Hotărârea nr. 37/2020

HCL 37 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției ,pentru proiectul: ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”,propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe,planurile de mobilitate urbana

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 37 din 27 februarie 2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanța prin POR 20142020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe

planurile de mobilitate urbana

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având in vedere:

Referatul de aprobare nr. 8548/163/DT din 10.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanța prin POR 20142020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana

Avizele favorabile de la Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională și respectiv Direcția Economică,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

 • - HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului de finanțare pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1

 • - art. 129 alin.(1), alin. 2 lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.„d”, lit. „e”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana, potrivit anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice aprobata prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana, inclusiv actualizarea anexei nr. 2 privind descrierea investiției care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Tehnică, Direcția Proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică și Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora-Monica

Anexa 1 la HCL nr.__________din data_____________

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată in RON, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții + montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției:

- 31.228.289,27 RON inclusiv TVA, echivalent 6.826.750,89 EUR (la cursul 1 Euro = 4,5744 RON),

din care C+M: 9.503.270,56 RON inclusiv TVA, echivalent 2.077.490,07 EUR (la cursul 1 Euro = 4,5744 RON)

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiție - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice aflate în vigoare:

Capacități fizice

Nr. crt.

Indicatori tehnici

UM

Capacitati

1

Semafoare

buc.

661

2

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

buc.

180

3

Dispozitive "push button" pietoni

buc.

51

4

Automat dirijare trafic (ADC)

buc.

41

5

UPS 1000 VA

buc.

41

6

Stâlpi semafor simplu

buc.

108

7

Stâlpi semafor cu consola

buc.

113

8

Senzori/Bucle inductive

buc.

474

9

Camere de detecție (bucle virtuale)

buc.

39

10

Camere video IP

buc.

46

11

Centru de comanda si control

buc.

1

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare, stabiliți în funcție de specifiul și ținta obiectivului de investiții

Indicatori - Anul de bază 2018 și Anii de prognoză 2024 și 2028.

Indicator/ Orizont de analiză

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază), 2018

Primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2024

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare, 2028

Scenariul “Fără Proiect”

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport public

11.748.330

11.418.237

11.008.092

Transport nemotorizat

50.222.287

48.200.805

46.860.160

Transport privat

45.666.978

44.781.488

44.376.942

Scenariul “Cu Proiect”

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport public

11.748.330

11.997.799

11.770.177

Transport nemotorizat

50.222.287

50.660.540

49.235.580

Transport privat

45.666.978

43.237.299

42.109.507

Variație între Scenariul “Cu Proiect” și Scenariul “Fără Proiect”

Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele

Transport public

-

+5,08%

+6,92%

Transport nemotorizat

-

+5,10%

+5,07%

Transport privat

-

-3,45%

-5,11%

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/ an)

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază (tone echivalent CO2) 2018

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (tone echivalent CO2) 2024

Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanțare (tone echivalent CO2) 2028

Scenariul "fără proiect"

45678,79

50563,14

52258,92

Scenariul "cu proiect"

45678,79

48268,23

48542,52

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CCh/an)

0

2294,91 tone

(4,53%)

3716,40

(7,12%)

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului

Implementarea proiectului va avea impact semnificativ în ceea ce privește distribuția modală a cererii de transport la nivelul arealului de studiu, Municipiul Tîrgu Mureș. în primul an în care proiectul va fi operațional - 2024, este estimată reducerea ponderii deplasărilor efectuate cu autoturismul personal cu 3,45%, iar în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare - 2028, cu 5,11%.

în ce privește transportul public se estimează că numărul de utilizatori în primul an de operare (2024) va fi 11.997.799, ceea ce înseamnă o creștere de 5,08% față de situația fără poiect, iar în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028), acest indicator va avea valoarea de 11.770.177.

Transportul nemotorizat (pietonal și cu bicicleta), care va fi influențat de caracteristicile de intermodalitate ale proiectului propus, va cunoaște creșterea numărului de călătorii estimate în anul 2024 cu 5,10%, de la valoarea 48.200.805 specifică scenariului “Fără proiect” la valoarea 50.660.540 specifică scenariului “Cu proiect”. în anul 2028, pentru acest indicator sunt estimate variații de la 46.860.160 călătorii pe an în scenariul “Fără proiect” la 49.235.580 în scenariul “Cu proiect”. Transportul privat cu autoturismul va pierde din numărul de utilizatori, fiind estimate reduceri ale numărului de călătorii anuale realizate cu acest mod de deplasare, de la 44.781.488 în scenariul “Fără proiect” la 43.237.299 în scenariul “Cu proiect”, în anul 2024 (-3,45%), respectiv de la 44.376.942 în scenariul “Fără proiect” la 42.109.507 în scenariul “Cu proiect”, în anul 2028 (-5,11%).

Efectele modificărilor aduse la nivelul cererii de transport și a condițiilor de circulație, menționate mai sus, se reflectă în impactul asupra mediului asociat întregii activității de transport din arealul de studiu, Municipiul Tîrgu Mureș, fiind estimate reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent CO2) cu 4,53% în anul 2024, de la 50,56 mii tone/ an în situația “Fără proiect” la 48,27 mii tone/ an în situația “Cu proiect”, respectiv cu 7,12% în anul 2028, de la 52,26 mii tone/ an în situația “Fără proiect” la 48,54 mii tone/ an în situația “Cu proiect”.

 • d) Durata estimată de execuție a obiectivului, eexprimată în luni

Durata de execuție estimată pentru obiectivul de investiție este de 36 luni, din care 24 de luni execuție.

Anexa 2 la HCL nr._________din data_____________

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

Context și surse de finanțare

Obiectivul investiției "SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ" este în deplină concordanță cu obiectivul specific al Apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, și anume REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ. Sursa de finanțare se propune a fi asigurată prin programul menționat, cheltuielile fiind eligibile în proporție de maxim 98 % din valoare totală a proiectului.

Implementarea acestui proiect va conduce la prioritizarea vehiculelor de transport public local din Municipiul Tîrgu Mureș, ceea ce va avea efecte in creșterea vitezei comerciale a transportului public, aspect care va susține creșterea atractivitatii acestui mod de transport. In consecința, se estimează ca implementarea proiectului va conduce la transferul unei părți din cota modală a transportului individual cu autoturismul către transportul public și modurile de transport nemotorizate / alternative (componeneta de intermodalitate cu transportul public local). Această relocare modală a călătoriilor de la modul rutier cu autoturismul personal către transportul public și modurile nemotorizate/ alternative de transport va avea ca principal efect benefic reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent CO2) provenite din sectorul transporturilor la nivelul întregului oraș.

Dezvoltarea obiectivele de investiții incluse în proiect va conduce la dezvoltarea sistemului de transport local în ansamblu, iar de facilitățile create vor beneficia toți locuitorii Municipiului Tîrgu Mureș, precum și persoanele care tranzitează orașul.

Obiectivul principal al proiectului constă în implementarea un sistem de management al traficului in 40 de intersecții din Municipiul Tîrgu Mureș, respectiv: 1. Str. Gheorghe Doja (DN 15) - Acces Metro; 2. Str. Gheorghe Doja (DN 15) - Str. Dezrobirii; 3. Str. Gheorghe Doja (DN 15) - Str. Bega; 4. Str. Gheorghe Doja (DN 15) - Str. Gării; 5. Str. Gheorghe Doja (DN 15) - Str. Rodnei/ B-dul 1848; 6. Str. Gheorghe Doja (DN 15) - B-dul 1 Decembrie 1918; 7. Piața Victoriei; 8. Piața trandafirilor (DN 15) - Str. Horea; 9. Piața trandafirilor (DN 15) - Str. Bartok Bela/ Str. Bolyai; 10. Piața trandafirilor (DN 15). Str. Petofi Sandor (DN 15E); 11. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Str. Budai Nagy Antal; 12. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Str. Ștefan cel Mare; 13. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Str. Secerei; 14. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Str. Alexandru Papiu Ilarian; 15. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - B-dul Pandurilor/ Str. înfrățirii; 16. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Str. Livezeni; 17. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Calea Sighisoarei; 18. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Acces Auchan/ Practiker; 19. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Acces Dedeman 1; 20. B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13) - Acces Dedeman 2; 21. Str. Livezeni. Acces Kaufland/ Lidl; 22. Str. Livezeni - Str. Cutezanței; 23. Str. Cutezanței - Str. înfrățirii; 24. Str. Negoiului - Str. Alexandru Papiu Ilarian; 25. Piața Petofi Sandor - Str. Poștei/ Str. Tîrgului; 26. Piața Bemady Gyorgy - Str. M Kogalniceanu/ Str. Erou Petre Popescu; 27. Str. Mihai Viteazul - Str. Alexandru Papiu Ilarian - Str. N Iorga; 28. Str. Mihai Viteazul - Str. Verii/ B-dul Cetatii/ Str. Trebely; 29. Str. Gh Marinescu - Str. D Cantemir - Str. N Grigorescu; 30. Str. Gh Marinescu - Str. Răsăritului; 31. Piața Revoluției. Str. Poștei - Str. M Eminescu; 32. Piața Republicii - Piața Marasesti; 33. Piața Marasesti - Str. Marasti - Str. Pavel Chinezul; 34. Piața Matei Corvin - Calea Calarsilor - Str. Sinaia - Str. Matei Corvin; 35. Piața Republicii. Str. N Grigorescu -Str. Lacramiorei - Str. 22 Dec. 1989; 36. Str. 22 Decembrie 1989 - Str. Secuilor Martiri; 37. Str. 22 Decembrie 1989 - Str. Gh Marinescu; 38. Str. Tudor Vladimirescu - Str. Iuliu Maniu; 39. Str. Tudor Vladimirescu - Str. Liviu Rebreanu; 40. Str. Cuza Vodă - Str. Liviu Rebreanu.

Necesitatea obiectivului de investiții

Problema majoră la care răspunde proiectul este următoarea: în prezent în Municipiul Targu Mureș nu există un sistem integrat de management al traficului, care să asigure o reglare adaptivă centralizată a semaforizării, în funcție de valorile reale de trafic înregistrate. Acest fapt conduce la congestii de trafic pe principalele artere de circulație, în special la orele de vârf de dimineață și de după-amiază.

în condițiile în care se vor menține soluțiile implementate în prezent și ținând cont de prognozele prezentate asupra creșterii gradului de motorizare și al numărului de deplasări zilnice, condițiile de trafic general se vor înrăutăți. Creșterea continuă a numărului de vehicule la nivelul orașului în condițiile păstrării capacității actuale a infrastructuri rutiere și inexistenței unui sistem performant de management al traficului, va conduce la agravarea situației existente, prin scăderea vitezelor medii de deplasare la nivelul orașului; blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de vârf; creșterea timpilor de deplasare în oraș. Lipsa unor intervenții concrete asupra managementului traficului rutier va conduce la deteriorarea condițiilor de mediu în special în zona centrală a orașului, respectiv: Creșterea poluării prin emisia de gaze toxice și cu efect de sera (CO, CO2, NOX, etc.), cu efecte negative asupra calității vieții cetățenilor și, ca efect secundar, asupra stării de sănătate a populației la nivel general; creșterea consumului de combustibil; creșterea poluării fonice la nivelul orașului, cu efecte negative directe asupra populației, etc.

Descrierea sumară a obiectivului de investiție

în cadrul obiectivului de investiții se vor executa următoarele lucrări:

 • -  înlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în proiect, după caz.

 • -  Implementarea de noi intersecții și treceri de pietoni semaforizate și introducerea acestora in sistemului de management al traficului

 • -  Instalarea în vehiculele de transport public care circulă în zona acoperită de proiect a echipamentelor A VL și de comunicație cu Centrul de control

 • -  Instalarea camerelor ANPR pentru detecția nerespectării regimului de circulație pe benzile dedicate transportului public.

 • -  Instalarea camerelor speciale pentru depășirea vitezei si detecția trecerii pe roșu.

 • -  Implementarea sistemului de camere video de monitorizare în intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în sistem.

 • -  Instalarea dispozitivelor WIM (Cântărire in mișcare), a camerelor ANPR și a radarelor de viteză în locațiile stabilite de pe intrările/ieșirile principale din municipiu.

 • -  Instalarea de panouri de informare pentru trafic (VMS) la intrările/ieșirile principale din municipiu

 • -  Instalarea dispozitivelor de control (camere ANPR) al accesului în zonele restricționate ( benzi dedicate, restricții de tonaj).

 • -  Instalarea de sisteme de iluminat pentru trecerile de pietoni si de indicatoare luminoase pentru acestea.

 • -  Instalarea Centrului de comandă și control integrat, cu toate echipamentele hardware și software-ul necesar pentru integrarea tuturor funcțiilor sistemului.

Varianta constructivă adoptată a sistemului integrat de management al traficului este justificată de necesitatea asigurării funcțiilor prezentate, cu scopul de eliminare sau reducere a disfuncționalităților constatate la nivelul transportului rutier din Municipiul Tîrgu Mureș și a impactului acestora prezent și viitor. Sistemul este unul deschis care va permite atat extinderea subsistemelor propuse a fi implementate in prima faza, cat si introducerea de subsisteme noi care sa fie integrate cu cele existente.

Arhitectura fizică a sistemului cuprinde următoarele subsisteme: Subsistemul de management al traficului; Subsistemul de monitorizare video CCTV; Subsistemul de management al flotei de transport public si de informare a calatorilor; Subsistemul de management al parcărilor; Subsistemul de enfrocement red & speed & „buss line” si de control acces in zonele restricționate; Subsistemul de informare in trafic VMS; Subsistemul de identificare a depășirii sarcinii pe osie (WIM); Centrul de control integrat.

Sistemul de management al traficului care va fi realizat se bazează pe un concept modem, cu o arhitectură de senzori de monitorizare a traficului în fiecare intersecție considerată și automate de trafic ce pot gestiona in mod adaptiv traficul, comandate centralizat, având un suport de comunicații comun, capabil să asigure întreg necesarul de transmisiuni de date între automatele de trafic, senzori și centrul de comandă.

în fiecare locație (intersecție) s-a avut în vedere echiparea cu întreg necesarul de sisteme și echipamente electronice, astfel încât să fie acoperită întreaga paletă de soluții și servicii integrate, minimizându-se în acest mod efortul financiar ulterior.

Echipamentele care vor fi montate în intersecții: automate pentru dirijarea circulației compatibile cu platforma software; semafoare pentru vehicule; semafoare pentru pietoni; semafoare GIP/VID; camere de detecție video; buton pentru pietoni; dispozitive acustice pentru nevăzători; senzori inglobati in carosabil de tip wireless; stâlpi simpli cu fundații de susținere a semafoarelor; stâlpi cu consolă cu fundații de susținere a semafoarelor; camere de tragere; canalizații în carosabil; canalizații în trotuar.

Semafoarele prevăzute în sistem sunt cu LED-uri de următoarele tipuri: Semafor pentru vehicule; Semafor pentru pietoni; Semafor GIP (galben intermitent - pietoni); Semafor VID (verde intermitent dreapta).


Proiectant

SIGMA MOBILITA