Hotărârea nr. 27/2020

HCL 27 privind,aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2020,pentru,atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în favoarea ,ONG-urilor și partidelor politice

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 27 din 27 februarie 2020

privind, aprobarea „Listei de priorități” pe anul 2020, pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință în favoarea ONG-urilor și partidelor politice

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a. ) Referatul de aprobare nr.4.555 din 23.01.2020 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social Culturale Patrimoniale Comerciale / Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ privind aprobarea „Listei de priorități” pe anul 2020, pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință în favoarea ONG-urilor și partidelor politice,

  • b. ) Avizul comisiei instituită prin HCLM nr. 221/ 2019,

  • c. ) Procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe nr. 2.914 din 17.01.2020 întocmit în acest sens.

  • d. ) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

- art. 49 din Ordonanța 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, HCLM nr. 54/2004 cu modificările și completările ulterioare și HCLM nr. 324/2019 privind criteriile de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe.

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă „Lista de priorități” pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință pe anul 2020, în favoarea ONG-urilor (anexa 1) și partidelor politice (anexa 2), conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, Direcția Activități Sociale Culturale Patrimoniale Comerciale prin - Serviciul activități culturale, sportive tineret și locativ.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Direcției Activități Sociale Culturale Patrimoniale Comerciale prin Serviciului Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Anexa II

LISTA DE PRIORITĂȚI

pentru repartizare de spații cu altă destinație decât aceea de locuințe

PARTIDELOR POLITICE

pe anul 2020

Nr

crt

Denumire

Criterii stabilite conf. HCLM nr. 324/2019

Data

înființării

9

Grad de adresabilitate către populație la nivelul Municipiului Tg- Mureș

Persoana juridică a depășit pragul electoral pe

plan local

Număr de voturi pentru județ

Situația

9

locativă actuală

Total puncte obținute

9

0

1

2

3

4

5

6

7

1

PARTIDUL POPULAR MA

DIN TRANSILVANIA

40

20

60

2

PARTIDUL LIBERTATE UN

ȘI SOLIDARITATE

5

20

25

LISTA DE PRIORITĂȚI


Anexa I


pentru ONG-uri, solicitanții de spații cu altă destinație decât aceea de locuințe pe anul 2020

Nr. crt.

Denumire

Criterii evaluare conf. HCLM 324/2019

Tota l pun cte

Destinația

Observații

domeniu l de activitat e

Situația locativă actuală

Nr. personal angajat cu contract. și/sau cu contr. de voluntariat

Vechime în activitate

Proiect de UE

Statut de utilitate publică

0

1

2

3

4

5

7

8

9

1

ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI A

NATURII PRO BICICLO URBO

30

10

205

245

SEDIU

40 mp

2

ASOCIAȚIA

CULTURALĂ SIMFEST

10

20

15

75

120

PROIECȚII

FILME

50 mp

3

ASOCIAȚIA VIITORUL

DIABETICILOR

30

20

5

4

59

80 mp

4

ASOCIAȚIA LIGA

PENSIONARILOR DIN

JUDEȚUL MUREȘ

10

15

4

29

25 mp

5

ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUTI POLITICI FILIALA MUREȘ

BIROU

ARHIVĂ