Hotărârea nr. 33/2020

HCL 33 privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019,în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul Bojthe Levente a suprafeţelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 33 din 27 februarie 2020

privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019, în vederea achiziționării de către Municipiul Târgu Mureș de la d-nul Șipoș Adalbert

și de la d-nul Bojthe Levente a suprafețelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeței carosabile str. Budiului

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de Aprobare nr. 5616/521/29.01.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019, în vederea achiziționării de către Municipiul Târgu Mureș de la d-nul Șipoș Adalbert și de la d-nul Bojthe Levente a suprafețelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeței carosabile str. Budiului.

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin (2), lit. „c”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin. (1), lit. „a” ale art. 243, alin (1), lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 69 din 28.03.2019, care va avea următorul conținut:

,,Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Târgu Mureș de la d-nul Sipos Adalbert a suprafeței de 12 mp din totalul de 162 mp înscris în CF nr.129588 Târgu Mureș, nr. cad 2980/1 top 4560/a/1/1 și achiziționarea suprafeței de 12 mp de la d-nul Bojthe Levente din totalul de 205 înscris în CF 139186 Târgu Mureș, nr. top 4560/a/2/1, necesar realizării proiectului de lărgire a suprafeței carosabile str. Budiului.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică d-lui Șipoș Adalbert și d-lui Bojthe Levente și Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica