Hotărârea nr. 26/2020

HCL 26 privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea ,directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 26 din 27 februarie 2020

privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a)  Referatul de aprobare nr. 3.347 din 20.01.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef,

  • c)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art.13, art. 15 lit. „e” și art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș, în sensul aprobării noilor evaluări ale terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2020, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, Direcția Economică prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • •  Direcției economice

  • •  Administrației Domeniului Public

  • •   Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica