Hotărârea nr. 23/2020

HCL 23 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 23 din 27 februarie 2020

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr. 310 din 20.01.2020, inițiat de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • •  OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanța nr.26/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. nr. 1/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,

  • •  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •   art. 129 alin. (1), (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „d”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL, Târgu Mureș, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

SC Administrator Imobile și Piețe SRL.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile