Hotărârea nr. 30/2020

HCL 30 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 30 din 27 februarie 2020

privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

 • a) Referatul de aprobare nr. B1/51/6018 din 03.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli - Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari, privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș ”.

 • b) Avizul favorabil al Compartimentului de specialitate: Direcția Impozite și Taxe locale ,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

Art. 14 din OUG nr. 18/2009, cu completările și modificările ulterioare, privind creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe ;

•Art. 486, alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu completările și modificările ulterioare, privind Codul fiscal ;

•Art. 106, art.129, alin (1) și alin (4), lit. c, art. 139, art. 196, alin (1), lit ”a” și ale art. 243, alin (1), lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă procedura de recuperare a sumelor avansate de autoritatea administrației publice locale, prin taxa de reabilitare termică, cu plata anuală, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eșalonarea recuperării sumelor avansate de către autoritatea administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, pe o perioadă de 3 ani (2020 - 2022).

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu - Mureș, prin Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul de stabilire, impunere și încasare impozite și taxe persoane fizice și Direcția Școli - Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică :

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale - Serviciul de stabilire, impunere și încasare impozite și taxe persoane fizice ;

 • - Direcției Școli - Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Procedură de stabilire și achitare a TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ

 • 1. Asociația de proprietari și-a asumat, prin semnarea contractului de mandat cu autoritatea administrației publice locale, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine asociației;

 • 2. Taxa de reabilitare termică se instituie prin hotărâre a consiliului local, la solicitarea asociației de proprietari care administrează blocul sau din inițiativa autorității administrației publice locale, în situația în care asociația de proprietari nu plătește facturile emise de către autoritate, în termenul legal ;

 • 3. Autoritatea administrației publice locale (UAT) comunică asociației de proprietari defalcarea pe apartamente a costurilor de reabilitare termică în funcție de destinația apartamentului, cota-parte indiviză pentru lucrările executate la proprietatea comună și cantitatea lucrărilor executate la proprietatea individuală acceptate și confirmate de către proprietar prin semnătură ;

 • 4. UAT, prin Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul de Stabilire, Impunere și Încasare Impozite și Taxe Persoane Fizice, în termen de 30 de zile de la instituirea taxei de reabilitare termică, emite decizie de impunere privind stabilirea acestei taxe ;

 • 5. Plătitorii taxei de reabilitare termică sunt persoane fizice, proprietari de apartamente din blocurile de locuințe care au fost reabilitate termic prin programele cofinanțate din fonduri publice (nn. fonduri europene, din bugetul de stat și din bugetul local) ;

 • 6. Taxa de reabilitare termică este anuală ;

 • 7. Plata taxei se face anual până cel târziu în ultima zi lucrătoare a anului, pentru anul în curs. Neplata la scadență generează majorări de întârziere, începând din ziua următoare expirării termenului prevăzut, până la data stingerii prin oricare din modalitățile prevăzute de lege ;

 • 8. În cazul înstrăinării apartamentului prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, obligațiile stabilite cu titlu de taxă de reabilitare termică neachitate, se recuperează de la noul proprietar ;

 • 9. Perioada de rambursare a sumelor datorate stabilită de autoritatea administrației publice locale este de 3 ani calendaristici ;

10.Sumele ce reprezintă taxa de reabilitare termică vor intra în contul de venituri, comunicat de UAT o dată cu notificarea sau se plătește la serviciul de profil al autorității administrației publice locale;

TABEL NOMINAL

cu proprietarii de apartamente pentru care se instituie TAXA DE REABILITARE TERMICĂ

1.Blocul din Str. Aleea Săvinești, nr. 10

Nr.

crt

NR .

AP.

NUME ȘI PRENUME

ADRESA DE DOMICILIU

TAXA

ANUALĂ

(LEI/AN)

DURATA

1

1

FALUVEGI LASZLO DOMOKOS și KINGA

Aleea Săvinești, nr. 10, ap. 1

1.161,54

2020-2022

2

10

BAKO BELA FRANCISC

Str. Nicolae Bălcescu, nr.52

A, sc. B, ap. 23

535,91

Idem

3

12

VAJDA KATALIN și FRANCISC

Aleea Săvinești, nr. 10, ap.12

1.081,31

Idem

4

18

HANES ZSOLT și GYORGY ERIKA

Aleea Săvinești, nr. 10, ap.18

907,77

Idem

2.Blocul din Str. Depozitelor, nr. 6

Nr.

crt

NR .

AP.

NUME ȘI PRENUME

ADRESA DE DOMICILIU

TAXA

ANUALĂ

(LEI/AN)

DURATA

1

6

CAPUSAN NICOLAE

Str. Depozitelor nr. 6, ap. 6

468,29

2020-2022

2

20

SUKOSD BERTA

Str. Depozitelor nr. 6, ap. 20

214,64

Idem

3.Blocul din Str. Depozitelor, nr. 8

Nr.

crt

NR .

AP.

NUME ȘI PRENUME

ADRESA DE DOMICILIU

TAXA

ANUALĂ

(LEI/AN)

DURATA

1

2

SZAKACS ERZSEBET

Str. Depozitelor nr. 8, ap. 2

468,29

2020-2022

2

28

OPREA NICULAE

Str. Depozitelor nr. 8, ap. 28

597,49

Idem

DIRECTOR EXECUTIV , Jrs. Dorin Belean

ÎNTOCMIT , Ing. Rus Dumitru