deplasări in strainatate

200602

16,729.00

50,000.00

0.00

0.00

202

Carti publicatii si materiale documentare

2011

35,084.00

10,000.00

0.00

0.00

203

Pregatire profesionala

2013

26,832.00

15,000.00

0.00

0.00

204

Protectia muncii

2014

41,514.00

65,000.00

12,430.00

0.00

205

Alte cheltuieli

2030

7,362,930.00

11,613,222.00

1,179,313.00

482,800.00

206

Reclama si publicitate

203001

1,050,666.00

487,595.00

82,875.00

0.00

207

Prime de asigurare non-viata

203003

32,763.00

40,000.00

0.00

0.00

208

Chirii

203004

2,014.00

4,000.00

540.00

0.00

209

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

6,277,487.00

11,081,627.00

1,095,898.00

482,800.00

210

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

541,245.00

400,000.00

0.00

0.00

211

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

541,245.00

400,000.00

0.00

0.00

212

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

213

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

214

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

215

510201 Autoritati executive si legislative

510201

41,422,391.00

47,099,813.00

1,569,774.00

782,800.00

216

51020103 Autoritati executive

51020103

41,422,391.00

47,099,813.00

1,569,774.00

782,800.00

217

5402 Alte servicii publice generale

5402

3,322,350.00

3,840,912.00

42,853.00

0.00

218

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,322,350.00

3,840,912.00

42,853.00

0.00

219

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,162,873.00

3,370,325.00

0.00

0.00

220

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,050,966.00

3,237,284.00

0.00

0.00

221

Salarii de baza

100101

2,940,303.00

3,100,843.00

0.00

0.00

222

Indemnizatii de masa

100117

110,663.00

136,441.00

0.00

0.00

223

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

43,500.00

47,850.00

0.00

0.00

224

Vouchere de vacanta

100206

43,500.00

47,850.00

0.00

0.00

225

Contributii

1003

68,407.00

85,191.00

0.00

0.00

226

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

68,407.00

85,191.00

0.00

0.00

227

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

159,477.00

470,587.00

42,853.00

0.00

228

Bunuri si servicii

2001

151,407.00

305,850.00

11,893.00

0.00

229

Furnituri de birou

200101

25,036.00

45,000.00

0.00

0.00

230

Materiale pentru curatenie

200102

0.00

12,000.00

0.00

0.00

231

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

33,103.00

40,000.00

5,994.00

0.00

232

Apa, canal, salubritate

200104

878.00

5,000.00

314.00

0.00

233

Carburanti si lubrifianti

200105

0.00

16,850.00

0.00

0.00

234

Piese de schimb

200106

285.00

0.00

0.00

0.00

235

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

2,453.00

7,000.00

0.00

0.00

236

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

7,935.00

91,000.00

179.00

0.00

237

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

81,717.00

89,000.00

5,406.00

0.00

238

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,330.00

45,000.00

9,996.00

0.00

239

Alte obiecte de inventar

200530

2,330.00

45,000.00

9,996.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

240

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

10,000.00

0.00

0.00

241

Deplasări interne, detasari, transferari

200601

0.00

10,000.00

0.00

0.00

242

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

2,000.00

0.00

0.00

243

Pregatire profesionala

2013

0.00

5,000.00

0.00

0.00

244

Alte cheltuieli

2030

5,740.00

102,737.00

20,964.00

0.00

245

Prime de asigurare non-viata

203003

2,465.00

2,737.00

0.00

0.00

246

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

247

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,319,075.00

3,740,912.00

21,889.00

0.00

248

540250 Alte servicii publice generale

540250

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

249

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,537,014.00

3,494,605.00

133,485.00

0.00

250

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,537,014.00

3,494,605.00

133,485.00

0.00

251

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

116.00

5,000.00

0.00

0.00

252

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

116.00

5,000.00

0.00

0.00

253

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

116.00

5,000.00

0.00

0.00

254

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

255

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

256

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

257

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

14,664,828.00

15,662,932.00

69,933.00

50,000.00

258

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

14,664,828.00

15,662,932.00

69,933.00

50,000.00

259

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,939,325.00

14,548,632.00

0.00

0.00

260

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,927,259.00

12,468,075.00

0.00

0.00

261

Salarii de baza

100101

11,901,537.00

12,439,239.00

0.00

0.00

262

Indemnizatii de masa

100117

25,722.00

28,836.00

0.00

0.00

263

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,751,900.00

1,753,900.00

0.00

0.00

264

Norme de hrana

100202

1,547,450.00

1,548,000.00

0.00

0.00

265

Vouchere de vacanta

100206

204,450.00

205,900.00

0.00

0.00

266

Contributii

1003

260,166.00

326,657.00

0.00

0.00

267

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

260,166.00

326,657.00

0.00

0.00

268

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

725,503.00

1,094,300.00

69,933.00

50,000.00

269

Bunuri si servicii

2001

450,099.00

524,215.00

53,780.00

50,000.00

270

Furnituri de birou

200101

20,379.00

14,000.00

3,907.00

0.00

271

Materiale pentru curatenie

200102

298.00

6,000.00

0.00

0.00

272

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

33,717.00

37,000.00

5,511.00

0.00

273

Apa, canal, salubritate

200104

6,353.00

13,000.00

1,537.00

0.00

274

Carburanti si lubrifianti

200105

174,751.00

156,000.00

0.00

50,000.00

275

Piese de schimb

200106

2,167.00

24,000.00

0.00

0.00

276

Transport

200107

1,489.00

1,000.00

0.00

0.00

277

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

142,925.00

118,000.00

22,579.00

0.00

278

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

33,648.00

92,800.00

4,200.00

0.00

279

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

34,372.00

62,415.00

16,046.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

280

Hrana

2003

0.00

20,000.00

0.00

0.00

281

Hrana pentru oameni

200301

0.00

10,000.00

0.00

0.00

282

Hrana pentru animale

200302

0.00

10,000.00

0.00

0.00

283

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

1,000.00

0.00

0.00

284

Materiale sanitare

200402

0.00

1,000.00

0.00

0.00

285

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

156,205.00

425,085.00

13,950.00

0.00

286

Uniforme si echipamente

200501

146,875.00

420,000.00

13,950.00

0.00

287

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

1,000.00

0.00

0.00

288

Alte obiecte de inventar

200530

9,330.00

4,085.00

0.00

0.00

289

Deplasari, detasari, transferari

2006

11,042.00

1,000.00

0.00

0.00

290

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

11,042.00

1,000.00

0.00

0.00

291

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,744.00

0.00

0.00

0.00

292

Pregatire profesionala

2013

6,100.00

17,000.00

0.00

0.00

293

Protectia muncii

2014

3,582.00

5,000.00

0.00

0.00

294

Meteorologie

2021

0.00

500.00

0.00

0.00

295

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

296

Alte cheltuieli

2030

95,731.00

90,500.00

2,203.00

0.00

297

Prime de asigurare non-viata

203003

44,992.00

63,000.00

0.00

0.00

298

Chirii

203004

8,740.00

7,500.00

2,203.00

0.00

299

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

41,999.00

20,000.00

0.00

0.00

300

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

20,000.00

0.00

0.00

301

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

302

610203 Ordine publica

610203

13,970,579.00

14,777,793.00

68,372.00

50,000.00

303

61020304 Direcția Politia Locala

61020304

13,970,579.00

14,777,793.00

68,372.00

50,000.00

304

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

694,249.00

885,139.00

1,561.00

0.00

305

6502 Invatamant

6502

20,190,764.00

25,259,050.00

2,602,402.00

0.00

306

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

20,288,557.00

25,259,050.00

2,602,402.00

0.00

307

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

308

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

309

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

310

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,106,314.00

19,500,539.00

2,602,402.00

0.00

311

Bunuri si servicii

2001

8,349,590.00

9,943,106.00

749,097.00

0.00

312

Furnituri de birou

200101

80,576.00

133,698.00

0.00

0.00

313

Materiale pentru curatenie

200102

199,018.00

307,465.00

0.00

0.00

314

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,841,395.00

4,952,177.00

447,677.00

0.00

315

Apa, canal, salubritate

200104

1,174,378.00

1,362,550.00

156,808.00

0.00

316

Carburanti si lubrifianti

200105

20,686.00

33,300.00

0.00

0.00

317

Piese de schimb

200106

0.00

19,000.00

0.00

0.00

318

Transport

200107

98,329.00

37,900.00

0.00

0.00

319

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

131,510.00

194,850.00

1,625.00

0.00

320

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

299,264.00

700,505.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

321

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

1,504,434.00

2,201,661.00

142,987.00

0.00

322

Reparatii curente

2002

6,470,969.00

6,128,803.00

1,518,670.00

0.00

323

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,087.00

72,748.00

0.00

0.00

324

Medicamente

200401

445.00

7,400.00

0.00

0.00

325

Materiale sanitare

200402

642.00

3,848.00

0.00

0.00

326

Dezinfectanti

200404

0.00

61,500.00

0.00

0.00

327

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,026,345.00

1,437,782.00

173,044.00

0.00

328

Uniforme si echipamente

200501

0.00

18,900.00

0.00

0.00

329

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

53,500.00

0.00

0.00

330

Alte obiecte de inventar

200530

1,026,345.00

1,365,382.00

173,044.00

0.00

331

Deplasari, detasari, transferari

2006

16,411.00

41,700.00

0.00

0.00

332

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

15,673.00

37,200.00

0.00

0.00

333

Deplasari in strainatate

200602

738.00

4,500.00

0.00

0.00

334

Materiale de laborator

2009

297.00

30,100.00

0.00

0.00

335

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,999.00

55,650.00

0.00

0.00

336

Pregatire profesionala

2013

28,750.00

290,300.00

0.00

0.00

337

Protectia muncii

2014

17,064.00

61,300.00

720.00

0.00

338

Alte cheltuieli

2030

1,192,802.00

1,439,050.00

160,871.00

0.00

339

Prime de asigurare non-viata

203003

7,715.00

21,500.00

0.00

0.00

340

Chirii

203004

1,037,531.00

1,075,650.00

160,871.00

0.00

341

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

147,556.00

341,900.00

0.00

0.00

342

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

343

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.2

1 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

344

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

345

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,291,484.00

1,171,000.00

0.00

0.00

346

Ajutoare sociale

5702

1,291,484.00

1,171,000.00

0.00

0.00

347

Ajutoare sociale in numerar

570201

739,976.00

556,000.00

0.00

0.00

348

Ajutoare sociale in natura

570202

548,808.00

600,000.00

0.00

0.00

349

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

2,700.00

15,000.00

0.00

0.00

350

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

351

Burse

5901

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

352

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-97,793.00

0.00

0.00

0.00

353

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-97,793.00

0.00

0.00

0.00

354

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-97,793.00

0.00

0.00

0.00

355

6602 Sanatate

6602

7,142,200.00

8,058,457.00

18,963.00

0.00

356

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

7,142,200.00

8,058,457.00

18,963.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

357

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,106,559.00

7,809,290.00

0.00

0.00

358

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

6,851,220.00

7,530,870.00

0.00

0.00

359

Salarii de baza

100101

6,605,026.00

7,227,793.00

0.00

0.00

360

Indemnizatii de masa

100117

246,194.00

303,077.00

0.00

0.00

361

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

102,450.00

108,750.00

0.00

0.00

362

Vouchere de vacanta

100206

102,450.00

108,750.00

0.00

0.00

363

Contributii

1003

152,889.00

169,670.00

0.00

0.00

364

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

152,889.00

169,670.00

0.00

0.00

365

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

34,828.00

247,167.00

18,963.00

0.00

366

Bunuri si servicii

2001

6,000.00

61,000.00

8,482.00

0.00

367

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,977.00

0.00

0.00

0.00

368

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

23.00

61,000.00

8,482.00

0.00

369

Medicamente si materiale sanitare

2004

28,828.00

181,167.00

10,481.00

0.00

370

Medicamente

200401

21,622.00

25,000.00

0.00

0.00

371

Materiale sanitare

200402

7,206.00

58,167.00

10,481.00

0.00

372

Dezinfectanti

200404

0.00

98,000.00

0.00

0.00

373

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

5,000.00

0.00

0.00

374

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

5,000.00

0.00

0.00

375

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

813.00

2,000.00

0.00

0.00

376

Ajutoare sociale

5702

813.00

2,000.00

0.00

0.00

377

Ajutoare sociale in numerar

570201

813.00

2,000.00

0.00

0.00

378

660208 Servicii de sanatate publica

660208

7,141,387.00

8,056,457.00

18,963.00

0.00

379

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

813.00

2,000.00

0.00

0.00

380

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

813.00

2,000.00

0.00

0.00

381

6702 Cultura, recreere si religie

6702

31,975,777.00

32,664,173.00

2,674,134.00

55,000.00

382

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

32,057,880.00

32,664,173.00

2,674,134.00

55,000.00

383

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,419,391.00

10,261,661.00

0.00

0.00

384

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,002,372.00

9,785,583.00

0.00

0.00

385

Salarii de baza

100101

8,466,503.00

9,161,138.00

0.00

0.00

386

Indemnizatii de delegare

100113

0.00

1,000.00

0.00

0.00

387

Indemnizatii de masa

100117

535,869.00

623,445.00

0.00

0.00

388

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

218,550.00

223,300.00

0.00

0.00

389

Vouchere de vacanta

100206

218,550.00

223,300.00

0.00

0.00

390

Contributii

1003

198,469.00

252,778.00

0.00

0.00

391

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

198,469.00

252,778.00

0.00

0.00

392

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,989,948.00

9,947,099.00

1,022,539.00

55,000.00

393

Bunuri si servicii

2001

4,733,770.00

4,517,124.00

530,191.00

55,000.00

394

Furnituri de birou

200101

4,983.00

13,000.00

0.00

0.00

395

Materiale pentru curatenie

200102

1,691.00

50,000.00

0.00

0.00

396

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,612,335.00

860,000.00

98,123.00

0.00

397

Apa, canal, salubritate

200104

363,944.00

425,000.00

145,041.00

0.00

398

Carburanti si lubrifianti

200105

133,860.00

303,650.00

94,284.00

55,000.00

399

Piese de schimb

200106

39,140.00

34,000.00

0.00

0.00

400

Transport

200107

417,885.00

514,573.00

25,106.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

401

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

69,858.00

70,000.00

3,066.00

0.00

402

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

200109

192,461.00

450,746.00

55,793.00

0.00

403

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,897,613.00

1,796,155.00

108,778.00

0.00

404

Reparatii curente

2002

653,401.00

1,677,600.00

15,269.00

0.00

405

Hrana

2003

15,769.00

10,000.00

561.00

0.00

406

Hrana pentru oameni

200301

15,769.00

10,000.00

561.00

0.00

407

Medicamente si materiale sanitare

2004

4,999.00

5,500.00

0.00

0.00

408

Medicamente

200401

4,999.00

3,000.00

0.00

0.00

409

Materiale sanitare

200402

0.00

2,500.00

0.00

0.00

410

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

138,207.00

270,850.00

22,809.00

0.00

411

Uniforme si echipamente

200501

20,389.00

50,000.00

0.00

0.00

412

Alte obiecte de inventar

200530

117,818.00

220,850.00

22,809.00

0.00

413

Deplasari, detasari, transferari

2006

3,350.00

10,000.00

0.00

0.00

414

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

3,350.00

10,000.00

0.00

0.00

415

Pregatire profesionala

2013

6,730.00

15,000.00

0.00

0.00

416

Protectia muncii

2014

0.00

14,000.00

0.00

0.00

417

Alte cheltuieli

2030

5,433,722.00

3,427,025.00

453,709.00

0.00

418

Protocol si reprezentare

203002

1,087,802.00

533,311.00

65,792.00

0.00

419

Prime de asigurare non-viata

203003

47,298.00

47,000.00

0.00

0.00

420

Chirii

203004

0.00

70,000.00

45,478.00

0.00

421

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

4,298,622.00

2,776,714.00

342,439.00

0.00

422

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

423

Transferuri curente

5101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

424

Transferuri catre institutii publice

510101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

425

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

4,378,562.00

7,587,913.00

1,651,595.00

0.00

426

Asociatii si fundatii

5911

3,578,974.00

3,084,969.00

1,202,848.00

0.00

427

Sustinerea cultelor

5912

565,087.00

964,256.00

350,000.00

0.00

428

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

234,501.00

3,538,688.00

98,747.00

0.00

429

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-82,103.00

0.00

0.00

0.00

430

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-82,103.00

0.00

0.00

0.00

431

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-82,103.00

0.00

0.00

0.00

432

670203 Servicii culturale

670203

4,676,004.00

5,215,548.00

793,743.00

0.00

433

67020330 Alte servicii culturale

67020330

4,676,004.00

5,215,548.00

793,743.00

0.00

434

670205 Servicii recreative si sportive

670205

24,104,148.00

24,882,244.00

1,431,493.00

55,000.00

435

67020501 Sport

67020501

8,435,429.00

7,110,235.00

559,810.00

0.00

436

67020502 Tineret

67020502

361,062.00

478,747.00

98,747.00

0.00

437

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

15,307,657.00

17,293,262.00

772,936.00

55,000.00

438

6702050301 Sera de flori

6702050301

8,144,052.00

9,321,262.00

445,383.00

55,000.00

439

6702050302 CASM

6702050302

7,163,605.00

7,972,000.00

327,553.00

0.00

440

670206 Servicii religioase

670206

528,267.00

964,256.00

350,000.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

441

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

2,667,358.00

1,602,125.00

98,898.00

0.00

442

6802 Asigurări si asistenta sociala

6802

44,726,737.00

42,812,973.00

1,388,081.00

25,000.00

443

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

44,755,084.00

42,812,973.00

1,388,081.00

25,000.00

444

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21,549,800.00

24,951,535.00

0.00

0.00

445

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

20,430,793.00

23,489,854.00

0.00

0.00

446

Salarii de baza

100101

18,346,628.00

21,014,152.00

0.00

0.00

447

Sporuri pentru conditii de munca

100105

213,898.00

210,000.00

0.00

0.00

448

Alte sporuri

100106

164,364.00

165,000.00

0.00

0.00

449

Indemnizatii de delegare

100113

0.00

2,000.00

0.00

0.00

450

Indemnizatii de masa

100117

1,679,866.00

2,072,902.00

0.00

0.00

451

Alte drepturi salariale in bani

100130

26,037.00

25,800.00

0.00

0.00

452

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

650,400.00

858,400.00

0.00

0.00

453

Vouchere de vacanta

100206

650,400.00

858,400.00

0.00

0.00

454

Contributii

1003

468,607.00

603,281.00

0.00

0.00

455

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

468,607.00

603,281.00

0.00

0.00

456

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,671,197.00

5,715,315.00

1,213,539.00

25,000.00

457

Bunuri si servicii

2001

1,203,794.00

2,197,329.00

216,806.00

0.00

458

Furnituri de birou

200101

29,511.00

71,143.00

3,974.00

0.00

459

Materiale pentru curatenie

200102

64,915.00

232,092.00

105,597.00

0.00

460

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

437,302.00

489,849.00

7,887.00

0.00

461

Apa, canal, salubritate

200104

134,584.00

175,142.00

3,167.00

0.00

462

Carburanti si lubrifianti

200105

80,663.00

80,000.00

0.00

0.00

463

Piese de schimb

200106

5,372.00

72,000.00

2,050.00

0.00

464

Transport

200107

2,000.00

1,500.00

0.00

0.00

465

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

55,392.00

93,300.00

9,355.00

0.00

466

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

11,427.00

217,164.00

18,878.00

0.00

467

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

382,628.00

765,139.00

65,898.00

0.00

468

Reparatii curente

2002

516,392.00

770,000.00

223,383.00

25,000.00

469

Hrana

2003

5,707,639.00

1,923,690.00

758,857.00

0.00

470

Hrana pentru oameni

200301

5,707,639.00

1,923,690.00

758,857.00

0.00

471

Medicamente si materiale sanitare

2004

50,989.00

116,260.00

13,143.00

0.00

472

Medicamente

200401

34,193.00

44,260.00

0.00

0.00

473

Materiale sanitare

200402

1,997.00

24,000.00

4,116.00

0.00

474

Dezinfectanti

200404

14,799.00

48,000.00

9,027.00

0.00

475

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

122,388.00

481,100.00

0.00

0.00

476

Uniforme si echipamente

200501

0.00

11,500.00

0.00

0.00

477

Lenjerie si accesorii de pat

200503

61,517.00

0.00

0.00

0.00

478

Alte obiecte de inventar

200530

60,871.00

469,600.00

0.00

0.00

479

Deplasari, detasari, transferari

2006

5,832.00

11,000.00

0.00

0.00

480

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

5,832.00

11,000.00

0.00

0.00

481

Carti publicatii si materiale documentare

2011

5,184.00

8,000.00

0.00

0.00

482

Pregatire profesionala

2013

8,288.00

73,000.00

1,350.00

0.00

483

Protectia muncii

2014

6,120.00

10,500.00

0.00

0.00

484

Alte cheltuieli

2030

44,571.00

124,436.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

485

Reclama si publicitate

203001

714.00

14,000.00

0.00

0.00

486

Protocol si reprezentare

203002

899.00

26,000.00

0.00

0.00

487

Prime de asigurare non-viata

203003

13,665.00

14,000.00

0.00

0.00

488

Chirii

203004

12,127.00

15,936.00

0.00

0.00

489

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

17,166.00

54,500.00

0.00

0.00

490

TITLUL IV SUBVENTII

40

253,503.00

410,000.00

70,462.00

0.00

491

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

253,503.00

410,000.00

70,462.00

0.00

492

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

802,779.00

0.00

0.00

0.00

493

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.2 1 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

802,779.00

0.00

0.00

0.00

494

Alte transferuri curente interne

550118

802,779.00

0.00

0.00

0.00

495

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

13,499,160.00

9,235,580.00

104,080.00

0.00

496

Ajutoare sociale

5702

13,499,160.00

9,235,580.00

104,080.00

0.00

497

Ajutoare sociale in numerar

570201

13,499,160.00

9,235,580.00

104,080.00

0.00

498

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

978,645.00

2,500,543.00

0.00

0.00

499

Burse

5901

0.00

5,000.00

0.00

0.00

500

Asociatii si fundatii

5911

828,925.00

2,345,543.00

0.00

0.00

501

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

149,720.00

150,000.00

0.00

0.00

502

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-28,347.00

0.00

0.00

0.00

503

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-28,347.00

0.00

0.00

0.00

504

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-28,347.00

0.00

0.00

0.00

505

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

3,813,317.00

4,714,515.00

0.00

0.00

506

68020401 Camin spital

68020401

2,964,651.00

3,192,000.00

0.00

0.00

507

68020402 îngrijitori persoane in varsta

68020402

848,666.00

1,522,515.00

0.00

0.00

508

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

20,838,231.00

15,949,000.00

104,080.00

0.00

509

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

20,838,231.00

15,949,000.00

104,080.00

0.00

510

680206 Asistenta sociala pentru familie si copi

680206

2,008,048.00

3,267,814.00

46,221.00

0.00

511

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,205,269.00

1,996,091.00

46,221.00

0.00

512

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

330,004.00

371,167.00

0.00

0.00

513

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

447,952.00

801,136.00

0.00

0.00

514

Centrul de primiri urgente adapost

68020604

24,823.00

99,420.00

0.00

0.00

515

680211 Crese

680211

4,884,645.00

6,366,077.00

428,931.00

25,000.00

516

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

5,360,868.00

1,471,000.00

658,756.00

0.00

517

68021501 Ajutor social

68021501

360,375.00

771,000.00

31,089.00

0.00

518

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

5,000,493.00

700,000.00

627,667.00

0.00

519

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

7,821,628.00

11,044,567.00

150,093.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

520

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

7,821,628.00

11,044,567.00

150,093.00

0.00

521

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

29,175,418.00

40,971,848.00

3,114,745.00

2,383,790.00

522

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

29,275,744.00

40,971,848.00

3,114,745.00

2,383,790.00

523

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,233,522.00

12,231,191.00

0.00

0.00

524

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

10,755,713.00

11,667,791.00

0.00

0.00

525

Salarii de baza

100101

10,153,588.00

10,948,006.00

0.00

0.00

526

Indemnizatii de masa

100117

602,125.00

719,785.00

0.00

0.00

527

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

238,950.00

255,200.00

0.00

0.00

528

Vouchere de vacanta

100206

238,950.00

255,200.00

0.00

0.00

529

Contributii

1003

238,859.00

308,200.00

0.00

0.00

530

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

238,859.00

308,200.00

0.00

0.00

531

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,987,432.00

28,540,657.00

3,114,745.00

2,383,790.00

532

Bunuri si servicii

2001

8,830,505.00

12,282,433.00

1,147,616.00

475,000.00

533

Furnituri de birou

200101

18,130.00

147,076.00

24,553.00

0.00

534

Materiale pentru curatenie

200102

0.00

300,000.00

0.00

275,000.00

535

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

2,959,336.00

3,558,177.00

248,077.00

0.00

536

Apa, canal, salubritate

200104

773,133.00

1,030,000.00

361,244.00

0.00

537

Carburanti si lubrifianti

200105

283,225.00

410,000.00

82,935.00

200,000.00

538

Piese de schimb

200106

37,555.00

141,000.00

0.00

0.00

539

Transport

200107

0.00

10,000.00

0.00

0.00

540

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

168,125.00

245,000.00

41,175.00

0.00

541

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

737,037.00

2,055,127.00

53,473.00

0.00

542

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

3,853,964.00

4,386,053.00

336,159.00

0.00

543

Reparatii curente

2002

6,261,108.00

10,883,948.00

1,753,360.00

1,908,790.00

544

Hrana

2003

126,287.00

234,134.00

16,602.00

0.00

545

Hrana pentru oameni

200301

1,082.00

21,134.00

2,215.00

0.00

546

Hrana pentru animale

200302

125,205.00

213,000.00

14,387.00

0.00

547

Medicamente si materiale sanitare

2004

26,540.00

95,947.00

808.00

0.00

548

Medicamente

200401

26,540.00

70,947.00

808.00

0.00

549

Materiale sanitare

200402

0.00

15,000.00

0.00

0.00

550

Dezinfectanti

200404

0.00

10,000.00

0.00

0.00

551

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

575,800.00

2,036,861.00

59,347.00

0.00

552

Uniforme si echipamente

200501

8,562.00

44,000.00

0.00

0.00

553

Alte obiecte de inventar

200530

567,238.00

1,992,861.00

59,347.00

0.00

554

Deplasari, detasari, transferari

2006

14,165.00

30,000.00

0.00

0.00

555

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

14,165.00

20,000.00

0.00

0.00

556

Deplasari in strainatate

200602

0.00

10,000.00

0.00

0.00

557

Consultanta si epertiza

2012

0.00

50,000.00

0.00

0.00

558

Pregatire profesionala

2013

3,960.00

15,000.00

0.00

0.00

559

Protectia muncii

2014

10,657.00

26,883.00

0.00

0.00

560

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0.00

1,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2020

561

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,040.00

20,000.00

0.00

0.00

562

Alte cheltuieli

2030

2,118,370.00

2,864,451.00

137,012.00

0.00

563

Reclama si publicitate

203001

5,257.00

5,000.00

0.00

0.00

564

Prime de asigurare non-viata

203003

34,727.00

84,000.00

0.00

0.00

565

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,078,386.00

2,775,451.00

137,012.00

0.00

566

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

54,790.00

200,000.00

0.00

0.00

567

Despagubiri civile

5917

54,790.00

200,000.00

0.00

0.00

568

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-100,326.00

0.00

0.00

0.00

569

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-100,326.00

0.00

0.00

0.00

570

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-100,326.00

0.00

0.00

0.00

571

700206 Iluminat public si electrificări rurale

700206

3,979,752.00

6,335,688.00

1,115,052.00

149,000.00

572

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

25,195,666.00

34,636,160.00

1,999,693.00

2,234,790.00

573

70025001 Administrația grădinii ZOO

70025001

3,767,422.00

5,189,097.00

230,565.00

100,000.00

574

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

13,017,071.00

17,318,110.00

954,876.00

1,434,790.00

575

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

6,017,522.00

7,525,027.00

302,433.00

500,000.00

576

70025004 C.G.C.F.S.E.

70025004

179,211.00

668,009.00

20,210.00

100,000.00

577

70025005 Biroul juridic

70025005

678,463.00

953,447.00

0.00

0.00

578

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

1,493,307.00

2,913,970.00

491,609.00

100,000.00

579

70025007 Serviciu investitii

70025007

42,670.00

68,500.00

0.00

0.00

580

7402 Protectia mediului

7402

22,650,302.00

22,136,771.00

2,197,981.00

0.00

581

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

22,650,302.00

22,136,771.00

2,197,981.00

0.00

582

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,650,302.00

22,076,771.00

2,197,981.00

0.00

583

Bunuri si servicii

2001

22,645,550.00

21,593,170.00

1,960,210.00

0.00

584

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,884.00

0.00

10.00

0.00

585

Apa, canal, salubritate

200104

22,643,666.00

20,493,170.00

1,960,200.00

0.00

586

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

587

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

0.00

100,000.00

0.00

0.00

588

Reparatii curente

2002

0.00

70,000.00

0.00

0.00

589

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

50,000.00

0.00

0.00

590

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

50,000.00

0.00

0.00

591

Alte cheltuieli

2030

4,752.00

363,601.00

237,771.00

0.00

592

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

4,752.00

363,601.00

237,771.00

0.00

593

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

60,000.00

0.00

0.00

594

Despagubiri civile

5917

0.00

60,000.00

0.00

0.00

595

740205 Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

22,650,302.00

22,136,771.00

2,197,981.00

0.00

596

74020501 Salubritate

74020501

22,650,302.00

22,136,771.00

2,197,981.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de

Angajament 2020

597

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

598

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

599

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

600

Alte cheltuieli

2030

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

601

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

602

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

603

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

217,263.00

783,461.00

0.00

0.00

604

8402 Transporturi

8402

66,138,728.00

62,667,370.00

6,862,116.00

1,300,000.00

605

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

50,790,261.00

48,165,420.00

4,656,327.00

1,300,000.00

606

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

26,659,431.00

21,395,420.00

1,497,597.00

1,300,000.00

607

Bunuri si servicii

2001

117,829.00

242,000.00

0.00

0.00

608

Furnituri de birou

200101

0.00

10,000.00

0.00

0.00

609

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

25,448.00

60,000.00

0.00

0.00

610

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

92,381.00

172,000.00

0.00

0.00

611

Reparatii curente

2002

26,292,072.00

20,628,670.00

1,497,597.00

1,300,000.00

612

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

187,351.00

40,000.00

0.00

0.00

613

Alte obiecte de inventar

200530

187,351.00

40,000.00

0.00

0.00

614

Consultanta si epertiza

2012

0.00

233,200.00

0.00

0.00

615

Alte cheltuieli

2030

62,179.00

251,550.00

0.00

0.00

616

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

62,179.00

251,550.00

0.00

0.00

617

TITLUL IV SUBVENTII

40

24,130,830.00

26,770,000.00

3,158,730.00

0.00

618

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

24,130,830.00

26,770,000.00

3,158,730.00

0.00

619

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

620

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

621

Rambursari de credite interne

8102

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

622

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

623

840203 Transport rutier

840203

66,138,728.00

62,667,370.00

6,862,116.00

1,300,000.00

624

84020302 Transport în comun

84020302

24,130,830.00

26,770,000.00

3,158,730.00

0.00

625

8402030301 Strazi Directia Tehnica

8402030301

36,976,521.00

25,833,800.00

3,703,386.00

800,000.00

626

8402030302 Strazi ADP

8402030302

5,031,377.00

10,063,570.00

0.00

500,000.00

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 2


BUGETUL LOCAL

BUGETUL DETALIAT PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

1

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

314,436,867.00

418,123,524.00

36,911,296.00

440,205,654.00

2

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

278,563,671.00

368,010,973.00

31,218,345.00

343,448,217.00

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

97,422,418.00

106,456,307.00

0.00

0.00

4

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

91,976,171.00

100,198,577.00

0.00

0.00

5

Salarii de baza

100101

86,590,612.00

93,643,591.00

0.00

0.00

6

Sporuri pentru conditii de munca

100105

213,898.00

210,000.00

0.00

0.00

7

Alte sporuri

100106

164,364.00

165,000.00

0.00

0.00

8

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

422,709.00

470,172.00

0.00

0.00

9

Indemnizatii de delegare

100113

8,563.00

23,000.00

0.00

0.00

10

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

11

Indemnizatii de masa

100117

4,172,229.00

5,097,761.00

0.00

0.00

12

Alte drepturi salariale in bani

100130

26,037.00

25,800.00

0.00

0.00

13

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,399,050.00

3,676,600.00

0.00

0.00

14

Norme de hrana

100202

1,547,450.00

1,548,000.00

0.00

0.00

15

Vouchere de vacanta

100206

1,851,600.00

2,128,600.00

0.00

0.00

16

Contributii

1003

2,047,197.00

2,581,130.00

0.00

0.00

17

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,047,197.00

2,581,130.00

0.00

0.00

18

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

114,909,505.00

123,755,709.00

13,350,326.00

4,596,590.00

19

Bunuri si servicii

2001

49,446,559.00

53,712,398.00

5,056,106.00

730,000.00

20

Furnituri de birou

200101

238,221.00

518,917.00

40,459.00

0.00

21

Materiale pentru curatenie

200102

282,861.00

962,557.00

116,617.00

275,000.00

22

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

11,397,327.00

10,187,203.00

820,402.00

0.00

23

Apa, canal, salubritate

200104

25,116,447.00

23,526,862.00

2,630,006.00

0.00

24

Carburanti si lubrifianti

200105

765,746.00

1,099,800.00

243,906.00

455,000.00

25

Piese de schimb

200106

88,133.00

325,000.00

2,050.00

0.00

26

Transport

200107

519,703.00

564,973.00

25,106.00

0.00

27

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,356,165.00

1,378,150.00

235,498.00

0.00

28

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,573,904.00

5,157,342.00

226,886.00

0.00

29

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

8,108,052.00

9,991,594.00

715,176.00

0.00

30

Reparatii curente

2002

40,378,940.00

40,209,021.00

5,008,279.00

3,383,790.00

31

Hrana

2003

5,849,695.00

2,187,824.00

776,020.00

0.00

32

Hrana pentru oameni

200301

5,724,490.00

1,964,824.00

761,633.00

0.00

33

Hrana pentru animale

200302

125,205.00

223,000.00

14,387.00

0.00

34

Medicamente si materiale sanitare

2004

112,443.00

472,622.00

24,432.00

0.00

35

Medicamente

200401

87,799.00

150,607.00

808.00

0.00

36

Materiale sanitare

200402

9,845.00

104,515.00

14,597.00

0.00

37

Dezinfectanti

200404

14,799.00

217,500.00

9,027.00

0.00

38

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,245,524.00

4,871,678.00

279,146.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

39

Uniforme si echipamente

200501

177,504.00

544,400.00

13,950.00

0.00

40

Lenjerie si accesorii de pat

200503

61,517.00

54,500.00

0.00

0.00

41

Alte obiecte de inventar

200530

2,006,503.00

4,272,778.00

265,196.00

0.00

42

Deplasari, detasari, transferari

2006

112,223.00

203,700.00

0.00

0.00

43

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

94,756.00

139,200.00

0.00

0.00

44

Deplasari in strainatate

200602

17,467.00

64,500.00

0.00

0.00

45

Materiale de laborator

2009

297.00

30,100.00

0.00

0.00

46

Carti publicatii si materiale documentare

2011

46,011.00

75,650.00

0.00

0.00

47

Consultanta si epertiza

2012

0.00

283,200.00

0.00

0.00

48

Pregatire profesionala

2013

80,660.00

430,300.00

1,350.00

0.00

49

Protectia muncii

2014

78,937.00

182,683.00

13,150.00

0.00

50

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0.00

1,000.00

0.00

0.00

51

Meteorologie

2021

0.00

500.00

0.00

0.00

52

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

53

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

116.00

5,000.00

0.00

0.00

54

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

116.00

5,000.00

0.00

0.00

55

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,040.00

20,000.00

0.00

0.00

56

Alte cheltuieli

2030

16,538,060.00

21,060,033.00

2,191,843.00

482,800.00

57

Reclama si publicitate

203001

1,056,637.00

506,595.00

82,875.00

0.00

58

Protocol si reprezentare

203002

1,088,701.00

559,311.00

65,792.00

0.00

59

Prime de asigurare non-viata

203003

183,625.00

272,237.00

0.00

0.00

60

Chirii

203004

1,060,412.00

1,173,086.00

209,092.00

0.00

61

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

13,148,685.00

18,548,804.00

1,834,084.00

482,800.00

62

TITLUL III DOBANZI

30

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

63

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

64

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

65

TITLUL IV SUBVENTII

40

24,384,333.00

27,180,000.00

3,229,192.00

0.00

66

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

24,384,333.00

27,180,000.00

3,229,192.00

0.00

67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

68

Transferuri curente

5101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

69

Transferuri catre institutii publice

510101

7,269,979.00

4,867,500.00

0.00

0.00

70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,315,779.00

1,538,000.00

0.00

0.00

71

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

2,315,779.00

1,538,000.00

0.00

0.00

72

Alte transferuri curente interne

550118

802,779.00

0.00

0.00

0.00

73

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

74

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14,791,457.00

10,408,580.00

104,080.00

0.00

75

Ajutoare sociale

5702

14,791,457.00

10,408,580.00

104,080.00

0.00

76

Ajutoare sociale in numerar

570201

14,239,949.00

9,793,580.00

104,080.00

0.00

77

Ajutoare sociale in natura

570202

548,808.00

600,000.00

0.00

0.00

78

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

2,700.00

15,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

79

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

7,980,060.00

77,060,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

80

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

6,263,551.00

74,260,558.00

12,749,667.00

338,851,627.00

81

Finantarea nationala

580101

2,138,931.00

15,709,009.00

4,427,574.00

53,356,429.00

82

Finantarea externa nerambursabila

580102

3,345,491.00

40,082,943.00

7,679,587.00

226,146,778.00

83

Cheltuieli neeligibile

580103

779,129.00

18,468,606.00

642,506.00

59,348,420.00

84

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,716,509.00

2,800,000.00

0.00

0.00

85

Finantarea nationala

580201

43,506.00

300,000.00

0.00

0.00

86

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,673,003.00

2,500,000.00

0.00

0.00

87

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

5,953,242.00

13,254,714.00

1,651,595.00

0.00

88

Burse

5901

0.00

2,491,258.00

0.00

0.00

89

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

90

Asociatii si fundatii

5911

4,407,899.00

5,430,512.00

1,202,848.00

0.00

91

Sustinerea cultelor

5912

565,087.00

964,256.00

350,000.00

0.00

92

Despagubiri civile

5917

54,790.00

260,000.00

0.00

0.00

93

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

234,501.00

3,538,688.00

98,747.00

0.00

94

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

690,965.00

550,000.00

0.00

0.00

95

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

21,459,954.00

35,610,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

96

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

21,459,954.00

35,560,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

97

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

21,459,954.00

35,560,601.00

3,487,162.00

96,757,437.00

98

Construcții

710101

16,284,926.00

28,133,175.00

2,842,927.00

55,741,287.00

99

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,112,185.00

3,057,534.00

289,739.00

38,135,000.00

100

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

762,675.00

1,483,570.00

86,187.00

1,692,750.00

101

Alte active fixe

710130

2,300,168.00

2,886,322.00

268,309.00

1,188,400.00

102

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

50,000.00

0.00

0.00

103

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

0.00

50,000.00

0.00

0.00

104

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

0.00

50,000.00

0.00

0.00

105

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

106

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

107

Rambursari de credite interne

8102

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

108

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

15,348,467.00

14,501,950.00

2,205,789.00

0.00

109

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-935,225.00

0.00

0.00

0.00

110

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-935,225.00

0.00

0.00

0.00

111

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-768,306.00

0.00

0.00

0.00

112

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

113

51020103 Autoritati executive

51020103

42,216,002.00

47,968,612.00

1,789,519.00

1,141,200.00

114

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

42,104,396.00

47,099,813.00

1,569,774.00

782,800.00

115

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30,633,189.00

32,720,420.00

0.00

0.00

116

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

29,580,089.00

31,455,867.00

0.00

0.00

117

Salarii de baza

100101

28,177,027.00

29,752,420.00

0.00

0.00

118

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

422,709.00

470,172.00

0.00

0.00

119

Indemnizatii de delegare

100113

8,563.00

20,000.00

0.00

0.00

120

Indemnizatii de masa

100117

971,790.00

1,213,275.00

0.00

0.00

121

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

393,300.00

429,200.00

0.00

0.00

122

Vouchere de vacanta

100206

393,300.00

429,200.00

0.00

0.00

123

Contributii

1003

659,800.00

835,353.00

0.00

0.00

124

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

659,800.00

835,353.00

0.00

0.00

125

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,707,694.00

13,979,393.00

1,569,774.00

782,800.00

126

Bunuri si servicii

2001

2,958,015.00

2,046,171.00

378,031.00

150,000.00

127

Furnituri de birou

200101

59,606.00

85,000.00

8,025.00

0.00

128

Materiale pentru curatenie

200102

16,939.00

55,000.00

11,020.00

0.00

129

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,452,807.00

190,000.00

7,123.00

0.00

130

Apa, canal, salubritate

200104

19,511.00

23,000.00

1,695.00

0.00

131

Carburanti si lubrifianti

200105

72,561.00

100,000.00

66,687.00

150,000.00

132

Piese de schimb

200106

3,614.00

35,000.00

0.00

0.00

133

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

785,902.00

650,000.00

157,698.00

0.00

134

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

286,155.00

550,000.00

94,363.00

0.00

135

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

260,920.00

358,171.00

31,420.00

0.00

136

Reparatii curente

2002

184,998.00

50,000.00

0.00

150,000.00

137

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

36,898.00

80,000.00

0.00

0.00

138

Uniforme si echipamente

200501

1,678.00

0.00

0.00

0.00

139

Alte obiecte de inventar

200530

35,220.00

80,000.00

0.00

0.00

140

Deplasari, detasari, transferari

2006

61,423.00

100,000.00

0.00

0.00

141

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

44,694.00

50,000.00

0.00

0.00

142

Deplasari in strainatate

200602

16,729.00

50,000.00

0.00

0.00

143

Carti publicatii si materiale documentare

2011

35,084.00

10,000.00

0.00

0.00

144

Pregatire profesionala

2013

26,832.00

15,000.00

0.00

0.00

145

Protectia muncii

2014

41,514.00

65,000.00

12,430.00

0.00

146

Alte cheltuieli

2030

7,362,930.00

11,613,222.00

1,179,313.00

482,800.00

147

Reclama si publicitate

203001

1,050,666.00

487,595.00

82,875.00

0.00

148

Prime de asigurare non-viata

203003

32,763.00

40,000.00

0.00

0.00

149

Chirii

203004

2,014.00

4,000.00

540.00

0.00

150

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

6,277,487.00

11,081,627.00

1,095,898.00

482,800.00

151

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

222,268.00

0.00

0.00

0.00

152

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

222,268.00

0.00

0.00

0.00

153

Finantarea nationala

580201

33,340.00

0.00

0.00

0.00

154

Finantarea externa nerambursabila

580202

188,928.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

155

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

541,245.00

400,000.00

0.00

0.00

156

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

541,245.00

400,000.00

0.00

0.00

157

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

158

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

159

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

571,343.00

868,799.00

219,745.00

358,400.00

160

Construcții

710101

1,191.00

444,312.00

184,769.00

0.00

161

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

406,559.00

132,750.00

29,750.00

100,000.00

162

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

0.00

65,510.00

0.00

0.00

163

Alte active fixe

710130

163,593.00

226,227.00

5,226.00

258,400.00

164

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

165

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

166

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-459,737.00

0.00

0.00

0.00

167

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,336,913.00

3,755,192.00

21,889.00

0.00

168

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,319,075.00

3,740,912.00

21,889.00

0.00

169

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,162,873.00

3,370,325.00

0.00

0.00

170

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,050,966.00

3,237,284.00

0.00

0.00

171

Salarii de baza

100101

2,940,303.00

3,100,843.00

0.00

0.00

172

Indemnizatii de masa

100117

110,663.00

136,441.00

0.00

0.00

173

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

43,500.00

47,850.00

0.00

0.00

174

Vouchere de vacanta

100206

43,500.00

47,850.00

0.00

0.00

175

Contributii

1003

68,407.00

85,191.00

0.00

0.00

176

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

68,407.00

85,191.00

0.00

0.00

177

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156,202.00

370,587.00

21,889.00

0.00

178

Bunuri si servicii

2001

151,407.00

305,850.00

11,893.00

0.00

179

Furnituri de birou

200101

25,036.00

45,000.00

0.00

0.00

180

Materiale pentru curatenie

200102

0.00

12,000.00

0.00

0.00

181

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

33,103.00

40,000.00

5,994.00

0.00

182

Apa, canal, salubritate

200104

878.00

5,000.00

314.00

0.00

183

Carburanti si lubrifianti

200105

0.00

16,850.00

0.00

0.00

184

Piese de schimb

200106

285.00

0.00

0.00

0.00

185

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

2,453.00

7,000.00

0.00

0.00

186

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

7,935.00

91,000.00

179.00

0.00

187

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

81,717.00

89,000.00

5,406.00

0.00

188

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,330.00

45,000.00

9,996.00

0.00

189

Alte obiecte de inventar

200530

2,330.00

45,000.00

9,996.00

0.00

190

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

10,000.00

0.00

0.00

191

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

10,000.00

0.00

0.00

192

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

2,000.00

0.00

0.00

193

Pregatire profesionala

2013

0.00

5,000.00

0.00

0.00

194

Alte cheltuieli

2030

2,465.00

2,737.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

195

Prime de asigurare non-viata

203003

2,465.00

2,737.00

0.00

0.00

196

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

197

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

198

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

199

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

17,838.00

14,280.00

0.00

0.00

200

540250 Alte servicii publice generale

540250

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

201

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

202

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

203

Alte cheltuieli

2030

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

204

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,275.00

100,000.00

20,964.00

0.00

205

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,537,014.00

3,494,605.00

133,485.00

0.00

206

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,537,014.00

3,494,605.00

133,485.00

0.00

207

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

116.00

5,000.00

0.00

0.00

208

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

116.00

5,000.00

0.00

0.00

209

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

116.00

5,000.00

0.00

0.00

210

TITLUL III DOBANZI

30

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

211

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

212

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,536,898.00

3,489,605.00

133,485.00

0.00

213

61020304 Directia Politia Locala

61020304

14,130,378.00

14,777,793.00

68,372.00

50,000.00

214

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

13,970,579.00

14,777,793.00

68,372.00

50,000.00

215

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,269,074.00

13,809,993.00

0.00

0.00

216

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,281,550.00

11,756,717.00

0.00

0.00

217

Salarii de baza

100101

11,281,550.00

11,756,717.00

0.00

0.00

218

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,741,750.00

1,743,750.00

0.00

0.00

219

Norme de hrana

100202

1,547,450.00

1,548,000.00

0.00

0.00

220

Vouchere de vacanta

100206

194,300.00

195,750.00

0.00

0.00

221

Contributii

1003

245,774.00

309,526.00

0.00

0.00

222

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

245,774.00

309,526.00

0.00

0.00

223

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

701,505.00

967,800.00

68,372.00

50,000.00

224

Bunuri si servicii

2001

427,210.00

445,215.00

52,219.00

50,000.00

225

Furnituri de birou

200101

19,063.00

10,000.00

3,907.00

0.00

226

Materiale pentru curatenie

200102

0.00

5,000.00

0.00

0.00

227

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

33,268.00

35,000.00

5,511.00

0.00

228

Apa, canal, salubritate

200104

3,290.00

5,000.00

870.00

0.00

229

Carburanti si lubrifianti

200105

171,983.00

150,000.00

0.00

50,000.00

230

Piese de schimb

200106

2,167.00

20,000.00

0.00

0.00

231

Transport

200107

1,489.00

0.00

0.00

0.00

232

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

133,053.00

100,000.00

21,685.00

0.00

233

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

31,489.00

77,800.00

4,200.00

0.00

234

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

31,408.00

42,415.00

16,046.00

0.00

235

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

155,781.00

414,085.00

13,950.00

0.00

236

Uniforme si echipamente

200501

146,451.00

410,000.00

13,950.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

237

Alte obiecte de inventar

200530

9,330.00

4,085.00

0.00

0.00

238

Deplasări, detasari, transferari

2006

11,042.00

0.00

0.00

0.00

239

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

11,042.00

0.00

0.00

0.00

240

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,744.00

0.00

0.00

0.00

241

Pregatire profesionala

2013

6,100.00

15,000.00

0.00

0.00

242

Protectia muncii

2014

3,582.00

4,000.00

0.00

0.00

243

Alte cheltuieli

2030

95,046.00

89,500.00

2,203.00

0.00

244

Prime de asigurare non-viata

203003

44,307.00

62,000.00

0.00

0.00

245

Chirii

203004

8,740.00

7,500.00

2,203.00

0.00

246

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

41,999.00

20,000.00

0.00

0.00

247

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

159,799.00

0.00

0.00

0.00

248

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

159,799.00

0.00

0.00

0.00

249

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

159,799.00

0.00

0.00

0.00

250

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

159,799.00

0.00

0.00

0.00

251

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

777,489.00

885,139.00

1,561.00

0.00

252

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

694,249.00

885,139.00

1,561.00

0.00

253

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

670,251.00

738,639.00

0.00

0.00

254

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

645,709.00

711,358.00

0.00

0.00

255

Salarii de baza

100101

619,987.00

682,522.00

0.00

0.00

256

Indemnizatii de masa

100117

25,722.00

28,836.00

0.00

0.00

257

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

10,150.00

10,150.00

0.00

0.00

258

Vouchere de vacanta

100206

10,150.00

10,150.00

0.00

0.00

259

Contributii

1003

14,392.00

17,131.00

0.00

0.00

260

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

14,392.00

17,131.00

0.00

0.00

261

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,998.00

126,500.00

1,561.00

0.00

262

Bunuri si servicii

2001

22,889.00

79,000.00

1,561.00

0.00

263

Furnituri de birou

200101

1,316.00

4,000.00

0.00

0.00

264

Materiale pentru curatenie

200102

298.00

1,000.00

0.00

0.00

265

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

449.00

2,000.00

0.00

0.00

266

Apa, canal, salubritate

200104

3,063.00

8,000.00

667.00

0.00

267

Carburanti si lubrifianti

200105

2,768.00

6,000.00

0.00

0.00

268

Piese de schimb

200106

0.00

4,000.00

0.00

0.00

269

Transport

200107

0.00

1,000.00

0.00

0.00

270

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

9,872.00

18,000.00

894.00

0.00

271

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

2,159.00

15,000.00

0.00

0.00

272

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,964.00

20,000.00

0.00

0.00

273

Hrana

2003

0.00

20,000.00

0.00

0.00

274

Hrana pentru oameni

200301

0.00

10,000.00

0.00

0.00

275

Hrana pentru animale

200302

0.00

10,000.00

0.00

0.00

276

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

1,000.00

0.00

0.00

277

Materiale sanitare

200402

0.00

1,000.00

0.00

0.00

278

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

424.00

11,000.00

0.00

0.00

279

Uniforme si echipamente

200501

424.00

10,000.00

0.00

0.00

280

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

1,000.00

0.00

0.00

281

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

1,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

282

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

1,000.00

0.00

0.00

283

Pregătire profesionala

2013

0.00

2,000.00

0.00

0.00

284

Protecția muncii

2014

0.00

1,000.00

0.00

0.00

285

Meteorologie

2021

0.00

500.00

0.00

0.00

286

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

287

Alte cheltuieli

2030

685.00

1,000.00

0.00

0.00

288

Prime de asigurare non-viata

203003

685.00

1,000.00

0.00

0.00

289

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

20,000.00

0.00

0.00

290

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

291

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

83,240.00

0.00

0.00

0.00

292

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

83,240.00

0.00

0.00

0.00

293

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

83,240.00

0.00

0.00

0.00

294

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

47,838.00

0.00

0.00

0.00

295

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

33,617.00

0.00

0.00

0.00

296

Alte active fixe

710130

1,785.00

0.00

0.00

0.00

297

6502 Invatamant

6502

24,147,116.00

36,980,087.00

2,811,660.00

35,456,644.00

298

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

21,919,127.00

33,896,538.00

2,602,402.00

22,394,076.00

299

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

300

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

301

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

377,759.00

563,253.00

0.00

0.00

302

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,106,314.00

19,500,539.00

2,602,402.00

0.00

303

Bunuri si servicii

2001

8,349,590.00

9,943,106.00

749,097.00

0.00

304

Furnituri de birou

200101

80,576.00

133,698.00

0.00

0.00

305

Materiale pentru curatenie

200102

199,018.00

307,465.00

0.00

0.00

306

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,841,395.00

4,952,177.00

447,677.00

0.00

307

Apa, canal, salubritate

200104

1,174,378.00

1,362,550.00

156,808.00

0.00

308

Carburanti si lubrifianti

200105

20,686.00

33,300.00

0.00

0.00

309

Piese de schimb

200106

0.00

19,000.00

0.00

0.00

310

Transport

200107

98,329.00

37,900.00

0.00

0.00

311

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

131,510.00

194,850.00

1,625.00

0.00

312

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

299,264.00

700,505.00

0.00

0.00

313

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,504,434.00

2,201,661.00

142,987.00

0.00

314

Reparatii curente

2002

6,470,969.00

6,128,803.00

1,518,670.00

0.00

315

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,087.00

72,748.00

0.00

0.00

316

Medicamente

200401

445.00

7,400.00

0.00

0.00

317

Materiale sanitare

200402

642.00

3,848.00

0.00

0.00

318

Dezinfectanti

200404

0.00

61,500.00

0.00

0.00

319

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,026,345.00

1,437,782.00

173,044.00

0.00

320

Uniforme si echipamente

200501

0.00

18,900.00

0.00

0.00

321

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

53,500.00

0.00

0.00

322

Alte obiecte de inventar

200530

1,026,345.00

1,365,382.00

173,044.00

0.00

323

Deplasari, detasari, transferari

2006

16,411.00

41,700.00

0.00

0.00

324

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

15,673.00

37,200.00

0.00

0.00

325

Deplasari in strainatate

200602

738.00

4,500.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

326

Materiale de laborator

2009

297.00

30,100.00

0.00

0.00

327

Carti publicații si materiale documentare

2011

2,999.00

55,650.00

0.00

0.00

328

Pregatire profesionala

2013

28,750.00

290,300.00

0.00

0.00

329

Protectia muncii

2014

17,064.00

61,300.00

720.00

0.00

330

Alte cheltuieli

2030

1,192,802.00

1,439,050.00

160,871.00

0.00

331

Prime de asigurare non-viata

203003

7,715.00

21,500.00

0.00

0.00

332

Chirii

203004

1,037,531.00

1,075,650.00

160,871.00

0.00

333

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

147,556.00

341,900.00

0.00

0.00

334

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

335

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

336

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,513,000.00

1,538,000.00

0.00

0.00

337

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,291,484.00

1,171,000.00

0.00

0.00

338

Ajutoare sociale

5702

1,291,484.00

1,171,000.00

0.00

0.00

339

Ajutoare sociale in numerar

570201

739,976.00

556,000.00

0.00

0.00

340

Ajutoare sociale in natura

570202

548,808.00

600,000.00

0.00

0.00

341

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

2,700.00

15,000.00

0.00

0.00

342

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,630,570.00

8,637,488.00

0.00

22,394,076.00

343

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

136,329.00

5,837,488.00

0.00

22,394,076.00

344

Finantarea nationala

580101

136,329.00

481,163.00

0.00

1,895,813.00

345

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

1,095,846.00

0.00

4,354,608.00

346

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

4,260,479.00

0.00

16,143,655.00

347

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,494,241.00

2,800,000.00

0.00

0.00

348

Finantarea nationala

580201

10,166.00

300,000.00

0.00

0.00

349

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,484,075.00

2,500,000.00

0.00

0.00

350

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

351

Burse

5901

0.00

2,486,258.00

0.00

0.00

352

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

353

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

354

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2,492,701.00

3,083,549.00

209,258.00

13,062,568.00

355

Construcții

710101

1,220,530.00

1,668,742.00

82,067.00

12,872,568.00

356

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

323,291.00

797,311.00

127,191.00

90,000.00

357

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

651,648.00

577,496.00

0.00

100,000.00

358

Alte active fixe

710130

297,232.00

40,000.00

0.00

0.00

359

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-264,712.00

0.00

0.00

0.00

360

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-264,712.00

0.00

0.00

0.00

361

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-97,793.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

362

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-166,919.00

0.00

0.00

0.00

363

660208 Servicii de sanatate publica

660208

7,300,681.00

8,497,164.00

18,963.00

0.00

364

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

7,141,387.00

8,056,457.00

18,963.00

0.00

365

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,106,559.00

7,809,290.00

0.00

0.00

366

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

6,851,220.00

7,530,870.00

0.00

0.00

367

Salarii de baza

100101

6,605,026.00

7,227,793.00

0.00

0.00

368

Indemnizatii de masa

100117

246,194.00

303,077.00

0.00

0.00

369

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

102,450.00

108,750.00

0.00

0.00

370

Vouchere de vacanta

100206

102,450.00

108,750.00

0.00

0.00

371

Contributii

1003

152,889.00

169,670.00

0.00

0.00

372

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

152,889.00

169,670.00

0.00

0.00

373

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

34,828.00

247,167.00

18,963.00

0.00

374

Bunuri si servicii

2001

6,000.00

61,000.00

8,482.00

0.00

375

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,977.00

0.00

0.00

0.00

376

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

23.00

61,000.00

8,482.00

0.00

377

Medicamente si materiale sanitare

2004

28,828.00

181,167.00

10,481.00

0.00

378

Medicamente

200401

21,622.00

25,000.00

0.00

0.00

379

Materiale sanitare

200402

7,206.00

58,167.00

10,481.00

0.00

380

Dezinfectanti

200404

0.00

98,000.00

0.00

0.00

381

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

5,000.00

0.00

0.00

382

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

5,000.00

0.00

0.00

383

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

384

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

385

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

386

Alte active fixe

710130

159,294.00

440,707.00

0.00

0.00

387

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

813.00

2,000.00

0.00

0.00

388

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

813.00

2,000.00

0.00

0.00

389

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

813.00

2,000.00

0.00

0.00

390

Ajutoare sociale

5702

813.00

2,000.00

0.00

0.00

391

Ajutoare sociale in numerar

570201

813.00

2,000.00

0.00

0.00

392

67020330 Alte servicii culturale

67020330

4,676,004.00

5,215,548.00

793,743.00

0.00

393

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

4,679,075.00

5,215,548.00

793,743.00

0.00

394

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,299,781.00

1,283,448.00

150,705.00

0.00

395

Alte cheltuieli

2030

2,299,781.00

1,283,448.00

150,705.00

0.00

396

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,299,781.00

1,283,448.00

150,705.00

0.00

397

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

550,000.00

467,500.00

0.00

0.00

398

Transferuri curente

5101

550,000.00

467,500.00

0.00

0.00

399

Transferuri catre institutii publice

510101

550,000.00

467,500.00

0.00

0.00

400

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1,829,294.00

3,464,600.00

643,038.00

0.00

401

Asociatii si fundatii

5911

1,829,294.00

1,904,659.00

643,038.00

0.00

402

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

0.00

1,559,941.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie

2019

Buget

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2020

403

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-3,071.00

0.00

0.00

0.00

404

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-3,071.00

0.00

0.00

0.00

405

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-3,071.00

0.00

0.00

0.00

406

67020501 Sport

67020501

8,435,429.00

7,110,235.00

559,810.00

0.00

407

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,435,429.00

7,110,235.00

559,810.00

0.00

408

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

96,501.00

29,925.00

0.00

0.00

409

Alte cheltuieli

2030

96,501.00

29,925.00

0.00

0.00

410

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

96,501.00

29,925.00

0.00

0.00

411

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6,719,979.00

4,400,000.00

0.00

0.00

412

Transferuri curente

5101

6,719,979.00

4,400,000.00

0.00

0.00

413

Transferuri catre institutii publice

510101

6,719,979.00

4,400,000.00

0.00

0.00

414

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1,618,949.00

2,680,310.00

559,810.00

0.00

415

Asociatii si fundatii

5911

1,618,949.00

1,180,310.00

559,810.00

0.00

416

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

417

67020502 Tineret

67020502

361,062.00

478,747.00

98,747.00

0.00

418

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

365,232.00

478,747.00

98,747.00

0.00

419

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

365,232.00

478,747.00

98,747.00

0.00

420

Asociatii si fundatii

5911

130,731.00

0.00

0.00

0.00

421

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

234,501.00

478,747.00

98,747.00

0.00

422

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-4,170.00

0.00

0.00

0.00

423

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-4,170.00

0.00

0.00

0.00

424

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-4,170.00

0.00

0.00

0.00

425

6702050301 Sera de flori

67020503

01

8,728,873.00

10,205,883.00

531,827.00

200,000.00

426

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,152,624.00

9,321,262.00

445,383.00

55,000.00

427

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,609,161.00

6,284,062.00

0.00

0.00

428

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

5,363,474.00

5,994,117.00

0.00

0.00

429

Salarii de baza

100101

5,052,936.00

5,619,132.00

0.00

0.00

430

Indemnizatii de delegare

100113

0.00

1,000.00

0.00

0.00

431

Indemnizatii de masa

100117

310,538.00

373,985.00

0.00

0.00

432

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

128,450.00

134,850.00

0.00

0.00

433

Vouchere de vacanta

100206

128,450.00

134,850.00

0.00