Hotărârea nr. 41/2020

HCL 41 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” ,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 41 din 27 februarie 2020

privind actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul

„Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” , proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având in vedere:

Referatul de aprobare nr. 9516/982 din 13.02.2020 inițiat de Primar prin Administrația Domeniului Public privind actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană,

Avizele favorabile de la Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională și respectiv Direcția Economică,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • - HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului de finanțare pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1

 • - art. 129 alin.(1), alin. 2 lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, art. 139 alin. (1), alin.(3) lit. „d”, lit. „e”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019, conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” , proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Anexa nr. 1 la HCL nr.__din data__________________________

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală a investiției:

13,778,678.82 lei inclusiv TVA, echivalent 3,012,128.11 euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei)

din care C+M, 7,859,187.71 lei inclusiv TVA, echivalent 1 1,718,080.56 euro

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități fizice:

Indicatori tehnici

UM

Capacitati

Lungime traseu aleipietonale

m

1727.16:

-Scări (trepte+podeste)

-122.42

-Alei parc

-1308.82

-Trotuare

-176.53

-Rampa

-119.39

Lungime traseu piste biciclete

m

1545.84

Suprafața aleipietonale modernizate

m2

5088.29

Suprafața piste biciclete construite

m2

2880.49

Lungime partajata velo/alei

m

106

Statii de închiriere biciclete

Buc

3

Stâlpi de andocare

Buc

192

Biciclete (electrice)

Buc

30

Biciclete (tracțiune normala)

Buc

90

Arbori maturi plantați, cu grad ridicat retentie CO2

Buc

190

Spațiu verde amenajat

mp

1501.08

Banei (montate pe traseul pietonal)

Buc

42

Coșuri de gunoi (montate pe traseulpietonal)

Buc

30

Rasteluri biciclete (montate pe traseul velo)

Buc

50

Stâlpi iluminat traseu pietonal si velo

Buc

85

Camere supraveghere video (CCTv)

Buc

12

Suprafațele principalelor elemente care au condus la capacitățile fizice din tabelul anterior:

Element

Lungime (m)

Lățime (m)

Suprafață (mp)

Scări (trepte + podește)

122.42

1.2-3

341.08

Alei parc

1308.82

1-2.5

2826.22

Trotuare

176.53

1-1.5

360.82

Piste de biciclete

1545.84

1.5

2880.49

Rampa mare

119.39

1.5

192.28

Scări monument (trepte + podește)

-

-

1367.89

Shared space

106

2.4 - 4.1

367.64

Spatii verzi

-

-

1501.08

Arbori

-

-

190

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Tabelul următor prezintă indicatorii de impact aferenți implementării proiectului, in conformitate cu datele prelucrate in cadrul Studiului de trafic.

Categorie

Indicator

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2018)

Primul an de după finalizarea implementării proiectului - anul 2023

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare - anul 2027

Scenariul "fără proiect"

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport nemotorizat

Număr bicicliști la nivelul ariei de analiză, valoare/an

43,800

43,800

43,800

Transport nemotorizat

Număr pietoni la nivelul ariei de analiză, valoare/an

883,300

883,300

883,300

Transport public

Număr mediu de călători pe an, la nivelul ariei de analiză

425,600

449,920

477,280

Transport privat

Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul ariei de analiză

8,170,437

8,404,755

10,702,218

Efectele asupra mediului

Emisii GES, tone pe an, la nivelul ariei de analiză

2,258.6

2,102.3

2,371.0

Scenariul "cu proiect"

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport nemotorizat

Număr bicicliști la nivelul ariei de analiză, valoare/an

43,800

62,050

76,650

Transport nemotorizat

Număr pietoni la nivelul ariei deanaliză valoare/an

883,300

1,062,150

1,080,400

Transport public

Număr mediu de călători pe an, la nivelul ariei deanaliză

425,600

474,240

513,760

Transport privat

Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul ariei de analiză

8,170,437

8,116,963

10,273,245

Efectele asupra mediului

Emisii GES, tone pe an, la nivelul ariei de analiză

2,258.6

2,030.3

2,299.5

Variație Fără Proiect - Cu Proiect

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport nemotorizat

Număr bicicliști la nivelul ariei de analiză, valoare/an

41.67%

75.00%

Transport nemotorizat

Număr pietoni la nivelul ariei de analiză, valoare/an

20.25%

22.31%

Transport public

Număr mediu de călători pe an, la nivelul ariei deanaliză

5.41%

7.64%

Transport privat

Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul ariei de analiză

-3.42%

-4.01%

Efectele asupra mediului

Emisii GES, tone pe an, la nivelul ariei de analiză

-3.43%

-3.02%

Implementarea proiectului va conduce la următoarele rezultate:

o Creșterea numărului de bicicliști cu 41,67% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 75,00% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

o Creșterea numărului de pietoni cu 20,24% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 22,31% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

o Creșterea numărului de pasageri transport public cu 5,41% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 7,64% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

o Reducerea traficului de autoturisme personal cu 3,42% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,01% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

o Reducerea cantității de emisii GES cu 3,43% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 3,02% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Analiza datelor incluse în studiul de trafic a ilustrat faptul că reducerea de emisii echivalent CO2 de la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazează inclusiv pe o creștere a cotei modale a modurilor nemotorizate (velo și pietonal), dar și a transportului public de călători. Conform rezultatelor, activitățile proiectului nu generează o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu.

Conform rezultatelor, măsurile/ activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina o creștere a deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismele și, implicit, nicio înrăutățire a condițiilor de trafic în afara ariei de studiu, și de asemenea nicio creștere a emisiilor de CO2 pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție estimată pentru obiectivul de investiție este de 30 luni.

PROIECTANT GENERAL

S.C. FIP (CONSULTING SRL

F.I.P, £

CONSULTINGAnexa nr. 2 la HCL nr._________din data____

DESCRIEREA INVESTIȚIE:

Prin crearea/modemizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar și prin crearea/modemizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creștere în România), către moduri de deplasare durabile, precum utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 în municipii.

Investiția "Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști" se aliniază cu obiectivele si activitatile sprijinite prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) ale municipiilor reședință de județ, conform prevederilor legale.

Proiectul investitional propus este un proiect integrat, conform componentelor definite in Ghidul specific POR 4.1, fiind alcătuit din următoarele componente:

 • B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

J Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 090, inclusiv modernizarea sistemului de iluminat public aferent rețelei de piste de biciclete si alei pietonale;

J Crearea sistemelor de închiriere de biciclete(“bike-sharing”) - Codul 043;

J Modemizarea/extinderea de zone și trasee pietonale și semi-pietonale - Codul 090, inclusiv amplasarea de mobilier urban (banei, rasteluri de biciclete, coșuri de gunoi).

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

Crearea/modemizarea/extinderea sistemului de monitorizare video - Codul 044;

J Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști - Codul 083;

In mod concret, prin proiect se urmărește realizarea unui „inel” de piste de biciclete si alei pietonale in zona Aleii Comisa si a Parcului Eroilor, in arealul delimitat de străzile Gheorghe Marinescu, Secuilor Martiri, Constantin Roman Vivu.

Din strada Constantin Roman Vivu, din dreptul Grădiniței Manpel, pornește traseul studiat, printr-o succesiune de alei si trepte care se vor moderniza. Se va excava structura existenta (dale de ciment), se va asigura un strat de fundare si se va realiza aleea pietonala cu piatra naturala. Se vor inlocui barele de protecție existente (mana curenta) cu unele noi, optime pentru protejarea pietonilor. Se va moderniza aleea pietonala inspre Aleea Comisa/Str. Victor Babes - zona căminelor studentesti UMF.

Intre zona căminelor UMF (Aleea Comisa/Str. Victor Babes) si pana la Aleea Comisa (trepte spre Str. Secuilor Martiri) se propune realizarea unei platforme pietonale-velo, cu o lățime de 4 m, din care, 2m destinați pistei de biciclete in dublu sens, delimitată fizic de aleea pietonala, cu o lățime variabila, in jurul a 2m, in funcție de spațiul disponibil. De-a lungul acestui traseu se vor monta elemente de mobilier urban (banei, coșuri, rasteluri de biciclete) si se va amplasa o rețea de iluminat public arhitectural, destinat traseului pietonal si velo. Pentru creșterea siguranței biciclistilor, dar si a semnalizării adecvate a traseului velo fata de traseul pietonal, pista de biciclete se va realiza utilizând un strat de uzura tratat cu material fosforescent. Nu in ultimul rând, aceasta intervenție are si rolul de a stimula utilizarea bicicletelor ca element de mobilitate urbana in zona analizata, intrucat va reprezenta un element de unicitate si de atracție pentru toti locuitorii orașului si ai cartierului, fiind un element de unicitate la nivel național. Aleea pietonala va fi acoperita cu piatra naturala.

Se vor moderniza scările (Scara mare), care face legătură intre str Secuilor Martiri si Aleea Comisa.

In dreptul monumentului Eroilor, pista de bic se va marca printr-un strat de 4 cm îmbrăcăminte BA8 rul 50/70 tratat cu material fosforescent, separata de restul aleii pietonale printr-o bordura mica (10x15). De pe platforma monumentului, se va continua traseul coborând pe scările care duc spre parcarea auto din dreptul colegiului Marinescu, unde se va amplasa o statie de închiriere biciclete. Scările vor fi modernizate cuprinzând o structura betonata (rampa) pentru tractarea cu ușurința a bicicletelor la urcarea/coborarea scărilor.

Traseul continua cu structura velo-pietonala in jurul liceului Marinescu, modernizând aleea dintre liceu si biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, urmând a se reintoarce in str. Gheorghe Marinescu (o bretea) si către treptele monumentului (cealalta bretea). Se modernizează inclusiv treptele monumentului. Intre treptele monumentului si str. Făget se va dubla aleea piet existenta cu spațiul aferent pistei de bic. In dreptul parcării din spatele blocurilor de pe str. Făget va continua traseul pistei de biciclete, la marginea parcării, in spațiul disponibil pana la versant. Se va asigura marcarea traversării pistei de biciclete a str. Secuilor Martiri. Traseul continua cu pista de biciclete urmărind trotuarul exterior al str. Secuilor martiri, pana in dreptul aleilor care duc către Scara Mare. Pista de biciclete va continua in zona plana dintre versantul Aleii Comisa si blocurile de pe str. C-tin Roman Vivu (blocurile D2 -D10), urmând a reveni in aleea pietonala din dreptul grădiniței Manpel.

Soluțiile tehnice pentru structurile modernizate:

Trotuare/trepte:

 • •  10 cm beton C 12/15;

 • •  3 cm mortar de ciment;

 • •  6-8 cm pavaj ornamental din piatra naturala.

Pista de biciclete

 • •  10 cm balast;

 • •  15 cm balast stabilizat;

 • •  4 cm îmbrăcăminte BA8 rul 50/70 tratat cu material fosforescent

Sistem de închiriere automatizata a bicicletelor va fi un sistem clasic, cu stafii de andocare alcătuite din mai multi stâlpi de andocare individuali. Bic. care vor alcatui flota propusa spre utilizare sunt atat biciclete cu tracțiune normala, cat si biciclete electrice. Stafiile de bic vor fi montate astfel: la începutul traseului velo (intersecția Aleea Comisa cu Str. Victor Babes), in dreptul trecerii de pietoni spre clădirea UMF (începutul platoului monumentului Eroilor), parcarea auto de langa colegiul Marinescu. Se propune realizarea unui SMV a traficului pietonal si velo, care va fi alcătuit din 12 camere de luat vederi, amplasate de-a lungul traseului. Aceste camere vor comunica prin intermediul unor „access point”-uri către sistemele existente la nivelul administrației publice locale. Pt imbunatatirea calitatii mediului si reducerea emisiilor GES generate de transportul rutier in zona Clinicilor se propune inclusiv plantarea a 190 de arbori cu grad ridicat de retentie a CO2, precum si plantarea unor specii floricole perene, in cadrul a 1501.08 m2 de spațiu verde care se va moderniza.

Mobilierul urban care va fi amplasat pe traseul modernizat va cuprinde 40 de banei individuale, cu spatar, structura metalica si finisaje din lemn tratat, 2 banei pentru spatii ample, 30 coșuri de gunoi si 50 de rasteluri pentru biciclete.

Se propune realizarea unei rețele de iluminat public pentru aleile pietonale si pistele de biciclete, ținând cont de faptul ca mare parte din zona studiata este o zona verde densa, cu vegetație care limitează iluminatul natural. Rețeaua propusa va avea 85 de stâlpi noi, dispusi de-a lungul traseului inelar. Se va evita ampasarea stâlpilor in zona M. Eroilor, pt. a nu afecta aspectul exterior al locului.

PROIECT

S.C. FIP