Hotărârea nr. 38/2020

HCL 38 privind aprobarea proiectului ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,și a cheltuielilor aferente,finanțat prin,Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 27 februarie 2020

privind aprobarea proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,, și a cheltuielilor aferente, finanțat prin

Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 7230/04.02.2020, prezentat inițiat de Primar prin Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L - Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,, ,

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit. „b”, alin.(4), lit. „d”, art.139, alin.(1), din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,, , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.e, obiectiv specific 4.1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,, , în cuantum de 31,228,289.29 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 25,569,047.20 lei și valoarea totală neeligibilă de 5,659,242.09 lei.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 6.170.623,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 511,380.91 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,, .

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,, , pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește dr. DORIN FLOREA în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgu Mureș.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Târgu Mureș și publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 8. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Direcția Tehnică.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica