Hotărârea nr. 25/2020

HCL 25 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 25

din 27 februarie 2020

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru

anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 406 din 05.02.2020, inițiat de către S.C. Locativ S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • c) Amendamentele și observațiile făcute în plenul ședinței ordinare a Consiliului local din data de 27 februarie 2020,

În conformitate cu prevederile:

  • •  OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanța nr.26/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Locativ S.A. nr. 136/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,

  • •  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •   art. 129 alin. (1), (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”d”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C.Locativ S.A. Târgu Mureș

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora Monica

Președinte de ședință

9                           9            9

Papuc Sergiu Vasile


MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.2


SC LOCATIV SA TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A CUI RO 10755066

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform

Hotararii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

4.105

3.744

3.744

3.744

937

1.898

2.857

3.815

102%

1

(VRedn.i2tu+rRidt.o2t2a)le din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R

d.13+ Rd.14), din care:

2

4.092

3.732

3.732

3.732

934

1.892

2.848

3.803

102%

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),

3

2.975

3.017

3.017

3.017

784

1.576

2.366

3.158

105%

ad1in) c

adrien:vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

13

10

10

10

4

10

14

20

200%

a3)

din redevențe și chirii

6

2.962

3.007

3.007

3.007

780

1.566

2.352

3.138

104%

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

297

310

310

310

75

155

235

310

100%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

297

310

310

310

75

155

235

310

100%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

461

101

101

101

6

12

18

25

25%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.2

1), din care:

14

359

304

304

304

69

149

229

310

102%

f1)

din amenzi și penalități

15

262

244

244

244

62

125

187

250

102%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

97

60

60

60

7

24

42

60

100%

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2

6+ Rd.27), din care:

22

13

12

12

12

3

6

9

12

100%

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

13

12

12

12

3

6

9

12

100%

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

3.645

3.600

3.600

3.600

841

1.731

2.596

3.490

97%

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

3.645

3.600

3.600

3.600

841

1.731

2.596

3.490

97%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

716

761

761

761

192

403

580

767

101%

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.3 7+Rd.38), din care:

31

180

207

207

207

55

108

156

214

103%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

91

100

100

100

25

50

76

102

102%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

18

18

18

18

4

9

14

18

100%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

20

16

16

16

5

8

11

16

100%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

32

40

40

40

10

20

30

40

100%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

57

67P

agina 1 din 6

agina 1 din676

67

20

38

50

72

107%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

316

323

323

323

62

154

217

279

86%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

193

200

200

200

30

90

120

150

75%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0

0

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital

integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

123

123

123

123

32

64

97

129

105%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.5

6 +Rd.61+Rd.62+Rd.66+

Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

220

231

231

231

75

141

207

274

119%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și

onorariul, din care:

47

14

16

16

16

4

8

12

16

100%

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și

publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

12

18

18

18

3

8

13

18

100%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

2

8

8

8

1

3

5

8

100%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

10

10

10

10

2

5

8

10

100%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

54

0

u-lctehr.idoeapreromovare a produselor

55

0

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit

OUG nr.2/2015 (Rd.56=

Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

1

5

5

5

1

2

3

5

100%

d1)

ch.de sponsorizare in cdho.mdeensipuol nmseodriczalresiisnanatate

57

0

d2)

domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:

58

0

d3)

- pentru cluburilor sportive

59

0

d4)

ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

60

1

5

5

5

1

2

3

5

100%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

2

4

4

4

1

2

3

4

100%

- cheltuieli cu diurna

(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

2

4

4

4

1

2

3

4

100%

-interna

64

2

4

4

4

1

2

3

4

100%

-externa

65

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

24

23

23

23

5

11

17

23

100%

Pagina 2 din 6

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform

Hotararii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

asimilate

67

8

8

8

8

2

4

6

8

100%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

144

141

141

141

39

76

113

150

106%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

124

123

123

123

33

66

99

132

107%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de

70

0

i3)

cahleclutul ieli cu pregătirea profesională

71

1

8

8

8

2

4

6

8

100%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile

efectuate de filiale

74

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

75

0

2

2

2

2

2

2

2

100%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

76

5

8

8

8

2

4

6

8

100%

j)

alte cahnelutnuițeulrii

77

16

16

16

16

20

30

40

50

313%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=

Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:

78

261

265

265

265

71

143

214

286

108%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

80

205

205

205

205

56

113

169

226

110%

c)

crehs.ucrus etalexamdineelricaelență

81

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

56

60

60

60

15

30

45

60

100%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=

Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din

care:

85

1.711

1.894

1.894

1.894

445

918

1.391

1.881

99%

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.86= Rd.87+ Rd.91)

86

1.435

1.590

1.590

1.590

372

771

1.170

1.585

100%

C1

Cheltuieli cu salariile

(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din

87

1.286

1.418

1.418

1.418

346

701

1.056

1.418

100%

caa)rsea:larii de bază

88

1.286

1.418

1.418

1.418

346

701

1.056

1.418

100%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.9

91

149

172

172

172

26

70

114

167

97%

a7)+cRhdel.t9u8i)e,ldi isnocciaarlee:prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

92

0

0

0

0

0

0

io-atriceh, edtiendcearcer:eșă, cf. Legii

nr. 193/2006, cu modificările

93

0

0

0

0

0

0

u-ltiecrhioeaterec;adou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

95

71

98

98

98

26

52

78

106

108%

c) vouchere de vacanță;

96

32

36

36

36

0

18

36

36

100%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

97

47

38

38

38

0

0

0

25

66%

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),

99

0

0

0

0

0

0

0

ad)inchc.acreu:plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

100

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

101

0

0

0

0

0

0

Pagina 3 din 6

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform

Hotararii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=

Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

241

265

265

265

64

128

193

257

97%

a) pentru directori/directorat

104

127

120

120

120

30

60

90

120

100%

-componenta fixă

105

114

120

120

120

30

60

90

120

100%

-componenta variabilă

106

13

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

113

120

120

120

30

60

90

120

100%

-componenta fixă

108

93

120

120

120

30

60

90

120

100%

-componenta variabilă

109

21

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

25

25

25

4

8

13

17

67%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contributii datorate de angajator

112

35

39

39

39

9

19

28

38

98%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=

Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.12 0+Rd.121), din care:

113

957

680

680

680

133

267

411

556

82%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

162

162

162

3

6

9

12

7%

- către bugetul general

115

0

con-scoălitdraetalți creditori

116

0

3

6

9

12

b)

cheltuieli privind activele

117

384

26

26

26

5

10

15

20

77%

c)

icmheolbtuiliezlaitaeferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

d)

alte cheltuieli SUME ANL

119

332

332

332

332

85

171

257

344

104%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

216

160

160

160

40

80

130

180

113%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din

121

26

0

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

26

140

140

140

20

100

120

140

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

60

60

60

0

25

25

25

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

140

140

140

20

100

120

140

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.126=

Rd.127+Rd.128+Rd.129), din

126

140

140

140

20

100

120

140

- din participarea salariaților

la profit

127

60

60

60

0

25

25

25

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

128

80

80

80

20

75

95

115

a-cvtievneiltourricidricnualaltnete

129

0

2

Cheltpurieolviifziinoanceiare (Rd.130=

Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru

investiții

132

0

0

a2)

aferente creditelor pentru

activitatea curentă

133

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

b1)

aferente creditelor pentru

investiții

135

P

agina 4 din 6

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform

Hotararii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b2)

aferente creditelor pentru

activitatea curentă

136

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-

Rd.28)

138

460

144

144

144

96

167

261

325

226%

venituri neimpozabile

139

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

79

23

23

23

15

27

42

52

226%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)

142

4.092

3.732

3.732

3.732

934

1.892

2.848

3.803

102%

a)

venituri din subvenții și

transferuri

143

297

310

310

310

75

155

235

310

100%

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii

144

0

2

aCnhueallteuaiebliutgoettaulleu iddiensetaxtploatare,

din care: Rd.29

145

3.645

3.600

3.600

3.600

841

1.731

2.596

3.490

97%

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.86), din care:

147

1.435

1.590

1.590

1.590

372

771

1.170

1.585

100%

a)

sume reprezentand cresterea salariale chelt. De natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii

147 a)

118

118

118

118

0

0

0

0

0%

b)

147 b)

0

c)

147 c)

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

31

31

31

31

28

28

28

28

90%

5

Nr.mediu de salariați

149

31

31

31

31

28

28

28

28

90%

6

a)

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)

150

3.858

4.274

4.274

4.274

4.719

110%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-

Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*100

151

3.731

4.172

4.172

4.172

4.644

111%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)

153

132

120

120

120

x

x

x

136

113%

b)

(PRrdod.2u/Rctdiv.1it4a9t)ea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

123

123

x

x

x

125

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149

155

0

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități

156

0

,-dciannctaitraetea de produse finite

(QPF)

157

0

- pret mediu (p)

158

0

- valoare=QPF x p

159

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

0

8

Plăți restante

161

0

9

Creanțe restante, din care:

162

992

992P

agina 5 d9in926

992

992

100%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

- de la operatori cu capital privat

164

992

992

992

992

992

100%

- de la bugetul de stat

165

0

- de la bugetul local

166

0

- de la alte entitati

167

0

10

Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de

168

0

11

rRaemdibsutrisbautiri/ distribuiri totale

cf.OUG nr.29/2017 din:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

DIRECTOR GENERAL

FILIMON VASILE


CONTABIL SEF

FRANCEAN RAMONA


Pagina 6 din 6