Hotărârea nr. 34/2020

HCL 34 privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 34 din 27 februarie 2020

privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeței de 150 mp din suprafața totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 5936/555/30.01.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeței de 150 mp din suprafața totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 Legea Fondului Funciar Republicată,

  • > Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • >  În temeiul prevederilor art. 289 alin. (1) alin.(7), art. 129 alin (2), lit. „c”, alin (6) lit. „b”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit „g”, art.196,alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeței de 150 mp din suprafața totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 15000/ 405500 (reprezentând 150 mp din totalul de 4055 mp), restul cotelor din totalul de 405500 vor rămâne după cum urmează:

-318113/405500 Statul Român și

-72387/405500 S.C. IRIS DACIA COM S.R.L., identificate în C.F.nr.120163 Târgu Mureș.”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : S.C. GOLDEN MOON S.R.L., S.C. IRIS DACIA COM S.R.L. și Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica