Hotărârea nr. 42/2020

HCL 42 privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 27 februarie 2020

privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 7230/04.02.2020, inițiat de Primar prin Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L - Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1,

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art.139, alin.(1), din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.e, obiectiv specific 4.1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști”, în cuantum de 13,778,678.82 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 13,524,733.57 lei și valoarea totală neeligibilă de 253,945.25 lei.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 524,439.92 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 270,494.67 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește dr. DORIN FLOREA în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgu Mureș.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Târgu Mureș și publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 8. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora-Monica