Hotărârea nr. 31/2020

HCL 31 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş,pentru anul școlar 2020-2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 31 din 27 februarie 2020

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,

pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr.8/867 din 08.01.2020, inițiat de Primar prin Direcția Școli - Serviciul coordonare, administrare, urmărire, aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 20202021;

În baza avizelor conforme nr.8643,10576 din 12.12.2019 și nr.11374/09.01.2020, prin care s-au avizat de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș unitățile de învățământ preuniversitar din U.A.T Târgu Mureș, pentru anul școlar 2020-2021;

Luând în considerare Ordinul nr.5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, coroborat cu dispozițiile art.19, alin.4, art.61, alin.2, art.63, alin.1 din Legea nr.1/2011, legea educației naționale;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. „d”, alin.(7), lit. „a”, art.136, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2020-2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și unitățile de învățământ prevăzute în anexă.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate..

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință

Papuc Sergiu VasileINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘREȚEA ȘCOLARĂ 2020-2021

Nr.ord. din rețea

Mediul de rezidenta

CUD----

IDENT1TA TE FISCALĂ (C1F)/ cod

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/nivelun de înv școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/N1VELUR1 DE LNV-/I.OCALITATE

Observații - se specifică care unități se vor desființa/ comasa în anul școhir 2020-2021

18

Urban

4322939/ 2661105281

Tg.Mureș

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN", TG MUREȘ (GIM/LIC.TEO ) Tg.Mureș , str. Bernady Gyorgy, nr. 12,cod: 540072; tel. 0365-882831; fax:0365-882831; office@papiu.ro

nu sc modifică

19

Urban

4322408/

2661104226

Tg.Mureș

COLEGIUL NATIONAL "UNIREA", TG MUREȘ (PRI/GIM/LIC.TEO). Tg.Mureș. str. Mihai Viteazul, nr. 17, cod: 540080; tel 0365-882779; fax: 0365-882779; colegiul_unirea@yahoo.com

nu se modifică

20

Urban

39817507/ 2661108786

Tg.Mureș

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "II. RAKOCZI FERENC”, TG.MUREȘ (PRI/GIM/LIC), Tg.Mureș, str. Mihail Viteazul, nr. 15,              str.

Piața Trandafirilor nr.61/PRI, cod.540080, teIJfax. 0365- 431231 ; licromcatms@yahoo.com

nu sc modifică

21

Urban

4322-183/

2661103917

Tg. Mureș

COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SĂVULESCU", TÂRGU MUREȘ (LIC.THE/PROF/POS). Tg Mureș, Str. Călărașilor, nr. 108,             str.Aleea Carpați

nr.15,                      str.Mureșului nr.8,

cod:540320; tel. 0365-882795;lagricol@yahoo.com

nu sc modifică

22

Urban

4322378/ 2661105313

Tg.Mureș

COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA", TG

MUREȘ LIC/PROF/POS. Tg.Mureș . STR CALIMANULUI NR 1,

str.Vulcan Nr. 6,

cod.540074; tel. 0365-882796; fax:0365730975;

eco_transilvania@yahoo.com

nu se modifică

23

Urban

4322882/

2661104909

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL PERSU", TÂRGU MUREȘ (LIC.TEH;/PROF/POS), Tg.Mureș. str. Milcovului, Nr. 1-5, cod:540202; tel 0365-730964; fax:0365-730964; aurelpersu@yahoo.com

nu sc modifică

24

Urban

4323160/

2661108307

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU", TG

MUREȘ (LIC.TH./PROF/POS) .Tg.Mureș, str. Gh. Doja, nr.15, tel. 0365-882487 ,

liceul.avramiancu@yahoo.com

nu sc modifică

25

Urban

4323446/ 2661104375

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTROMUREȘ", TG MURES( PRE/ LIC.TEH). Tg.Mureș,str. Livezeni, nr..

5, tel.0365-730969; gelectromures@yahoo.com

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "Paradisul Copilăriei", TG MUREȘ, STR PROGRESULUI NR 1, tel.0365730957/PRE

nu se modifică

26

Urban

4323438/

2661105082

Tg.Mureș

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MARINESCU",TG. MUREȘ (LIC.TEO/POS), Tg.Mureș. str. Gheorghe Marinescu, nr. 15.cod: 540142; tel. 0365-882498;sanita rms@yahoo.com

nu se modifică

27

Urban

4323381/ 2661105263

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE SINCAI". TG

MUREȘ (LIC.TEH/PROF/POS), Tg.Mureș ,8-dul 1848, Nr.55, cod:540376; tel. 0365-730962; fax:0365-730962;sincaitgm@yahoo.com

nu sc modifică

28

Urban

4322866/

2661105444

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLASIU", TG MURES(LIC.TEH/PROF/POS/), Tg Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 62, cod:540136; tel. 0265215011;

fax:0365730990; lic_ion_vlasiu@yahoo.com

nu sc modifică

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI", TG MUREȘ -, STR. VICTOR BABES NR.11; cod:540136; tel. 0365-730963/LIC.TEH/PROF/POS

nu sc modifică

1 Irhan

4323365/

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN VUIA",TG

MUREȘ(PRE/LIC.TEH/PROF/POS) . Tg.Mureș, str.

nu sc modifică

2661108144

Tg.Mureș

Gh. Doja, nr. 102, cod:540236; tel. 0365-730973; fax:. 0365-730973;traianvuiams@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 09. TG MUREȘ, STR.GH.DOJA NR.102, tel. 233962/PRE

nu sc modifica

30

Urban

4323560/

2661104036

Tg.Mureș

LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS”, TG MURES(PRI/GIM/LIC.TEO), Tg.Mureș,       str..

Bolyai, nr. 3,

cod: 540064; tel. 0365-882749; fax: 0365-882749; bolyai@bolyai.ro

nu se modifică

31

Urban

4323233/

2661104289

Tg.Mureș

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU", TG MURESfPRE/LIC.VOC),

Tg.Mureș, str. Alexandru Papiu llanan, nr 37, cod.540075, tel.036-882694; fax:0365882694; pedagogicmures@yahoo.com

are și nivel preșcolar

Tg.Mureș

SE DESFIINȚEAZĂ GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR

11. TG MUREȘ Șl DEVINE NIVEL DE ÎNVÎȚÎM.ĂNT

GPP nr. 11, devine nivel de învățământ la C.N P

32

Urban

4322394/

26611C4936

Tg. Mureș

LICEUL VOCATIONAL DE ARTA , TG MUREȘ

(PRI/GIM/LIC.VOC), Tg.Mureș,

str. Revoluției,nr. 9,                                  str

Mărăști nr 8,                              cod.

540043; tel. 0365-882693; fax: 0365882687; lic_arta@yahoo.com

nu sc modifică

33

Urban

16283140/

2661108189

Tg Mureș

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT". TG MUREȘ (PRI/GIM/LIC.VOC), Tg.Mureș. str.. Pavel Chinezu, nr. 9 A, tel. 0365-882519;lpsmures@yahoo.com

nu se modifică

34

Urban

22715871/

2661104009

Tg.Mureș

LICEUL VOCATIONAL REFORMAT. TG

MUREȘ(GIM/LIC.VOC). Tg.Mureș,

str. Bolyai , nr. 3,

str Revoluției nr.8/PRI .

str.Mihail Kogălniceanu nr. 6/POS,

str. Evreilor Martiri nr. 16-18 /PRE

cod.540064; tel.0365-730919; fax:0365882749;

refkollms@yahoo.com

nu sc modifică

98

Urban

24888674/

2661105512

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SERAFIM DUICU". TG

MUREȘ (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș. str.Hunedoarei,

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 08. TG MUREȘ, Strada. Budiului Nr. 50/A/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

nr 38,                           str.Budiului nr. 50

A/PRE/PRI/GIM,       cod.540220; tel 0365-

882849; fax:0365-882854;serafimduicu@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR 12. TG MUREȘ . STR HUNEDOARA

NR 29. tel 0365-730951/PRE

nu sc modifică

Tg.Mureș

SE DESFIINȚEAZĂ GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL. NR 18 TG MUREȘ, Strada:

CĂMINULUI, nr.13/PRE

Se desființează GPN Nr.18, efective foarte scăzute, iar cei 2-3 copii vor fi preluați de GPN.Nr.9 AR la 1 ic. Teiul. Avram lancu

99

Urban

6283259/

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” Dr.Bemady Gyorgy TG MUREȘțPRI/GIM), Tg.Mureș, str.Gheorghe Doja, nr. 11, cod.540015; tel/fax:0365-882754;

sgenerala2@yahoo.com

nu se modifică

100

Urban

Tg Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMULUS GUGA”, TG. MUREȘ(PRI/GIM), Tg.Mureș, str.Cernavodă, nr. 2, str Pășunii, nr.21, cod.540488; tel./fax: 0365-730931;

gimn_guga@yahoo.com

nu sc modifică

Tg.Mureș

NR 20, TG MUREȘ, Strada CERNAVODA NR 2/PRE, FUNDAȚIA CURCUBEU

nu se modifică

101

Urban

29034362/

2661104556

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC" TG MUREȘ(PRE/PRI/GIM). Tg.Mureș, str.Moldovai, nr. 30,cod.540519; tel 0365-730934;

ggcosbuc@yahoo co.uk

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CODRISOR’, TG MUREȘ . STR MOLDOVEI NR 1, tel 0365-730959/PRE

nu se modifică

102

Urban

25109756/

2661104461

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”EUROPA“, TG MUREȘ (PRI/GIM), TG Mureș, str.Victor Babeș, nr. 11.cod 540051; tel./fax: 0365-882865;

scoala4@yahoo.com

nu sc modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA DIN POVESTI". TG MUREȘ. STR GHEORGHE MARINESCU NR 9. tel 0365-730970/PRE

nu sc modifică

103

Urban

23015876/

2661104547

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALÂ"MIHAI VITEAZUL”. TG MUREȘ(PRI/GIM), TG.Mureș, str.Muncii, nr.17, cod.540473, tel/fax: 0365-730935;

gim_m_viteazul@yahoo.com

nu se modifică

Tg Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA", TG MUREȘ . STR.MUNCII NR.17/A/PRE, tel. 0365-730936

nu sc modifică

104

Urban

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ'TUDOR VLADIMIRESCU",

TG MUREȘ (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str.Cutezan|ei. nr.51. cod.540455; tel. 0365-730937/PRE/PRI/GIM; tvladimirescu20@yahoo.com

nu se modifică

105

Urban

29033065/

2661108456

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 7, TG MUREȘ(PRI/GIM),

Tg.Mureș, str.Constructorilor, nr. 49, str.Secuilor Martiri nr. 14/PRI/GIM, cod.540113; tel/fax:0365-882752. scoala7.tgm@gmail.com

nu se modifică

Tg.Mureș

nu se modifică

Tg Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALÂ-ALEXANDRU IOAN CUZA",

ȘCOALA PRIMARĂ, TG MUREȘ NR.19

BESA/PRI str Remetea nr. 276

nu se modifică

106

Urban

24189331/

2061105521

Tg.Mureș

TG MUREȘ(PRUGIM), Tg Mureș, str.Bărăganului, nr. 2B, tel/fax:. 0365-882836; gim_cuza_ms@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR

11, TG MUREȘ, str Bărăganului nr. 2 B/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 12. TG MUREȘ, str REMETEA, nr, 276 /PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

nu se modifica

107

Urban

22237467/

2661108402

Tg. Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,"DACIA”,TG MUREȘ (PRI/GIM),Tg.Mureș, str.Panseluțelor, nr. 6,

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10. TG MUREȘ , STR SECEREI NR 2/B, tel 0365-730950/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

tel. 0365-730933; scgimdacia@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL. "PITIGOI - CINGE" TG MUREȘ. Strada: BD 1 DECEMBRIE 1918 nr 86/PRE

nu se modifică

108

Urban

29032116/

2661104773

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ'NICOLAE BALCESCU”, TG MUREȘ (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str.lalomiței, nr.2,                             str.Libertății

nr 36/PRI/GIM,                 cod 540197; tel./fax:

0365-730938, balcescums@yahoo.com

nu se modifică

Tg.Mureș

SOOAI A GIMNA7IAI Ă"FRIFnRIC.H SONII 1 FR” TG

nu se modifică

109

Urban

21511431/

2661104416

Tg. Mureș

MUREȘ(PRE/PRI/GIM), TG.Mureș, str.aleea Carpați, nr. 23, cod.540303; tel. 0365882803; gimschiller_tgms@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" TG MUREȘ . STR ALEEA CARPATI NR 5. tel 0365-730958/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

nu se modifică

110

Urban

7555327/

Tg. Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”LIVIU REBREANU", TG MUREȘ(PRE;PRI;GIM), Tg Mureș, str Șurianu, nr 1-

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "Rândunica", TG MUREȘ. STR ION BUTEANU NR 18. tel. 0365-730953

nu se modifică

2661105503

Tg.Mureș

3, cod.540376; tel. 0365-882845;0365-882847;

rebreanums@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUTA", TG MUREȘ . STR. PARINGULUI NR 23, tel 0365-730952

nu se modifică

Tg. Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGT "LICURICI" , TG MUREȘ , STR.

LAMAITEI NR.18, tel 0365-730949/PRE

nu se modifică

Tg. Mureș

nu se modifică

157

Urban

4322572/ 2661104954

Tg. Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6, TG

MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str.Mărășești, nr. 1, tel. 0365-730940; gradinita6targumures@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT'Lumea Copiilor, TG MUREȘ, STR VOINICENI NR 43. tel.0365 730955/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO" . TG MUREȘ . STR LEBEDEI NR 17. tel 0365-730948/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16, TG

nu se modifică

158

Urban

29034036/

2661108388

Tg.Mureș

MUREȘ (PRE). Tg.Mureș, str. Czako Jozsef, nr. 2, tel./fax: 0365-730955: rizescu2005@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15. TG MUREȘ. STR MIHAI VITEAZUL NR 26-28. tel 0365-730954/PRE

nu sc modifică

159

Urban

29034052/

2661105462

Tg Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MANPEL" , TG MUREȘ(PRE), Tg.Mureș, str. Const. Roman Vivu" nr. 2 , tel/fax.0365-730939;

gradinitamanpel@yahoo.com

nu sc modifică

Tg Mureș

nu sc modifică

160

Urban

29032825/

2661104696

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ȘTEFANIA", TG MUREȘ(PRE). Tg.Mureș, str. "Aurel Filimon" NR 32, tel/fax 0365-730942;

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 03. TARGU MUREȘ, Strada: REPUBLICII NR 12/PRE

nu sc modifică

Tg.Mureș

2008stefania@gmail.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 04, TG MUREȘ, Strada: MIHAI EMINESCU, NR 62 - tel.0365-730947/PRE

nu se modifică

Urban

Tg Mureș

nu se modifică

1

Urban

Tg.Mureș

PALATUL COPIILOR, TARGU MUREȘ, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, nr. 93,tel.

CLUBUL COPIILOR TIRNAVENI -TARNAVENI. STR REPUBLICII NR 44. tel 442139. 442139

nu se modifică

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR IERNUT - IERNUT, STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 45, tel. 470785

nu se modifica

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR SOVATA - SOVATA

STR LACULUI NR 3. tel. 570205

nu sc modifică

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR, REGHIN, STR MIHAI EMINESCU NR 10. tel. 521509

nu sc modifică

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR, SIGHIȘOARA, STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 30/17, tel. 779146

nu se modifica

Urban

Tg. Mureș

CLUBUL COPIILOR, LUDUȘ, STR AVRAM IANCU NR 10. tel 411141

nu se modifică

1

Urban

4322564/ 2681104919

Tg.Mureș

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, TG-MUREȘ, str.Victor

Babeș, nr 11. tel. 212135

nu se modifică

secții

Urban

16283140/

2661108189

Tg. Mureș

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT”, TG MUREȘ , STR. PAVEL CHINEZU

NR 9, tel. 0365-882518/PRI/GIM/LIC.VOC

CSS Tg.Mureș - Secție pe lângă-

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TG MUREȘ, STR.

Pavel Chinezu , NR 9

nu sc modifica

Tg.Mureș

ÎVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

1

Urban

10302251

Tg.Mureș

GRĂDINIȚA CREȘTINĂ CREATIVĂ „PINOCCHIO”, TG.MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str, Gen Traian Moșoiu, nr. 16/A, tel. 0365438735, regnumchristialap@gmail.com

OM acreditare 3382/29.02.2012/

INV.PRE. ACREDITAT

3

Urban

31675661

Tg.Mureș

GRĂDINIȚA „PUKY”, TG.MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str, Cuza Vodă. nr. 97, tel. 0749658817; moldonico@yahoo.com

OM autorizare 5194/11.09.2016/

INV.PRE.AUTORIAT

4

Urban

37294550

Tg.Mureș

GRĂDINIȚA "MONTESSORI" TÎRGU MUREȘ.

Str.Plutelor, nr. 2, tel./fax:0722267071, e-mail: crestem@montessorimures.ro

OM autorizare Nr. 5869/28/11/2016

5

Urban

Tg.Mureș

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI" TÎRGU

MUREȘ. Str.Plutelor. nr. 2. tel./fax:0722267071. e-mail: crestem@rnontessorimures.ro

OM autorizare Nr.4414/04.07.2019

8

Urban

24213340

Tg.Mureș

GRĂDINIȚA PP "BAMBI", TG.MUREȘ (PRE),

Tg.Mureș, str. Belșugului nr. 32, tel.

0365731514, gradinitabambi@yahoo.com

OM autorizare 5049/17.09.2013/

INV.PRE:AUTORIZAT

11

Urban

33514628

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OMEGA ", TG.MUREȘ, (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str. Transilvaniei, nr. 25, tel. 0265/255391,

scoa la omega @ya hoo.com

OM acreditare 5941/14.11.2008 si

5644/10.10.2011

13

Urban

26597280

Tg.Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" , TG.MUREȘ,( POS,)Tg.Mureș, str. Bodoni Sandor nr. 3-5, 0365/401129, contact@cantemir.ro

OM acreditare

6207/18.12.2009/INV.POS.ACREDIT

AT

14

Urban

11992150

Tg.Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ ” STUDIA", TG.MUREȘ

(POS), Tg.Mureș, str. T. Vladimirescu nr. 81, tel. 0265/266220,

umanitatea.studia@yahoo.com

OM acreditare 5942/14.11.2008/

INV.POS.ACREDITAT

15

Urban

O

Tg.Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" ,

TG.MUREȘ, (POS), Tg.Mureș, str. Gh. Doja nr. 13, tel 0722817725,

henricoandămures@ya hoo.com

OM autorizare 5592/10.10.2011/

INV.POS.AUTORIZAT

16

Urban

31158001

Tg. Mureș

ȘCOALA POSTUCEALĂ "MED FARM

SPERANȚA", TG-MUREȘ, (POS), Tg.Mureș, str.

Libertății, nr. 36/A, 0745131706, ioanrrad@yahoo.com

OM autorizare 5073/17.09.2013/

INV.POS

17

Urban

Tg. Mureș

ȘCOALA POSTUCEALĂ "FEG" , TG-MUREȘ, (POS), Tg.Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 22,

OMENNr. 4726/01.10.2014Inspector Școlar General Adjuri^tițft Prof. Ildiko ILLES