Hotărârea nr. 32/2020

HCL 32 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna,nr. 1,Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 27 februarie 2020

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1, Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 5.725/529/29.01.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1, Târgu Mureș,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu

Mureș,

În temeiul art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și a publicității imobiliare, precum și în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 Legea Fondului Funciar Republicată,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin (2), lit. „c”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin.(1), lit. „a” ale art. 243, alin(1), lit. „a”, ale art.286 alin.(4) și ale art. 361 alin.(2) si (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 98 mp situat pe Aleea Covasna, nr. 1, Târgu Mureș, înscris în CF nr. 125375 Târgu Mureș, nr. cad: 2740, top:3755/40; 3735/73/21/1/1.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica