Hotărârea nr. 24/2020

HCL 24 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 24 din 27 februarie 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 131 din 17.02.2020 prezentat de SC „Transport Local” SA Târgu Mureș, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA pe anul 2020,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

  • •  art. 4, alin (1) lit. „c” din. O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezent hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea SC „Transport Local” SA.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: - SC Transport Local SA.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile


SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ

Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2

CUI RO 1219301, J26/828/1995

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat / Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10

8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I

Venituri totale

(rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)

1

22.933

32.171

33.779

35.508

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

22.931

32.166

33.774

35.503

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.932

2.029

2.125

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2

5

5

5

3

Venituri extraordinare

6

II

Cheltuieli totale

(rd. 7 = rd.8 + rd 20 + rd.21)

7

22.743

31.281

32.688

34.409

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

22.742

31.276

32.683

34.404

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2.217

9.930

15.427

16.329

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

85

200

200

200

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.625

16.274

17.006

17.820

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)

12

1.255

15.587

16.299

17.097

C1

Cheltuieli cu salariile

13

1.161

14.465

15.099

15.797

C2

Bonusuri

14

94

1.122

1.200

1.300

C.

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

336

354

360

360

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

34

333

347

363

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

18.815

4.872

50

55

2

Cheltuieli financiare

20

1

5

5

5

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

Rezultatul brut (profit/pierdere)

22

190

890

1.091

1.099

IV

Impozit pe profit

23

30

150

183

184

V

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, din care:

24

160

740

908

915

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

160

690

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

454

457

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50

454

458

a)

- Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

Venituri din fonduri europene

36

VII

Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

Surse de finanțare a investițiilor, din care:

43

51.900

40.000

40.500

40.500

1

Alocații de la buget

44

51.000

39.000

40.000

40.000

Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

Cheltuieli pentru investiții

46

51.900

40.000

40.500

40.500

X

Date de fundamentare

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

24/210

350

350

350

2

Nr. mediu de salariați total

49

24/210

350

350

350

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

4.357

3.685

3.955

4.045

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.031

3.444

3.595

3.761

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)

52

98

92

96

101

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000

55

991

972

967

969

9

Plăți restante

56

150

250

250

10

Creanțe restante

57

450

650

650

DIRECTOR GENERAL,

Tatar Bela

DIRECTOR ECONOMIC dr.ec. Csegedi Sandor

SC TRANSPORT LOCAL SA

Târgu-Mureș, Bega, 2

J26/828/1995, RO 1219301

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITUL ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Conform HG / Ordin comun

Conform

Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

Venituri totale (rd.2 + rd.22 + rd.28)

1

19.563

22.933

22.933

22.933

5.818

8.784

8.784

32.171

1

Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd.8 +

rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:

2

19.562

22.931

22.931

22.931

5.817

8.783

8.783

32.166

a)

din producția vândută (rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:

3

19.474

22.764

22.764

22.764

5.817

8.128

8.128

30.176

a1)

din vânzarea produselor

4

9

a2)

din servicii prestate

5

808

1.165

1.165

1.165

182

8.118

8.118

24.535

a3)

din redevențe și chirii

6

1.355

2.443

2.443

2.443

457

6

6

474

a4)

alte venituri

7

17.302

19.156

19.156

19.156

5.167

5.167

b)

din vânzarea mărfurilor

8

3

25

25

25

4

4

4

16

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10 + rd.11), din care:

9

644

644

1.932

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

644

644

1.932

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

135

135

135

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:

14

85

7

7

7

7

11

11

42

f1)

din amenzi și penalități

15

67

5

10

10

35

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18 + rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

13

7

7

7

2

1

1

7

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

5

2

Venituri financiare (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:

22

1

2

2

2

1

1

1

5

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

2

2

2

1

1

1

5

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

Cheltuieli totale (rd.30 + rd.131 + rd.139)

29

19.475

22.743

22.743

22.743

5.765

8.491

8.491

31.281

1

Cheltuieli de exploatare (rd.31 + rd.79 + rd.86 + rd.114), din care:

30

19.474

22.742

22.742

22.742

5.794

8.490

8.490

31.276

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32 + rd.40 + rd.46), din care:

31

1.756

1.734

1.7345

1.734

460

3.50

3.050

9.618

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 +

rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:

32

736

840

840

840

196

2.450

2.450

7.547

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

372

404

404

404

91

2.265

2.265

6.887

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

72

66

66

66

14

391

391

1.187

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

280

264

264

264

66

1.643

1.643

4.994

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

19

5

5

5

1

51

51

153

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

343

412

412

412

101

131

131

494

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

2

19

19

19

13

3

3

13

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:

40

954

819

819

819

229

446

446

1.567

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

456

84

84

84

87

99

99

385

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.43 + rd.44) din care:

42

22

22

22

22

8

22

22

73

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

19

19

57

b2)

- către operatori cu capital privat

44

22

22

22

22

8

3

3

16

c)

prime de asigurare

45

476

713

713

713

134

325

325

1.109

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.47 + rd.48 + rd.50 +rd.57 + rd.62 +rd.63 + rd.67 + rd.68 + rd.69 + rd.78), din care:

46

66

75

75

75

35

154

154

504

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

8

8

25

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:

50

3

5

5

5

1

14

14

44

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3

4

4

4

1

1

1

5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

1

1

1

13

13

39

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

4

3

3

3

2

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

4

3

3

3

2

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

11

10

10

10

1

2

2

6

- cheltuieli cu diurna (rd.65 + rd.66), din care:

64

6

5

5

5

1

1

4

- internă

65

3

3

3

3

2

- externă

66

3

3

3

3

2

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

30

31

31

31

8

25

25

83

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6

8

8

8

1

11

11

34

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

12

18

18

18

24

94

94

310

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

69

69

207

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

5

5

5

5

6

17

17

56

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

7

7

7

7

1

7

7

22

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

15

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15

15

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

5

2

1

1

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

j)

alte cheltuieli

78

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:

79

33

85

85

85

23

58

58

200

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

40

40

40

10

28

28

96

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

2

12

12

37

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

33

45

45

45

11

18

18

67

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 +

rd.104 + rd.113), din care:

86

1.320

1.625

1.625

1.625

407

5.289

5.289

16.274

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)

87

916

1.255

1.255

1.255

314

5.091

5.091

15.587

C1

Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:

88

851

1.161

1.161

1.161

290

4.725

4.725

14.465

a) salarii de bază

89

851

1.161

1.161

1.161

290

4.725

4.725

14.465

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:

92

65

94

94

94

24

366

366

1,122

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

5

10

10

10

3

35

35

108

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

60

84

84

84

21

331

331

1.014

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 + rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105 + rd.108 + rd.111 + rd.112), din care:

104

324

336

336

336

84

90

90

354

a) pentru directori/directorat

105

192

204

204

204

51

51

51

204

- componenta fixă

106

192

204

204

204

51

51

51

204

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

96

96

96

96

24

30

30

114

- componenta fixă

109

96

96

96

96

24

30

30

114

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

36

36

36

36

9

9

9

36

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

28

34

34

34

9

108

108

333

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:

114

16.365

193298

193298

19.298

4.904

93

93

5.184

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.122 + rd.123), din care:

115

80

5

6

6

21

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

16.109

19.023

19.023

19.023

4.824

9

9

4.851

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

176

275

275

275

78

78

78

312

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.123 - rd.126), din care:

122

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

f1.

1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd.128 + rd.129 + rd.130), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd132 + rd.135 +

rd.138), din care:

131

1

1

1

1

1

1

1

5

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

1

1

1

1

1

1

1

5

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

1

1

1

1

1

1

1

5

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

Rezultatul brut (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)

140

88

190

190

190

23

293

293

890

Venituri neimpozabile

141

Cheltuieli nedeductibile fiscal

142

78

5

14

14

48

IV

Impozit pe profit

143

23

30

30

30

5

49

49

15

V

Date de fundamentare

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)

144

19.562

22.931

22.931

22.931

5.817

8.733

8.783

32.166

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

644

644

1.932

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din

care:

147

916

1.255

1.255

1.255

15.587

a)

148

851

1.161

1.161

1.161

14.465

b)

149

60

84

84

84

1.014

c)

150

5

10

10

10

108

3

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

851

1.161

1.161

1.161

14.465

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

23/210

24/210

24/210

24/210

350

5

Nr. mediu de salariați

153

23/210

24/210

24/210

24/210

350

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(rd.147 -rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

154

3.300

4.322

4.322

4.322

3.685

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.083

4.031

4.031

4.031

3.444

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)

156

98

98

98

98

92

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.153

158

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere în venituri totale de exploatare = rd.159/rd. 2

163

8

Plăți restante

164

150

9

Creanțe restante, din care:

165

450

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

DIRECTOR GENERAL,

Tatar Bela


DIRECTOR ECONOMIC

dr.ec. Csegedi Sandor

SC TRANSPORT LOCAL SA

Târgu-Mureș, Bega, 2

J26/828/1995, RO 1219301

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Indicatori

Prevederi an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

%

6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

5

6

7

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3*),

din care:

20.982

19.563

22.933

21.236

93

Venituri din exploatare

20.980

19.562

22.931

21.236

93

Venituri financiare

2

1

2

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,

Tatar Bela

DIRECTOR ECONOMIC

dr.ec. Csegedi Sandor

SC TRANSPORT LOCAL SA

Târgu-Mureș, Bega, 2

J26/828/1995, RO 1219301

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

INDICATORI

Data

finalizării investiției

An precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent (N)

An N+1

an N+3 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Surse de finanțare a investițiilor, din care:

51.900

225

40.000

40.500

40.500

1

Surse proprii, din care:

900

225

1.000

500

500

a) - amortizare

900

225

1.000

500

500

b) - profit

2

Alocații de la buget

51.000

39.000

40.000

40.000

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

Cheltuieli pentru investiții, din care:

51.900

225

40.000

40.500

40.500

1

Investiții în curs, din care:

74

74

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

74

74

- (denumire obiectiv)

74

74

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

51.500

30

39.200

40.000

40.000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

500

30

200

- autobuze, autoutilitare

500

30

200

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

51.000

39.000

40.000

40.000

- autobuze

51.000

39.000

39.000

39.000

- e-ticketing

1.000

1.000

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

400

121

500

400

400

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

400

121

500

400

400

- atelier, service auto

400

121

500

400

400

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

226

100

100

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

DIRECTOR GENERAL,

Tatar Bela

DIRECTOR ECONOMIC dr.ec. Csegedi Sandor