Hotărârea nr. 3/2020

HCL 3 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 3 din 30 ianuarie 2020

privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, Văzând referatul de aprobare nr. 78.470 din 16.12.2019 inițiat de Primar prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2020

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, alin. (7) lit. „q” și alin. (8) lit. „b” și ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și în baza art.2 lit. „c”, art. 42 și a art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată, art. 13 HGR Nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2), art.2 , alin (1), (2) și (3) din OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum și în condițiile HCLM nr. 148/2001 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 referitoare la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat cu chirie, de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din locuințe retrocedate, pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2020, conform anexelor 1 - 4, stabilite în baza punctajului obținut în coroborare cu HCL nr. 148/2001, cu completările și modificările ulterioare, și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica