Hotărârea nr. 35/2020

HCL 35 privind modificarea art. 1 din HCL nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia,a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9,în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,Modernizare str. Baladei Târgu Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 27 februarie 2020

privind modificarea art. 1 din HCL nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1

situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare str. Baladei Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de Aprobare nr. 6.328/609/31.01.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind modificarea art.1 din HCL nr.374/2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare str. Baladei Târgu Mureș”,

b) Raportul Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin (2), lit. „c”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit „g”, art.196,alin.(1), lit. „a” ale art. 243, alin (1), lit. „a” si ale art. 361 alin.(2) si (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L. nr. 374/19.12.2019 care va avea următorul conținut:

,,Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1 înscris în CF 139672-C1 Târgu Mureș situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării.”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniul Public.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica