Hotărârea nr. 28/2020

HCL 28 privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020

Anexa

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor din sem.I -2020

Nr

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală proiect.

-Lei-

Suma solicitată -lei-

Suma eligibilă -lei-

Punctaj propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj

Observații

Sărbătorirea zilelor instituțiilor de învățământ

I.1

Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller”

Zilele Școlii- Schulefest mai

10.498,94

5.536

5.536

100

5.536

I.2

Liceul Tehnologic “Traian Vuia”

Sărbătorirea Zilelor Liceului Mai

18.500

16.650

16.650

84

14.985

I.3

Grădinița cu Program Prelungit ”Stefania”

Zilele sportive Stefania Mai

5.854,63

5.267,2

5.267,2

83

4.740,48

I.4

Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”

Zilele Liceului

Aprilie-Mai

7.100

4.930

4.930

69

2.958

I.5

Școala Gimnazială nr.7

Zilele Școlii Mai

18.500

16.650

16.650

69

9.900

I.6

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”

Zilele Școlii Mai- iunie

76.530,28

55.502,11

55.502,11

43

5.550,21

I.7

Grădinița cu program prelungit ”Stefania”

Ziua Internațională a autismului

Respins - lipsă contribuție proprie

I.8

Liceul cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert”

Sărbătorirea a 20 de ani de la înființare

Respins- proiectul se va desfășura în luna octombrie 2020

Concursuri interșcolare, județene, naționale și internaționale (altele decât Olimpiadele)

II.1

Centrul Școlar pt. Educație Incluzivă nr. 1„

Concurs ”Descopăr frumosul din mine” ed. V-a Martie-iunie

37.564,52

18.588

18.588

99

18.588

II.2

Liceu Vocațional de Artă

Concurs ”Șansă egală ” ed.VI-a

Martie-aprilie

31.876,4

18.150

18.150

92

18.150

II.3

Liceul Tehnologic Electromureș

Concurs interjudețean-”Dezvoltarea antreprenorială” Martie-mai

10.867,27

6.688,28

6.688,28

90

6.688,28

II.4

Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”

Concurs ”Vreau să fiu actor” Martie-aprilie

3.470

2.280

2.280

88

2.280

Nr

Solicitant

Denumirea proiectului

Valoarea

Suma

Suma

Punctaj

Suma

Observații

crt

Perioada

totală proiect.

-Lei-

solicitată -lei-

eligibilă -lei-

propus

propusă de comisie

Conf. pctaj

II.5

Liceul Teoretic Bolyai Farkas

Concurs Național

Multidisciplinar ed. XV

Mai

28.654

22.114

22.114

86

22.114

II.6

Liceu Vocațional de Artă

Concurs ”Tineri pianiști”- ed.

X-a

martie-mai

5.340

4.690

4.690

86

4.690

II.7

Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”

Concurs ”F.A.S.T English”

Martie

1.800

1.600

1.600

83

1.440

II.8

Grădinița cu Program

Prelungit nr.12

Concurs ”Un start bun în educația financiară” ed. a II-a martie- iunie

1.859,89

1.673,91

1.673,91

82

1.506,51

II.9

Școala Gimnazială ”George

Coșbuc”

Concurs județean ”English

Challenge”

Aprilie-mai

3.500

3.150

3.150

82

2.835

II.10

Grădinița cu Program

Prelungit nr.12

Concurs ”Europuzzle-unitate în diversitate” ed. a VII-a martie-iunie

994

894,6

894,6

82

805,14

II.11

Liceul Tehnologic

Electromureș

Concurs Internațional de Electronică și Electrotehnică Martie-aprilie

20.010

15.760

15.760

82

14.184

II.12

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu

Concurs ”Agresivitatea cibernetică” ed. a VI-a Martie-mai

8.523

7.323

6.598

81

5.938,2

II.13

Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”

Concurs ”Treasure Hunt” Mai

5.950

5.400

5.400

80

4.320

II.14

Școala Gimnazială ”Dacia”

Concurs-”Pe ritmurile muzicii” Martie-mai

10.690

9.590

9.590

77

7.672

II.15

Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu”

Concurs ”Pe strune de cântec românesc”

16.614

12.949

12.949

75

9.064,3

II.16

Colegiul Agricol “Traian

Săvulescu

Concurs ”Festival Județean al Francofoniei” ed. XII-a Martie-mai

17.390

13.340

13.340

75

9.338

II.17

Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”

Concurs Matema-TIC ”Otilia

Stan” ed.IV-a

Aprilie

5.500

5.000

5.000

75

3.500

Nr

Solicitant

Denumirea proiectului

Valoarea

Suma

Suma

Punctaj

Suma

Observații

crt

Perioada

totală proiect.

-Lei-

solicitată -lei-

eligibilă -lei-

propus

propusă de comisie Conf. pctaj

II.18

Colegiul Național

Pedagogic ”Mihai

Eminescu”

Concurs ”Spiritualitate locală” ed. IX-a martie-iunie

14.675

11.825

10.315

70

6.189

II.19

Liceul cu Prog. Sportiv ”Szasz Adalbert”

Concurs de recitării Martie

3.510,5

2.743

2.743

67

1.645,8

II.20

Liceul Tehnologic Electromureș

Concurs de electrotehnică Martie-iunie

24.000

12.000

12.000

58

4.800

II.21

Școala Gimnazială ”Bemâdy Gyorgy”

Concurs ”Prieteni sportului școlar” ed. a III a Mai

Respins - lipsă contribuție proprie

II.22

Școala Gimnazială Europa

Concurs județean de lb. română

Respins-nerespectarea pct.8 din Ghidul de finanțare

II.23

Școala Ginazială Dacia

Concurs tematic

Respins-nerespectarea pct.8 din Ghidul de finanțare

Schimb de experiență

III.1

Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”

Întâlnirea liceelor cu numele de Bolyai din Europa central și de Est aprilie

7.250

6.500

5.000

88

5.000

III.2

Liceul Tehnologic ”Electromureș”

Schimb de experiență cu un liceu din Iași aprilie

26.000

12.500

4.550

83

4.095

III.3

Liceul Tehnologic ”Electromureș

Schimb de experiență cu Instituto il turismo L. Bottardi-Roma Martie-iunie

38.231

27.269

27.269

79

21.815,2

III.4

Liceul Tehnologic Electromureș

Schimb de experiență cu un liceu din Chișinău Aprilie-iunie

36.500

13.500

6.580

67

3.948

TOTAL

497.73,43

340.063,1

321.458,1

224.276,12

Bălaș Radu ___________________________________

Bogoșel Constantin _________________________________

Dr. Benedek Theodora_____________________________

Makkai Grigore __________________________________

Peti Andrei _______________________________________

Vajda Gyorgy_________________________________

Blaga Zătreanu Cosmin_____________________________

Năznean Ana ___________________________________

Ciugudean Marina _______________________________


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 28 din 27 februarie 2020

privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în

baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr.4.034 din 22.01.2020 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ, privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020,

  • b) Raportul Direcției economice nr. 5.165/389 din 29.01.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.47/22.02.2007,

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.363/27.10.2011,

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „a”, art. 139 alin.(1), alin.(3) lit. „b”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă sprijinirea acțiunilor unităților de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020, conform tabelului prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

  • - Direcției Economice

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica