Hotărârea nr. 36/2020

HCL 36 privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș ,în strada Ady Endre

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 27 februarie 2020

privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș în strada Ady Endre

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.357 din 11.11.2019 inițiat de dl. consilier local Pâpai Lâszlâ Zsolt, privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș în strada Ady Endre,

Având în vedere rapoartele de specialitate nr.64626/18.10.2019; nr.65175/18.10.2019; nr.65745/22.10.2019

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. „d”, art. 3 alin. 1 și art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, „c” și „d”, alin. (4) lit. „e”, alin.(6) lit. „d” și ale art. 196 alin.(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii străzii Rovinari din municipiul Târgu Mureș în strada Ady Endre.

Art. 2. Ca urmare a modificării denumirii străzii se va actualiza lista nominală cu denumirile străzilor și piețelor din municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Schimbarea denumirii străzii, se va realiza cu respectarea art. 3 alin.(1) și art. 5 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 63/2002.

Art. 4. Cheltuielile legate de confecționarea și montarea plăcuțelor cu denumirea străzii, respectiv cheltuielile legate de schimbarea actelor de identitate vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Compartimentul Arhitect Șef, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

9                          9            9

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica