Hotărârea nr. 29/2020

HCL 29 privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 29 din 27 februarie 2020

privind mandatarea d-lui Horațiu Lobonț pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ din municipiul Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 34/5036/108 din 28.01.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind mandatarea dl. Horațiu Lobonț pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ din mun. Târgu Mureș,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și ale OMS nr. 1030 din 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ,

În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit. “d”, alin.(7) lit.”a”, alin.(14), art.139, alin.(1), art. 196 alin. (1) lit.”a “ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă mandatarea d-lui Horațiu Lobonț pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ din municipiul Târgu Mureș.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli și persoana mandatată la art. 1.

Art.3. În conformitate cu prevederile art.252, alin.1, lit.c, art.255 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Școli; d-lui Horațiu Lobonț.

Președinte de ședință

9                          9            9

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica