Hotărârea nr. 39/2020

HCL 39 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 39 din 27 februarie 2020

privind actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr.

370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având in vedere:

Referatul de aprobare nr. 9391/177/DT din 13.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică privind actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

Avizele favorabile de la Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională și respectiv Direcția Economică,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului de finanțare pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1

- art. 129 alin.(1), alin. 2 lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.„d”, lit.„e”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019, conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Tehnică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora-Monica

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din data ________________________

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală a investiției:

- 31.837.958,79 lei inclusiv TVA, echivalent 6.960.029,47 euro, (la curs 1 euro =

4.5744 lei)

din care C+M, 29.467.031,09 lei inclusiv TVA, echivalent 6.441.725,93 euro

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități fizice:

Indicatori tehnici - Reamenajare str. Gheorghe Doja

UM

Capacitați

Lungime totală traseu

km

3,870

Suprafață carosabilă totală*

mp

82.260

Suprafață carosabilă benzi de circulație

mp

56.604

Suprafață carosabilă benzi dedicate si prioritizate pentru transport in comun

mp

25.656

Suprafață trotuare

mp

13.986

Suprafață piste biciclete

mp

1.992

Borduri stradale 15x25 cm

m

13.378

Borduri trotuare 10 x15 cm

m

8.740

Lungime montare bolarzi

m

5.645

Borduri tip rampă

Buc

5.208

Spațiu verde amenajat

mp

2.176

Indicatoare rutiere

Buc.

70

Stâlpi iluminat traseu carosa il, pietonal si velo (stâlpi noi)

Buc

41

Corpuri iluminat public tip LED

Buc

225

Stâlpi 6 m. iluminare treceri pietoni

Buc

28

Corpuri iluminat public tip LED - treceri pietoni

Buc

30

Lungime totală benzi prioritizate pentru transportul in comun

ml

2.068

(stanga    si

dreapta)

Lungime totală benzi dedicate pentru transportul in comun

ml

4.903

(stanga    si

dreapta)

Lungime totală benzi biciclisti

ml

1.247

Lungime totală trotuare

ml

7.129

Arbori maturi plantați, cu grad ridicat retenție CO2

Buc

200

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Tabelul următor prezintă indicatorii de impact aferenți implementării proiectului, in conformitate cu datele prelucrate in cadrul Studiului de trafic.

Categorie

Indicator

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2018)

Primul an de după

finalizarea implementării proiectului - anul 2023

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare - anul 2027

Scenariul “fără proiect”

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport nemotorizat

Număr bicicliști pe coridorul studiat, valoare anuală

18,250

18,250

18,250

Transport nemotorizat

Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare anuală

627,800

627,800

627,800

Transport public

Număr anual de pasageri, la nivelul ariei de studiu

334,400

337,136

341,392

Transport privat

Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul coridorului

17,856,195.53

21,509,965.57

23,515,849.79

Efectele asupra mediului

Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului

4,938.63

5,568.56

6,294.00

Scenariul “cu proiect”

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport nemotorizat

Număr bicicliști pe coridorul studiat, valoare anuală

18,250

21,900

29,200

Transport nemotorizat

Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare anuală

627,800

649,700

667,950

Transport public

Număr anual de pasageri, la nivelul ariei de studiu

334,400

388,512

406,144

Transport privat

Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul coridorului

17,856,195.53

20,304,795.35

22,447,627.89

Efectele asupra mediului

Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului

4,938.63

5,364.14

6,040.69

Variație Fără Proiect - Cu Proiect

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport nemotorizat

Număr bicicliști pe coridorul studiat, valoare anuală

20.00%

60.00%

Transport nemotorizat

Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare anuală

3.49%

6.40%

Transport public

Număr mediu de călători pe zi, la nivelul coridorului

15.24%

18.97%

Transport privat

Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul coridorului

-5.60%

-4.54%

Efectele asupra mediului

Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului

-3.67%

-4.02%

Implementarea proiectului va conduce la următoarele rezultate:

o Creșterea numărului de bicicliști cu 20% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 18,97% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

o Creșterea numărului de pietoni cu 3,49% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 6,40% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

o Creșterea numărului de pasageri transport public cu 15,24% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 18,97% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

o Reducerea traficului de autoturisme personal cu 5,60% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,54% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

o Reducerea cantității de emisii GES cu 3,67% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,02% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • •  Analiza datelor incluse în studiul de trafic a ilustrat faptul că reducerea de emisii echivalent CO2 de la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazează inclusiv pe o creștere a cotei modale a modurilor nemotorizate (velo și pietonal), dar și a transportului public de călători. Conform rezultatelor, activitățile proiectului nu generează o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu.

 • •  Conform rezultatelor, măsurile/ activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina o creștere a deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismele și, implicit, nicio înrăutațire a condițiilor de trafic în afara ariei de studiu, și de asemenea nicio creștere a emisiilor de CO2 pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție estimată pentru obiectivul de investiție este 36 luni, din care 24 luni execuție

PROIECTANT GENERAL

S.C. MEDIA MARKETING SRL

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din data ________________________

DESCRIEREA INVESTIȚIE:

Prin crearea unei rețele coerente de benzi dedicate pentru transportul în comun, de piste pentru biciclete, dar și prin modernizarea unor trasee pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (aflat în continua creștere în municipiu), către moduri de deplasare durabile, precum utilizarea mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor ca mijloc principal de deplasare. In acest mod, se poate diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din Municipiul Tîrgu Mureș.

Dat fiind faptul că pentru această investiție se propune obținerea unui sprijin financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, este important de specificat că obiectivele si activitățile tratate în proiect se aliniază cu Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

De asemenea, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestui proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al municipiului Tîrgu Mureș

In mod concret, prin proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș” , așa cum o sugerează și denumirea investiției se propune reamenajarea străzii Gheorghe Doja prin crearea unui traseu dedicat transportului în comun pentru facilitarea timpilor de deplasare a autobuzelor pe cele 9 linii de transport in comun care folosesc aceasta stradă și astfel pentru a stimula utilizarea mijloacelor de transport in comun, in arealul delimitat de intersecția străzii Gheorghe Doja cu str. Recoltei respectiv intersecția străzii Gheorghe Doja cu Piața Victoriei, pe o lungime de 3,87 km.

Obiective propuse prin proiect:

 • •  Stimularea utilizării mijloacelor de transport nepoluante aducând în același timp un aport considerabil reducerii emisiilor de CO2 în codițiile utilizării frecvente;

 • •  Modernizare infrastructurii rutiere pentru transportul în comun;

 • •  Încurajarea folosirii mijloacelor alternative de deplasare;

 • •  Creșterea accesibilității punctelor de interes prin rețeaua de biciclete;

 • •  Creșterea calității vieții prin scăderea nivelului de poluare și zgomot;

 • •  Creșterea ponderii comutării de la transportul cu autoturisme private la transportul în comun și cu bicicleta;

 • •  Creșterea numărului de călători în transportul public și de bicicliști;

Strada Gheorghe Doja se va amenaja după cum urmează:

Tronson Piața Victoriei - Sens giratoriu Budiului

 • •  lățime 20 m, cu patru benzi de circulație pe tronsonul aflat între Piața Victoriei și Bulevardul 1848,

 • •  lățimea de 16 m pe tronsonul aflat între Bulevardul 1848 și D.S.P.,

 • •  lățimea de 14 m între D.S.P. și Piața Gării,

 • •  Pe acest tronson, banda dedicată de transport pentru circulația autobuzelor deși nu va fi separată fizic de carosabil, se va marca distinct pentru trafic comun autovehicule/autobuze, iar conform codului rutier mijloacele de transport în comun vor avea prioritate.

 • •  Între Str. Tudor Vladimirescu și str. Budiului se va amenaja bandă dedicată pentru cicliști cu dublu sens pe același nivel cu trotuarul,

 • •  Pe acest tronson se vor înlocui stâlpii de iluminat cu stalpi metalici noi și corpuri de iluminat tip LED, cu alimentare subterană și o mai bună iluminare pentru trotuare și pista de biciclete,

 • •  Se vor monta stâlpi de 6 metri pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

Tronson Sens giratoriu Budiului - Strada Recoltei

 • •  lățimea de 21 m pe toată lungimea tronsonului

 • •  două benzi pe sens totalizand 6,5 m lățime și o bandă dedicată pentru circulația mijloacelor de transport în comun, bandă dedicată cu lățimea de 3,50 m.

 • •  benzile dedicate pentru transportului în public se vor delimita fizic cu bolarzi montați la nivelul carosabilului.

 • •  Pe acest tronson se vor înlocui corpurile de iluminat cu corpuri tip LED, alimentare subterană și o mai bună iluminare pentru trotuare și banda unica,

 • •  Se vor monta stâlpi de 6 metri pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

 • •  Ampriza străzii permite realizarea acestor benzi dedicate transportului public prin eliminarea parcajelor paralele existente.

 • •  Ca urmare a reconfigurarii tramei stradale, acest tronson devine o strada de categoria I (conform Ordinului MT 49/1998)

Soluțiile tehnice pentru structurile modernizate:

Suprafața carosabilă

frezare strat existent 15 cm;

 • •  strat de bază de 8 cm grosime;

 • •  strat geocompozit pt. prevenirea transmiterii fisurilor;

 • •  strat de legătura de 6 cm grosime;

 • •  strat de uzură de 5 cm grosime.

Pista de biciclete

 • •  35 cm săpătură;

 • 25 cm balast;

10 cm strat de beton C25/30;

3 cm îmbrăcăminte BA8 strat de uzură.

PROIECTANT GENERAL

S.C. MEDIA MARKETING SRL